งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ และจ่ายก๊าซ พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ และจ่ายก๊าซ พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ และจ่ายก๊าซ พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 กันยายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ถังที่ผลิตขึ้นใหม่หรือสร้างขึ้นใหม่ หมายความ ว่า ถังเก็บและจ่ายก๊าซที่ผลิตหรือสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งได้ผ่านการทดสอบและตรวจสอบครั้งแรก จากผู้ทดสอบและตรวจสอบ  ถังครบวาระ หมายความว่า ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ที่ผ่านการทดสอบและตรวจสอบ 5 ปี นับแต่วันที่ ได้ทดสอบและตรวจสอบครั้งแรก และจัดให้มี การทดสอบและตรวจสอบทุกๆ 5 ปีหลังจากนั้น

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้  ถังที่ผลิตหรือสร้างใหม่ ต้องทดสอบและ ตรวจสอบไม่น้อยกว่าตามหลักเกณฑ์ที่ 1 ท้าย ประกาศนี้  ถังครบวาระต้องทดสอบและตรวจสอบไม่น้อยกว่า ตามหลักเกณฑ์ที่ 2 และ 3 แล้วแต่กรณี ตามท้าย ประกาศนี้  วิธีการทดสอบและตรวจสอบถังตามหลักเกณฑ์ ท้ายประกาศนี้ ให้ปฏิบัติตามวิธีการทดสอบและ ตรวจสอบถังด้วยวิธีไม่ทำลายสภาพเดิม ของ ASME หรือตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศ กำหนด

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  สถานที่ใช้ก๊าซที่ได้รับความเห็นชอบตาม กฎกระทรวง ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ ต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดการทดสอบและ ตรวจสอบ เมื่อผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ อันตราย ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมประสงค์จะ ใช้งานต่อต้องดำเนินการทดสอบและตรวจสอบให้ เป็นไปตามประกาศนี้  ถังเก็บและจ่ายก๊าซที่ออกตามความข้อ 12 แห่ง ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และ วิธีการในการเก็บรักษา การกำหนดบุคลากรที่ รับผิดชอบ การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ. ศ.2535 สำหรับ สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจ พลังงานรับผิดชอบ พ. ศ.2544 ไม่อยู่ในบังคับตาม ข้อ 4 แต่ให้ผู้ทดสอบและตรวจสอบเสนอวิธีการ ทดสอบและตรวจสอบให้กรมธุรกิจพลังงาน เห็นชอบแล้วจึงดำเนินการได้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  แนบท้ายหลักเกณฑ์ที่ 1 การทดสอบและ ตรวจสอบถังที่ผลิตหรือสร้างใหม่  หลักเกณฑ์ที่ 2 การทดสอบและตรวจสอบถัง ครบวาระแบบเหนือพื้นดิน  หลักเกณฑ์ที่ 3 การทดสอบและตรวจสอบถัง ครบวาระแบบกลบหรือฝังไว้ในดิน

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ และจ่ายก๊าซ พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google