งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การตอบข้อหารือเกี่ยวกับ เคมีภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นสาร ควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การตอบข้อหารือเกี่ยวกับ เคมีภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นสาร ควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การตอบข้อหารือเกี่ยวกับ เคมีภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นสาร ควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ. ศ. 2535 ที่กรมโรงงาน อุตสาหกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบ พ. ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2551

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ผู้ใดประสงค์จะหารือเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นสารควบคุมตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 สามารถหารือผ่านระบบสัญญาณ คอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือ ข่าย คอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีข้อกำหนดดังนี้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ 1.1 ต้องเป็นสมาชิกบริการของสำนักควบคุม วัตถุอันตรายตามแบบ สว. อ 1 ท้ายประกาศนี้ โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงาน อุตสาหกรรม และต้องส่งคำรับรองการ ลงทะเบียนตามแบบคำรับรองการลงทะเบียน ตามแบบ สว. อ 2 ท้ายประกาศนี้ พร้อม หลักฐานประกอบส่งมาที่สำนักควบคุมวัตถุ อันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ 1.2 ผู้ขอรับบริการตอบข้อหารือต้องแจ้ง ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่ต้องการหารือเข้าสู่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงาน อุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ 1.2.1 ชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต 1.2.2 ชื่อทางการค้า (Trade name หรือ Product name) 1.2.3 ชื่อทางวิทยาศาสตร์ CAS number ขององค์ประกอบสารเคมีแต่ละชนิดและ อัตราส่วนร้อยละ โดยผลรวมขององค์ประกอบ อยู่ในช่วงร้อยละ 99-100

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ 1.3 สมาชิกผู้ขอรับบริการตอบข้อหารือต้อง ลงนามรับรองในแบบตอบข้อหารือ ตามแบบ สว. อ 3 ท้ายประกาศนี้  2. การหารือเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์ โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงาน อุตสาหกรรม ให้บริการได้เฉพาะเคมีภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสถานะของแข็งและ ของเหลวเท่านั้น  3. ประกาศนี้มิให้ใช้กับการหารือเกี่ยวกับ เคมีภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์ เพื่อการขนส่งวัตถุ อันตราย  ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ สำหรับ ผู้ใดประสงค์จะ หารือเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นสาร ควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 สามารถหารือผ่านระบบสัญญาณ คอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ โดยต้องปฏิบัติ ตามประกาศนี้

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การตอบข้อหารือเกี่ยวกับ เคมีภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นสาร ควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google