งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ และการซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ และการซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ และการซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 กรกฎาคม 2556

2 สรุปสาระสำคัญ ให้โรงงานอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ จัดทำรายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์และการซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบที่กำหนด ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. จัดทำบัญชีรายชื่ออุปกรณ์พร้อมผลการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์และการซ่อมแซมอุปกรณ์ โดยให้รายงานปริมาณสารอินทรีย์ระเหยรวมในรูปมีเทน (Total Volatile Organic Compounds : TVOC, as Methane) ที่รั่วซึมจากอุปกรณ์ที่ต้องตรวจวัดการรั่วซึม ตามแบบ รว.3/1 ไม่รวมปริมาณสารอินทรีย์ระเหยที่รั่วซึมจากอุปกรณ์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจวัดการรั่วซึม 2. จัดส่งรายงานตามแบบ รว.3/1 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล (กรณีส่งไม่ได้ให้นำส่งเป็นเอกสารแทน)

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
การรายงานข้อมูลครั้งที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน ให้รายงานภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีที่รายงาน การรายงานข้อมูลครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม ให้รายงานภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ และการซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google