งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม เรื่องก๊าซปิโตรเลียมเหลว การระวัง และการป้องกันอันตรายของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม เรื่องก๊าซปิโตรเลียมเหลว การระวัง และการป้องกันอันตรายของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม เรื่องก๊าซปิโตรเลียมเหลว การระวัง และการป้องกันอันตรายของ บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแล สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 กันยายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. การฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะดำเนินการโดยผู้ ฝึกอบรมที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับหนังสือรับรอง ตามประกาศนี้  2. ต้องมีเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานไป สังเกตการณ์และจัดสอบเพื่อให้เป็นไปตาม หลักสูตรที่กำหนดไว้  3. ผู้ฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติและคุณวุฒิ ดังนี้ - ดำเนินกิจการในรูปนิติบุคคล - ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ห้าแสนบาท - ต้องมีสำนักงานแน่นอน สถานที่ภาคปฏิบัติ ต้องมีหนังสือรับรองเป็นใบอนุญาตใช้สถานที่ใน การอบรม - ต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามที่ ได้ระบุไว้ในประกาศนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  4. ผู้ฝึกอบรมต้องมีการจัดเก็บเอกสารที่ดี  5. ผู้ฝึกอบรมต้องได้รับหนังสือรับรองจากอธิบดี กรมธุรกิจพลังงาน จึงจะดำเนินการฝึกอบรมได้  6. นิติบุคคลเอกชนประสงค์จะเป็นผู้ประกอบ กิจการ ยื่นคำขอตามแบบ ธพ. กฝ.1 และจะได้ หนังสือรับรองตามแบบ ธพ. กฝ.2  7. หนังสือรับรองมีอายุ 5 ปี ถ้าต้องการต่ออายุยื่น ขอต่ออายุตามแบบ ธพ. กฝ.3 ก่อนหมดอายุไม่ น้อยกว่า 30 วัน

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  8. นิติบุคคลเอกชนที่ได้รับใบรับรองแล้ว ต้องมี วิทยากรในด้านก๊าซปิโตรเลียมเหลว การป้องกัน อันตรายและการระงับอัคคีภัยไม่น้อยกว่า 2 คน ผู้ใดประสงค์จะเป็นวิทยากรให้ยื่นคำขอตาม แบบ ธพ. กฝ.4 ท้ายประกาศนี้ และจะได้รับหนังสือ รับรองตามแบบ ธพ. กฝ.5  9. หนังสือรับรองมีอายุ 5 ปี ถ้าต้องการต่ออายุยื่น ขอต่ออายุตามแบบ ธพ. กฝ.6 ก่อนหมดอายุไม่ น้อยกว่า 30 วัน  บุคลากรเฉพาะ  10. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องยื่นประวัติและ เอกสารหลักฐานตามแบบ ธพ. กฝ.7 ท้ายประกาศ นี้ต่อผู้ฝึกอบรม และมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  11. หลักสูตรการฝึกอบรม ต้องฝึกอบรม ภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงและภาคปฏิบัติไม่ น้อยกว่า 4 ชั่วโมง  12. ให้มีการสอบเพื่อประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ โดยกรมธุรกิจพลังงาน  13. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะจะได้รับ หนังสือรับรองและบัตรประจำตัวบุคลากรเฉพาะ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ - เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร - สอบผ่านภาคทฤษฎี ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อย ละ 60 - สอบผ่านภาคปฏิบัติ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อย ละ 60

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  14. หนังสือรับรองและบัตรประจำตัวบุคลากร เฉพาะต้องเป็นไปตามท้ายประกาศนี้  15. บัตรประจำตัวมีอายุ 5 ปี ถ้าต้องการต่ออายุ บัตรประจำตัวบุคลากรเฉพาะ ให้ยื่นตามแบบ ธพ. กฝ.8 ก่อนบัตรหมดอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน  16. ผู้ที่ได้รับบัตรประจำตัวหรือหนังสือรับรองว่า เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ ตามกฎหมาย ว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผู้ควบคุมดูแล ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และพนักงาน บรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว ให้ถือว่าเป็นผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมและสอบผ่านตาม ประกาศนี้

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  17. ผู้ที่ได้รับบัตรประจำตัวหรือหนังสือรับรองตาม กฎหมายอื่น ให้ยื่นบัตรหรือหนังสือรับรองพร้อม หลักสูตรต่อกรมธุรกิจพลังงาน เมื่อผ่านความ เห็นชอบแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ เข้ารับการฝึกอบรมและสอบผ่านตามประกาศนี้  แนบท้าย แบบ ธพ. กฝ.1 แบบ ธพ. กฝ.2 แบบ ธพ. กฝ.3 แบบ ธพ. กฝ 4 แบบ ธพ. กฝ.5 แบบ ธพ. กฝ.6 แบบ ธพ. กฝ 7 แบบ ธพ. กฝ.8  หลักสูตรการฝึกอบรม

9 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม เรื่องก๊าซปิโตรเลียมเหลว การระวัง และการป้องกันอันตรายของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google