งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย พ. ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย พ. ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย พ. ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 ธันวาคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี อันตราย พ. ศ. 2556 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึง ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  2. บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายให้เป็นไปตาม ตารางท้ายประกาศนี้ รวมทั้งสารเคมีที่มีชื่ออื่น แต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกัน (Synonym)

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ  แนบท้าย ตารางบัญชีรายชื่อสารเคมี อันตราย ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ สารเคมีอันตราย พ. ศ.2556 3

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ กำหนดบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายให้เป็นไป ตามตารางท้ายประกาศนี้ รวมทั้งสารเคมีที่มี ชื่ออื่นแต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีอย่าง เดียวกัน (Synonym)

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย พ. ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google