งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรมเรื่องก๊าซปิโตรเลียมเหลว การระวังและการป้องกันอันตรายของบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรมเรื่องก๊าซปิโตรเลียมเหลว การระวังและการป้องกันอันตรายของบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรมเรื่องก๊าซปิโตรเลียมเหลว การระวังและการป้องกันอันตรายของบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 กันยายน 2554

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. การฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะดำเนินการโดยผู้ฝึกอบรมที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับหนังสือรับรองตามประกาศนี้ 2. ต้องมีเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานไปสังเกตการณ์และจัดสอบเพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ 3. ผู้ฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติและคุณวุฒิ ดังนี้ - ดำเนินกิจการในรูปนิติบุคคล - ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ห้าแสนบาท - ต้องมีสำนักงานแน่นอน สถานที่ภาคปฏิบัติต้องมีหนังสือรับรองเป็นใบอนุญาตใช้สถานที่ในการอบรม - ต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
4. ผู้ฝึกอบรมต้องมีการจัดเก็บเอกสารที่ดี 5. ผู้ฝึกอบรมต้องได้รับหนังสือรับรองจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน จึงจะดำเนินการฝึกอบรมได้ 6. นิติบุคคลเอกชนประสงค์จะเป็นผู้ประกอบกิจการ ยื่นคำขอตามแบบ ธพ.กฝ.1 และจะได้หนังสือรับรองตามแบบ ธพ.กฝ.2 7. หนังสือรับรองมีอายุ 5 ปี ถ้าต้องการต่ออายุยื่นขอต่ออายุตามแบบ ธพ.กฝ.3 ก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
8. นิติบุคคลเอกชนที่ได้รับใบรับรองแล้ว ต้องมีวิทยากรในด้านก๊าซปิโตรเลียมเหลว การป้องกันอันตรายและการระงับอัคคีภัยไม่น้อยกว่า 2 คน ผู้ใดประสงค์จะเป็นวิทยากรให้ยื่นคำขอตามแบบ ธพ.กฝ.4 ท้ายประกาศนี้ และจะได้รับหนังสือรับรองตามแบบ ธพ.กฝ.5 9. หนังสือรับรองมีอายุ 5 ปี ถ้าต้องการต่ออายุยื่นขอต่ออายุตามแบบ ธพ.กฝ.6 ก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน บุคลากรเฉพาะ 10. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องยื่นประวัติและเอกสารหลักฐานตามแบบ ธพ.กฝ.7 ท้ายประกาศนี้ต่อผู้ฝึกอบรม และมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
11. หลักสูตรการฝึกอบรม ต้องฝึกอบรมภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง 12. ให้มีการสอบเพื่อประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยกรมธุรกิจพลังงาน 13. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะจะได้รับหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวบุคลากรเฉพาะ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ - เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร - สอบผ่านภาคทฤษฎี ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 - สอบผ่านภาคปฏิบัติ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
14. หนังสือรับรองและบัตรประจำตัวบุคลากรเฉพาะต้องเป็นไปตามท้ายประกาศนี้ 15. บัตรประจำตัวมีอายุ 5 ปี ถ้าต้องการต่ออายุบัตรประจำตัวบุคลากรเฉพาะ ให้ยื่นตามแบบ ธพ.กฝ.8 ก่อนบัตรหมดอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน 16. ผู้ที่ได้รับบัตรประจำตัวหรือหนังสือรับรองว่าเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผู้ควบคุมดูแลตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และพนักงานบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้ถือว่าเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมและสอบผ่านตามประกาศนี้

8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
17. ผู้ที่ได้รับบัตรประจำตัวหรือหนังสือรับรองตามกฎหมายอื่น ให้ยื่นบัตรหรือหนังสือรับรองพร้อมหลักสูตรต่อกรมธุรกิจพลังงาน เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมและสอบผ่านตามประกาศนี้ แนบท้าย แบบ ธพ.กฝ.1 แบบ ธพ.กฝ.2 แบบ ธพ.กฝ.3 แบบ ธพ.กฝ4 แบบ ธพ.กฝ.5 แบบ ธพ.กฝ.6 แบบ ธพ.กฝ7 แบบ ธพ.กฝ.8 หลักสูตรการฝึกอบรม

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรมเรื่องก๊าซปิโตรเลียมเหลว การระวังและการป้องกันอันตรายของบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google