งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 มกราคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 มกราคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ให้ยกเลิกแบบพิมพ์รายงานการอุดกลบบ่อ น้ำบาดาล ( แบบ นบ./12) ตามข้อ 2 (5) ท้ายประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน พ. ศ. 2551  และให้ใช้แบบ พิมพ์รายงานการอุดกลบบ่อ น้ำบาดาล ( แบบ นบ./12) ตามแบบท้าย ประกาศนี้แทน

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  หากโรงงานมีการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ให้ ใช้แบบ นบ./12 ตามท้ายประกาศนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google