งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ พ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ พ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 กันยายน 2554

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ถังที่ผลิตขึ้นใหม่หรือสร้างขึ้นใหม่ หมายความว่า ถังเก็บและจ่ายก๊าซที่ผลิตหรือสร้างขึ้นใหม่ซึ่งได้ผ่านการทดสอบและตรวจสอบครั้งแรกจากผู้ทดสอบและตรวจสอบ ถังครบวาระ หมายความว่า ถังเก็บและจ่ายก๊าซที่ผ่านการทดสอบและตรวจสอบ 5 ปี นับแต่วันที่ได้ทดสอบและตรวจสอบครั้งแรก และจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบทุกๆ 5 ปีหลังจากนั้น

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้ ถังที่ผลิตหรือสร้างใหม่ ต้องทดสอบและตรวจสอบไม่น้อยกว่าตามหลักเกณฑ์ที่ 1 ท้ายประกาศนี้ ถังครบวาระต้องทดสอบและตรวจสอบไม่น้อยกว่าตามหลักเกณฑ์ที่ 2 และ 3 แล้วแต่กรณี ตามท้ายประกาศนี้ วิธีการทดสอบและตรวจสอบถังตามหลักเกณฑ์ท้ายประกาศนี้ ให้ปฏิบัติตามวิธีการทดสอบและตรวจสอบถังด้วยวิธีไม่ทำลายสภาพเดิม ของ ASME หรือตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
สถานที่ใช้ก๊าซที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎกระทรวง ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดการทดสอบและตรวจสอบ เมื่อผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมประสงค์จะใช้งานต่อต้องดำเนินการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศนี้ ถังเก็บและจ่ายก๊าซที่ออกตามความข้อ 12 แห่งประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษา การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 สำหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ.2544 ไม่อยู่ในบังคับตามข้อ 4 แต่ให้ผู้ทดสอบและตรวจสอบเสนอวิธีการทดสอบและตรวจสอบให้กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบแล้วจึงดำเนินการได้

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
แนบท้ายหลักเกณฑ์ที่ 1 การทดสอบและตรวจสอบถังที่ผลิตหรือสร้างใหม่ หลักเกณฑ์ที่ 2 การทดสอบและตรวจสอบถังครบวาระแบบเหนือพื้นดิน หลักเกณฑ์ที่ 3 การทดสอบและตรวจสอบถังครบวาระแบบกลบหรือฝังไว้ในดิน

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ พ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google