งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและ ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและ ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและ ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้ ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับ ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ( อุทกภัยปี พ. ศ. 2553) พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 ตุลาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1 ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำนวน 602 รายตามประกาศนี้เป็นผู้ประกอบ กิจการที่ได้รับความเสียหายจากภัย ธรรมชาติ ตามกฎกระทรวงยกเว้น ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมการ ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับ ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ พ. ศ. 2553  2 ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้รับยา เว้นค่าธรรมเนียมรายปีที่ถึงกำหนดชำระ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ. ศ. 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ตามจำนวนที่ระบุไว้ ในบัญชีท้ายประกาศนี้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  *** ในระหว่างที่ได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมรายปี ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ ประกอบกิจการโรงงานได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานตามจำนวนที่ระบุ ในบัญชีท้ายประกาศนี้ด้วย เว้นแต่จะเป็น ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานที่ใบอนุญาตสิ้น อายุปี 2559 มิให้ได้รับการยกเว้น  3 ระหว่างที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม ตาม 2 หากมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรงงาน ตาม 1 เปลี่ยนแปลงไปอันมีผลทำให้ จำนวนค่าธรรมเนียมรายปีและหรือ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ที่ จะต้องชำระเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ให้ ถือว่าเป็นจำนวนค่าธรรมเนียมที่จะต้อง ชำระภายหลังการ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  เปลี่ยนแปลงแล้วนั้น เป็นค่าธรรมเนียมที่ ได้รับยกเว้นแทนค่าธรรมเนียมที่ได้รับ ยกเว้นตาม 2 แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ ตาม หากรวมค่าธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้น ทั้งหมดแล้วมีจำนวนเกินประมาณการ ค่าเสียหายจากภัยธรรมชาติ ที่ผู้ประกอบ กิจการโรงงานแจ้งไว้ต่อทางราชการ ตามที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศ ให้ผู้ ประกอบกิจการโรงงานได้รับยกเว้น ค่าธรรมเนียมเพียงไม่เกินประมาณการ ค่าเสียหาย  แนบท้าย บัญชีแนบท้ายประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้น ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมต่อ อายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแก่ ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความ เสียหายจากภัยธรรมชาติ ( อุทกภัยปี พ. ศ. 2553) พ. ศ. 2554

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและ ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google