งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดขนาด จำนวน และคุณภาพ ของเครื่องดับเพลิงสำหรับรถที่ใช้ ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดขนาด จำนวน และคุณภาพ ของเครื่องดับเพลิงสำหรับรถที่ใช้ ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดขนาด จำนวน และคุณภาพ ของเครื่องดับเพลิงสำหรับรถที่ใช้ ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะ 4 ( รถบรรทุกวัสดุ อันตราย ) พ. ศ. 2556 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้ยกเลิกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขนาด จำนวน และคุณภาพเครื่อง ดับเพลิงสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ สิ่งของ ลักษณะ 4 ( รถบรรทุกวัสดุอันตราย ) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2541  2. รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะ 4 ( รถบรรทุกวัสดุอันตราย ) ที่จด ทะเบียนไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงให้เป็นไปตาม ประกาศนี้ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับ  3. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 นับ แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. คัดเลือกเครื่องดับเพลิงที่ใช้สำหรับรถที่ ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะ 4 ( รถบรรทุกวัสดุอันตราย ) ให้เป็นตามแบบที่ กำหนดดังนี้ (1) เป็นแบบยกหิ้ว ชนิดผงเคมีแห้ง มี คุณภาพใช้งานได้ดี สารเคมีที่ใช้ในการ ดับเพลิงต้องเป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษ หรือมีปฏิกิริยาเมื่อได้รับความร้อนจากไฟ ใน กรณีเป็นชนิดอื่นที่มิใช่ชนิดผงเคมีแห้งต้องมี ประสิทธิภาพในการดับเพลิงที่ทัดเทียมกัน (2) เป็นเครื่องที่มิได้มีการใช้งานมาก่อน และเครื่องนั้นต้องยังไม่สิ้นอายุการใช้งาน

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ (3) มีข้อความหรือฉลากที่ระบุวัน เดือน ปี ของอายุการใช้งาน หรือมีข้อความที่อย่างน้อย ต้องระบุวัน เดือน ปี ของการตรวจสอบครั้ง ต่อไป หรือของช่วงเวลาที่อนุญาตให้ใช้งานได้ (4) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  3. รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะ 4 ( รถบรรทุกวัสดุอันตราย ) ต้อง ติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ประจำรถ ดังต่อไปนี้ (1) เครื่องดับเพลิงที่มีคุณภาพสามารถ ใช้ดับเพลิงภายในห้องผู้ขับรถและห้อง เครื่องยนต์ได้โดยมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัม จำนวนอย่างน้อย 1 เครื่อง ติดตั้งไว้ ในบริเวณห้องผู้ขับรถ

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ (2) เครื่องดับเพลิงที่มีคุณภาพสามารถ ใช้ดับเพลิงที่เกิดจากยาง ระบบห้ามล้อและ วัตถุอันตรายที่บรรทุกโดยมีจำนวนและขนาด บรรจุตามที่กำหนด ติดตั้งไว้ในบริเวณ ด้านหลังห้องผู้ขับรถหรือส่วนที่บรรทุก ดังนี้ ( ก ) รถที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวม สูงสุดไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม ต้องมีเครื่อง ดับเพลิงที่มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัม จำนวนอย่างน้อย 1 เครื่อง

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ( ข ) รถที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวม สูงสุดเกิน 3,500 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7,500 กิโลกรัม ต้องมีเครื่องดับเพลิงที่มีขนาดบรรจุไม่ น้อยกว่า 6 กิโลกรัม จำนวนอย่างน้อย 1 เครื่อง ( ค ) รถที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวม สูงสุดเกิน 7,500 กิโลกรัม ต้องมีเครื่องดับเพลิง ที่มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม โดย อย่างน้อยหนึ่งเครื่อง ต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อย กว่า 6 กิโลกรัม กรณีตาม (2) ให้ใช้บังคับกับรถที่ทำการขนส่ง วัตถุอันตรายที่มีปริมาณการขนส่งเกินกว่า ปริมาณการขนส่งตามที่กำหนดในภาคผนวกท้าย ประกาศนี้

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  3. การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตาม ต้องติดตั้งใน ลักษณะที่สามารถนำออกมาใช้งานได้โดยง่าย และต้องติดตั้งในลักษณะที่มีการป้องกัน ผลกระทบจากสภาพอากาศ เช่น ความร้อน ความเย็น หรือความชื้น เพื่อมิให้เกิดผลต่อการ ทำงานของเครื่องดับเพลิง

9 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดขนาด จำนวน และคุณภาพ ของเครื่องดับเพลิงสำหรับรถที่ใช้ ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google