งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน เรื่อง การ กำหนดประเภทและอายุ ใบอนุญาตการประกอบกิจการ พลังงาน พ. ศ. 2551 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 8 มกราคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน เรื่อง การ กำหนดประเภทและอายุ ใบอนุญาตการประกอบกิจการ พลังงาน พ. ศ. 2551 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 8 มกราคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน เรื่อง การ กำหนดประเภทและอายุ ใบอนุญาตการประกอบกิจการ พลังงาน พ. ศ. 2551 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 8 มกราคม 2552

2 สาระสำคัญ กำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการ ประกอบกิจการพลังงาน ให้ยกเลิก ประกาศคณะกรรมการนโยบาย พลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกำหนด ประเภทและอายุใบอนุญาตการ ประกอบกิจการไฟฟ้า พ. ศ.2551 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและ อายุใบอนุญาตการประกอบกิจการ ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน พ. ศ. 2551

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ กำหนดใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานมี 2 ประเภท กำหนดใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้ามี 5 ประเภท มีอายุไม่เกิน 25 ปีนับแต่วันที่ออก ใบอนุญาต กำหนดใบอนุญาตการประกอบกิจการก๊าซ ธรรมชาติมี 4 ประเภท มีอายุไม่เกิน 25 ปี นับ แต่วันที่ออกใบอนุญาต

4 ใบอนุญาตเดิมให้ใช้ได้จนกว่าจะสิ้นอายุ ใบอนุญาตหรือเมื่อได้รับใบอนุญาตตามประกาศ นี้แทน

5 จบการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน เรื่อง การ กำหนดประเภทและอายุ ใบอนุญาตการประกอบกิจการ พลังงาน พ. ศ. 2551 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 8 มกราคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google