งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึม ของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ และ การซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึม ของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ และ การซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึม ของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ และ การซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงาน อุตสาหกรรม พ. ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 กรกฎาคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้โรงงานอุตสาหกรรมตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการ ตรวจสอบและควบคุมการรั่วซึมของ สารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงาน อุตสาหกรรม พ. ศ. 2555 จัดทำรายงาน ผลการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ ระเหยจากอุปกรณ์และการซ่อมแซม อุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ ที่กำหนด  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. จัดทำบัญชีรายชื่ออุปกรณ์พร้อมผลการ ตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจาก อุปกรณ์และการซ่อมแซมอุปกรณ์ โดยให้ รายงานปริมาณสารอินทรีย์ระเหยรวมในรูปมีเทน (Total Volatile Organic Compounds : TVOC, as Methane) ที่รั่วซึมจากอุปกรณ์ที่ต้อง ตรวจวัดการรั่วซึม ตามแบบ รว.3/1 ไม่รวม ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยที่รั่วซึมจากอุปกรณ์ที่ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจวัดการรั่วซึม 2. จัดส่งรายงานตามแบบ รว.3/1 ผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมโรงงาน อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ( กรณี ส่งไม่ได้ให้นำส่งเป็นเอกสารแทน )

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  การรายงานข้อมูลครั้งที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน ให้รายงานภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีที่รายงาน  การรายงานข้อมูลครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม - เดือน ธันวาคม ให้รายงานภายในวันที่ 31 มกราคม ของปี ถัดไป

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึม ของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ และ การซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google