งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง กำหนดแบบยื่นคำขอ ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง กำหนดแบบยื่นคำขอ ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง กำหนดแบบยื่นคำขอ ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และ กำหนดสถานที่ยื่นคำขอ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 มีนาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  - การยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการ ดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้เป็นไปตามแบบ ดพ. ๑ ท้าย ประกาศนี้  - การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้เป็นไปตามแบบ ดพ. ๒ ท้าย ประกาศนี้  - การยื่นคำขอใบอนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาตตาม ข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้ยื่น ณ สำนักความปลอดภัยแรงงาน เว้น แต่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานราชการส่วน ท้องถิ่นที่ไม่ได้ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ในเขต พื้นที่

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง กำหนดแบบยื่นคำขอ ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google