งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสงค์จะเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสงค์จะเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสงค์จะเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 กันยายน 2556

2 สรุปสาระสำคัญ ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ผู้จ้างงานที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการผู้แทนผู้จ้างงาน ในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านต้องเป็นผู้จ้างงานมาแล้ว โดยมีระยะเวลารวมกันอย่างน้อย 3 เดือนนับถึงวันขึ้นทะเบียน

3 สรุปสาระสำคัญ ข้อ 3 ผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน กรณีบุคคลจะต้องมีสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คนในงานที่รับไปทำที่บ้าน ซึ่งมีสถานที่ทำงานอยู่ในจังหวัดเดียวกัน หรือกรณีกลุ่มบุคคลจะต้องมีสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน และทำงานที่รับไปทำที่บ้านมาแล้ว โดยมีระยะเวลารวมกันอย่างน้อย 3 เดือนนับถึงวันขึ้นทะเบียน

4 สรุปสาระสำคัญ ข้อ 4 ผู้จ้างงานที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการผู้แทนผู้จ้างงานในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ให้ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนในท้องที่ที่ผู้จ้างงานมีสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานตั้งอยู่ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหรือกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ แล้วแต่กรณี ข้อ 5 ผู้รับงานไปทำที่บ้านตามข้อ 3 ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ให้ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงานอยู่ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ แล้วแต่กรณี

5 สรุปสาระสำคัญ ข้อ 6 การขึ้นทะเบียนตามข้อ 4 และข้อ 5 ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย มีอำนาจรับขึ้นทะเบียนผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสงค์จะเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
แจ้งเพื่อทราบ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสงค์จะเลือกผู้แทน เป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสงค์จะเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google