งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้อายุใบอนุญาต นำเข้าวัตถุอันตรายสารกลุ่มไฮโดร คลอโรฟลูออโรคาร์บอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้อายุใบอนุญาต นำเข้าวัตถุอันตรายสารกลุ่มไฮโดร คลอโรฟลูออโรคาร์บอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้อายุใบอนุญาต นำเข้าวัตถุอันตรายสารกลุ่มไฮโดร คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) สิ้นสุด พ. ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้า สารเอชซีเอฟซี (HCFCs) เพื่อใช้ในประเทศ พ. ศ. 2555 ลง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2555 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 62 ง วันที่ 3 เมษายน 2555 ซึ่งกำหนด ปริมาณการนำเข้สาร HCFCs ประจำปี ตั้งแต่ ปื พ. ศ. 2556 ถึง พ. ศ. 2573 เดือน ถัดไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถควบคุม ปริมาณการใช้สารดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ในประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้างต้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 25 แห่งพระ ราชบัญญัวัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 และข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชี รายชื่อวัตถุอันตราย พ. ศ. 2556 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ออกตามความใน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ. ศ. 2553 บัญญัติให้การดำเนินการต่อวัตถุอันตรายต้อง คำนึงถึงสนธิสัญญาและข้อผูกพันระหว่าง ประเทศ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงกำหนดให้ ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายสารกลุ่มไฮโดร คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ที่ออกให้ ก่อนประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้าสารเอฟซีเอฟซี (HCFCa) เพื่อใช้ในประเทศ พ. ศ. 2555 ลง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ. ศ.2555 สิ้นสุดอายุ ใบอนุญาต นับตั้งแต่วันที่ลงนามในประกาศ ฉบับนี้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ เป็นข้อมูลแจ้งให้ทราบ ทางกรมโรงงาน อุตสาหกรรม กำหนดให้ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุ อันตรายสารกลุ่มไฮโดรคลอโรฟลูออโร คาร์บอน (HCFCs) ที่ออกให้ก่อนประกาศกรม โรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการ อนุญาตนำเข้าสารเอฟซีเอฟซี (HCFCa) เพื่อ ใช้ในประเทศ พ. ศ. 2555 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ. ศ.2555 สิ้นสุดอายุใบอนุญาต นับตั้งแต่วันที่ลงนามในประกาศฉบับนี้

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้อายุใบอนุญาต นำเข้าวัตถุอันตรายสารกลุ่มไฮโดร คลอโรฟลูออโรคาร์บอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google