งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การตอบข้อหารือเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นสารควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การตอบข้อหารือเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นสารควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การตอบข้อหารือเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นสารควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2551

2 สรุปสาระสำคัญ 1. ผู้ใดประสงค์จะหารือเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นสารควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ สามารถหารือผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีข้อกำหนดดังนี้

3 สรุปสาระสำคัญ 1.1 ต้องเป็นสมาชิกบริการของสำนักควบคุมวัตถุอันตรายตามแบบ สว.อ1 ท้ายประกาศนี้โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และต้องส่งคำรับรองการลงทะเบียนตามแบบคำรับรองการลงทะเบียนตามแบบ สว.อ2 ท้ายประกาศนี้ พร้อมหลักฐานประกอบส่งมาที่สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

4 สรุปสาระสำคัญ 1.2 ผู้ขอรับบริการตอบข้อหารือต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่ต้องการหารือเข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ 1.2.1 ชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต 1.2.2 ชื่อทางการค้า (Trade name หรือ Product name) 1.2.3 ชื่อทางวิทยาศาสตร์ CAS number ขององค์ประกอบสารเคมีแต่ละชนิดและอัตราส่วนร้อยละ โดยผลรวมขององค์ประกอบอยู่ในช่วงร้อยละ

5 สรุปสาระสำคัญ 1.3 สมาชิกผู้ขอรับบริการตอบข้อหารือต้องลงนามรับรองในแบบตอบข้อหารือ ตามแบบ สว.อ3 ท้ายประกาศนี้ 2. การหารือเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้บริการได้เฉพาะเคมีภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสถานะของแข็งและของเหลวเท่านั้น 3. ประกาศนี้มิให้ใช้กับการหารือเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ เพื่อการขนส่งวัตถุอันตราย ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ สำหรับ ผู้ใดประสงค์จะหารือเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นสารควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ สามารถหารือผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ โดยต้องปฏิบัติตามประกาศนี้

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การตอบข้อหารือเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นสารควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google