งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับ ใบอนุญาต การออก ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การ โอนใบอนุญาต การออกใบแทน ใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับ ใบอนุญาต การออก ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การ โอนใบอนุญาต การออกใบแทน ใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับ ใบอนุญาต การออก ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การ โอนใบอนุญาต การออกใบแทน ใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาต ประกอบกิจการน้ำบาดาล ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 ตุลาคม 2552

2 2 สรุปสาระสำคัญ ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการ ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออก ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอน ใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการ แก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2552 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับ แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมทรัพยากรน้ำ บาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับ ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุ ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทน ใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบ กิจการน้ำบาดาล พ. ศ. 2552 ในเรื่องของการ ออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล การออก ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล และเรื่องของนอกเขต วิกฤตการณ์น้ำบาดาล

4 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับ ใบอนุญาต การออก ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การ โอนใบอนุญาต การออกใบแทน ใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google