งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ ประสงค์จะเลือกผู้แทนเป็นกรรมการใน คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไป ทำที่บ้าน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 กันยายน 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ข้อ 2 ผู้จ้างงานที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียน เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการผู้แทนผู้จ้าง งาน ในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงาน ไปทำที่บ้านต้องเป็นผู้จ้างงานมาแล้ว โดยมี ระยะเวลารวมกันอย่างน้อย 3 เดือนนับถึง วันขึ้นทะเบียน

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 3 ผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสงค์จะ ขึ้นทะเบียนเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการ ผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านใน คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่ บ้าน กรณีบุคคลจะต้องมีสมาชิกรวมกัน ไม่น้อยกว่า 5 คนในงานที่รับไปทำที่บ้าน ซึ่งมีสถานที่ทำงานอยู่ในจังหวัดเดียวกัน หรือกรณีกลุ่มบุคคลจะต้องมีสมาชิก รวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน และทำงานที่รับ ไปทำที่บ้านมาแล้ว โดยมีระยะเวลา รวมกันอย่างน้อย 3 เดือนนับถึงวันขึ้น ทะเบียน

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 4 ผู้จ้างงานที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเพื่อ เลือกกันเองเป็นกรรมการผู้แทนผู้จ้างงานใน คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ให้ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนในท้องที่ที่ผู้จ้าง งานมีสถานประกอบกิจการหรือสำนักงาน ตั้งอยู่ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดหรือกลุ่มงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานพื้นที่ แล้วแต่กรณี  ข้อ 5 ผู้รับงานไปทำที่บ้านตามข้อ 3 ที่ ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเพื่อเลือกกันเองเป็น กรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านใน คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ให้ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนในท้องที่ที่ผู้รับ งานไปทำที่บ้านทำงานอยู่ ณ สำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือ กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ แล้วแต่กรณี

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 6 การขึ้นทะเบียนตามข้อ 4 และข้อ 5 ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย มี อำนาจรับขึ้นทะเบียนผู้จ้างงานและผู้รับ งานไปทำที่บ้านที่ประสงค์จะเลือกผู้แทน เป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครอง การรับงานไปทำที่บ้าน

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ แจ้งเพื่อทราบ เรื่องหลักเกณฑ์และ วิธีการขึ้นทะเบียนผู้จ้างงานและผู้รับงานไป ทำที่บ้านที่ประสงค์จะเลือกผู้แทน เป็น กรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับ งานไปทำที่บ้าน

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google