งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ ( พ. ศ. ๒๕๕๒ ) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทการเลี้ยงสุกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ ( พ. ศ. ๒๕๕๒ ) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทการเลี้ยงสุกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ ( พ. ศ. ๒๕๕๒ ) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทการเลี้ยงสุกร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 มกราคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกความในข้อ 7 และข้อ 8 ของประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร

3 3 สรุปสาระสำคัญ ข้อความในข้อ 7 การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง จากการเลี้ยงสุกรให้ใช้วิธี ดังต่อไปนี้ 1 การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 0.1 หน่วย 2 การตรวจสอบค่าบีโอดีให้ใช้วิธีอะไซด์ โมดิฟิเคชั่น (Azide Modification) หรือวิธี Membrane Electrode ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกัน 3 การตรวจสอบค่าสารแขวนลอยให้ใช้วิธี กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disc) และอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 103 -105 องศา เซลเซียส 4 การตรวจสอบค่าซีโอดีให้ใช้วิธีย่อย สลายโดยโปตัสเซียมไดโครเมต (Potassium Dichromate Digestion) แบบ Open Reflux หรือ Closed Reflux 5 การตรวจสอบค่าไนโตรเจนในรูปทีเค เอ็นให้ใช้วิธี เจลดาห์ล (Kjeldahl) และให้ตรวจวัด แอมโมเนียที่เกิดขึ้นด้วยวิธี Colorimetric หรือ Ammonia Selective Electrode หรือ Titrimetric Method

4 4 สรุปสาระสำคัญ ข้อความในข้อ 8 การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากการ เลี้ยงสุกรตามข้อ 7 ต้องเป็นไปตามคู่มือ วิเคราะห์น้ำเสียที่สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ หรือตามวิธี มาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) ที่ American Public Health Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation ของสหรัฐอเมริการ่วมกันกำหนด ไว้ หรือตามวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุม มลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ. ศ. 2552

6 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ ( พ. ศ. ๒๕๕๒ ) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทการเลี้ยงสุกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google