งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อชุมชน อย่างรุนแรงทั้ง ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2552

2 สรุปสาระสำคัญ การจัดทำรายงานและการพิจารณารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มี ลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการพิจารณา รายงานในโครงการหรือกิจการทั่วๆ ไป เพื่อให้มี การดำเนินกระบวนการพิจารณาให้เป็นไปโดย ครบถ้วน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทาง ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้ง ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ

3 1. โครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ต้องจัดทำ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ สุขภาพ และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง ให้องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ ดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ในท้ายประกาศนี้ ดังนี้ การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

4 1.1 โครงการหรือกิจการใดซึ่งมีการประกาศ หรือกำหนดตามกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่นให้เป็น โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 1.2 โครงการหรือกิจการใดซึ่ง คณะอนุกรรมการวินิจฉัย ข้อร้องเรียนสำหรับ โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ที่คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้ง วินิจฉัยภายใน 30 วัน หลังจากได้รับข้อร้องเรียน ว่าโครงการหรือกิจการ ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ง ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ สุขภาพ การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

5 2. ผู้ที่จัดทำรายงานตามประกาศนี้จะต้องได้รับ อนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้ขึ้น ทะเบียนกับสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ หาก การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมดังกล่าว มีกฎหมายอื่น บัญญัติเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตไว้และมี กระบวนการที่จะให้ผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน ดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวไว้แล้ว ผู้มีสิทธิ จัดทำรายงานจะต้องได้รับอนุญาตตามที่บัญญัติ ไว้ในกฎหมายนั้นๆ ด้วย การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

6 เอกสารท้ายประกาศ - แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือ กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง รุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ - แนวทางการประเมินผลกระทบทาง สุขภาพสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ง ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

7 เอกสารท้ายประกาศ เอกสารท้ายประกาศ ( ต่อ ) - แนวทางการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ - กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน อนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

8 เอกสารท้ายประกาศ เอกสารท้ายประกาศ ( ต่อ ) - รายงานการแสดงผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( แบบ สผร. 1) - รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ( แบบ สผร. 2) - หนังสือรับรองการจัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( แบบ สผร. 3) การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

9 เอกสารท้ายประกาศ เอกสารท้ายประกาศ ( ต่อ ) - บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( แบบ สผร. 5) - แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหตุผลใน การเสนอรายงานฯ ( แบบ สผร. 6) การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google