งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 สิงหาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 สิงหาคม 2552

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ ( ฉบับที่ 3) พ. ศ.2552 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ. ศ.2552 เป็นต้นไป

3 สิ่งที่ต้องตรวจสอบและการ นำไปปฏิบัติ 1. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือ สุทธิของผู้ค้าน้ำมันประกอบด้วย น้ำมันคงเหลือสุทธิในคลังน้ำมัน น้ำมันคงเหลือสุทธิในสถานีบริการ น้ำมันที่ผู้ค้าดำเนินการเอง และน้ำมัน ที่อยู่ระหว่างการขนส่ง

4 สิ่งที่ต้องตรวจสอบและการ นำไปปฏิบัติ 2. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือ สุทธิในคลังน้ำมันให้คำนวณจาก ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือแต่ละ ชนิดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจวัดได้ ในถังของแต่ละคลังน้ำมัน ณ อุณหภูมิที่ 30 องศาเซลเซียส หรือที่ 86 องศาฟาเรนไฮต์ หักด้วย ปริมาณ สำรองตามกฎหมาย ปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิงที่รับฝากผู้อื่น ปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงที่รอการส่งออก และ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีไว้ใช้ใน กิจการของตนเอง

5 สิ่งที่ต้องตรวจสอบและการ นำไปปฏิบัติ 3. ปริมาณสำรองตามกฎหมายตาม ข้อ 2 ให้คำนวณดังนี้ 3.1 ให้แบ่งปริมาณสำรองตาม กฎหมายของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ธรรมดา น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 และ น้ำมันดีเซลพื้นฐาน ออกเป็นสองส่วน ตามสัดส่วนของน้ำมันสำเร็จรูป คงเหลือกับน้ำมันพื้นฐานคงเหลือ

6 สิ่งที่ต้องตรวจสอบและการ นำไปปฏิบัติ 3.2 ให้นับปริมาณน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ธรรมดา และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 เป็นปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือ สุทธิหลังจากหักปริมาณสำรองตาม กฎหมายที่คำนวณตาม (3.1) ออก แล้วแต่สำหรับน้ำมันดีเซลพื้นฐาน ให้นับเป็นปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง คงเหลือสุทธิทั้งจำนวน

7 สิ่งที่ต้องตรวจสอบและการ นำไปปฏิบัติ 4. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือ สุทธิของสถานีบริการน้ำมัน ให้ คำนวณจากปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง คงเหลือแต่ละชนิดที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ตรวจวัดได้ ณ อุณหภูมิ ขณะตรวจวัดบวกด้วยปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิงที่อยู่ระหว่างการขนส่ง หัก ด้วยปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่รับฝาก ผู้อื่น

8 สิ่งที่ต้องตรวจสอบและการ นำไปปฏิบัติ 5. น้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ระหว่างการ ขนส่ง ตามข้อ 1 และข้อ 4 ปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงตาม ให้ใช้ปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงตามที่ระบุ ในเอกสารดังกล่าว ยกเว้นกรณีขนส่ง โดยเรือบรรทุกน้ำมัน ให้ใช้ปริมาณที่ สูบถ่ายขึ้นถังแล้ว ณ อุณหภูมิที่ 30 องศาเซลเซียส หรือที่ 86 องศาฟา เรนไฮต์

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google