งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การ วางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บ และจ่ายก๊าซ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การ วางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บ และจ่ายก๊าซ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การ วางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บ และจ่ายก๊าซ ในสถานที่ใช้ก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 กันยายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  สถานที่ที่ใช้ก๊าซที่ได้รับความเห็นชอบตาม กฎกระทรวง ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ต้อง ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตมีไว้ ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ยกเว้นการทดสอบ ก่อนการใช้งาน

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการ ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซ ใน สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องปฏิบัติดังนี้ ใช้ท่อเหล็กกล้าชนิดที่ใช้กับก๊าซปิโตรเลียม เหลวโดยเฉพาะ เป็นชนิดที่ไม่มีตะเข็บ การต่อท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน 50 มิลลิเมตร ให้ต่อโดยวิธีทำเกลียวหรือ วิธีเชื่อมหรือหน้าแปลน ส่วนท่อมี เส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 50 มิลลิเมตร ให้ต่อโดยวิธี เชื่อมหรือหน้าแปลนเท่านั้น

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ใช้ท่ออ่อนที่ใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยเฉพาะ กรณีต้องติดตั้งอุปกรณ์ปรับความดัน ต้องเป็น ชนิดที่ใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยเฉพาะและ ต้องติดตั้งให้ใกล้กับถังเก็บและจ่ายก๊าซ ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายที่ท่อก๊าซ ก่อนใช้งานต้องมีการทดสอบระบบท่อก๊าซ ด้วย ความดันไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความดันงาน และต้องรักษาความดันให้คงที่ไม่น้อยกว่า 30 นาที ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและทดสอบทุกๆ 5 ปี

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ การวางท่อก๊าซจะวางไว้เหนือดินหรือใต้ดินก็ได้ แต่ต้องปฏิบัติดังนี้ o( ก ) ท่อที่วางเหนือดินต้อง มีขนาดและความหนา ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานเบอร์ 40 และให้ทาสีรองพื้น กันสนิมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งแล้วทาทับด้วยสีลด ความร้อนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง o( ข ) ท่อที่ฝังไว้ใต้ดิน มีขนาดและความหนาไม่ต่ำ กว่ามาตรฐานเบอร์ 80 ท่อที่วางทะลุผ่านกำแพงคอนกรีตหรือกำแพงอิฐ ต้องวางในปลอกที่ฝังในกำแพงนั้นและเอาท่อเข้า ออกได้สะดวก ติดตั้งลิ้นควบคุมการไหลที่ข้อต่อตามขนาดที่ เหมาะสมกับขนาดท่อจ่ายก๊าซ

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ลิ้นปิดเปิดทุกตัว ต้องเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซ โดยเฉพาะทนแรงดันไม่น้อยกว่า 2.75 เมกาปาส กาลมาตร ท่ออ่อนรับแรงดันก๊าซไม่เกิน 0.007 เมกาปาส กาลมาตร  2. กลอุปกรณ์นิรภัยทุกตัว ต้องมีชื่อ ตรา เครื่องหมายการค้า และได้รับการทดสอบก่อนการ ใช้งานมีชื่อผู้ตรวจสอบ วัน เดือน ปีที่ทดสอบ ต้องมีการทดสอบและตรวจสอบในคราวต่ออายุ ประจำปีทุกครั้ง

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การ วางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บ และจ่ายก๊าซ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google