งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เรื่อง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบ บำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือ หรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เรื่อง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบ บำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือ หรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เรื่อง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบ บำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือ หรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ตุลาคม 2552

2 2 สรุปสาระสำคัญ ปรากฏว่า ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้ โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้ง เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ขยายเวลาให้ โรงงานติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ ภายในเวลาที่กำหนดนั้น ปรากฏว่าผู้ประกอบ กิจการโรงงานจำนวนมากที่เข้าข่าย ยังไม่พร้อม ที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด จึงได้ขยายระยะเวลาการติดตั้งเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่อง อุปกรณ์เพิ่มเติมออกไปอีก

3 3 สรุปสาระสำคัญ ยกเลิก ความในวรรค 4 แห่งประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมี ระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่อง อุปกรณ์เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3) พ. ศ.2549

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ กำหนดในข้อ 1.2  กำหนดในข้อ 1.2 แห่งประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมี ระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่อง อุปกรณ์เพิ่มเติม พ. ศ.2547 ออกในราชกิจจา นุเบกษา วันที่ 2 กรกฎาคม พ. ศ.2547 ใน ประกาศฯ ระบุว่า ให้ขยายเวลาการติดตั้งออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ. ศ. 2552 - โรงงานที่มีปริมาณน้ำทิ้งตั้งแต่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป จนถึง 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือมีปริมาณความสกปรก ในรูปของปริมาณบีโอดีช่วงไหลเข้า (Influent BOD Load) ตั้งแต่ 4,000 กิโลกรัมต่อวันขึ้น ไป ให้ขยายเวลาการติดตั้งออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ. ศ. 2552

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ กำหนดในข้อ 1.3 และข้อ 1.4  กำหนดในข้อ 1.3 และข้อ 1.4 แห่งประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่อง อุปกรณ์เพิ่มเติม พ. ศ.2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้อง ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและ เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2548 ออกในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 มกราคม 2548 ( ต่อ )

6 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - ข้อ 1.3 ในประกาศฯ ระบุว่า โรงงานที่มีปริมาณ นํ้าทิ้งตั้งแต่ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ - ข้อ 1.4 ในประกาศฯ ระบุว่า โรงงานที่มีปริมาณ นํ้าทิ้งตั้งแต่ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป แต่ ไม่ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ให้ขยายเวลาการติดตั้งออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ. ศ. 2553

7 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 เรื่อง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบ บำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือ หรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google