งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน (ฉบับที่2) พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน (ฉบับที่2) พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน (ฉบับที่2) พ. ศ
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน (ฉบับที่2) พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 มกราคม 2557

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ให้ยกเลิกแบบพิมพ์รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ./12) ตามข้อ 2 (5) ท้ายประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน พ.ศ. 2551 และให้ใช้แบบ พิมพ์รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ./12) ตามแบบท้ายประกาศนี้แทน

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
หากโรงงานมีการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ./12 ตามท้ายประกาศนี้

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน (ฉบับที่2) พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google