งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะ การบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้อง ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 ลงวันที่ 4 มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะ การบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้อง ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 ลงวันที่ 4 มกราคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะ การบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้อง ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 ลงวันที่ 4 มกราคม พ. ศ. 2544 กฎหมายเกี่ยวกับการ ขนส่ง

2 2 สรุปสาระสำคัญ  ประเภทหรือชนิดของวัตถุอันตรายตาม ประกาศนี้ให้เป็นไปตามประกาศกรมการ ขนส่งทางบกเรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิด ของวัตถุอันตราย ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2544 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 นับ แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น ไป

3 3  รถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายตามข้อ 1 ที่มี ลักษณะการบรรทุกดังนี้  รถที่ใช้ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะ 4 ( รถบรรทุกวัตถุอันตราย ) ที่ถังบรรทุกมีความจุ เกินกว่า 1,000 ลิตร  รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะ 6 ( รถพ่วง ) และลักษณะ 7 ( รถกึ่งพ่วง ) ที่ถังที่ใช้ ในการบรรทุกเฉพาะวัตถุอันตราย มีความจุเกิน กว่า 1,000 ลิตร  รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ อื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ที่มีลักษณะ การบรรทุกโดยนำไปใช้ในการบรรทุกวัตถุ อันตรายดังนี้  วัตถุอันตรายประเภทที่ 1 ( วัตถุระเบิด ) ประเภท ที่ 6 ( สารพิษและสารติดเชื้อ ) และประเภทที่ 7 ( วัตถุกัมมันตรังสี )  วัตถุอันตรายที่เป็นก๊าซหรือก๊าซเหลวบรรจุใน ภาชนะ โดยมีปริมาณรวมกันไม่เกินกว่า 1,000 ลิตร หรือมีน้ำหนักรวมกันเกินกว่า 1,000 กก. สิ่งที่ต้องตรวจสอบและ การนำไปปฏิบัติ

4 4  วัตถุอันตรายที่เป็นของเหลวที่บรรจุในภาชนะ โดยมีปริมาณรวมกันเกินกว่า 1,000 ลิตร หรือ เป็นของแข็งที่มีน้ำหนักรวมกันเกินกว่า 1,000 กิโลกรัม หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินกว่า 1,000 ลิตร หรือเกินกว่า 1,000 กิโลกรัม อย่าง ใดอย่างหนึ่ง  ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับแก่  รถที่ใช้ในการบรรทุกเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ แอลกอฮอล์ ที่ภาชนะบรรจุเครื่องดื่มในแต่ละ ภาชนะมีปริมาตรไม่เกิน 250 ลิตร  รถที่ใช้ลากจูงรถที่บรรทุกวัตถุอันตรายตาม ประกาศนี้ ในกรณีที่รถบรรทุกวัตถุอันตรายนั้น ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือเมื่อเกิด อุบัติเหตุ  รถขนส่งวัตถุอันตรายอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ ใน ข้อ 1 และข้อ 2 ที่ได้รับการยกเว้นตาม คำแนะนำของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่ง สินค้าอันตราย ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กรมการขนส่งทางบก สิ่งที่ต้องตรวจสอบและ การนำไปปฏิบัติ

5 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะ การบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้อง ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 ลงวันที่ 4 มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google