งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซ ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซ ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซ ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 กันยายน 2554

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สถานที่ที่ใช้ก๊าซที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎกระทรวง ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ยกเว้นการทดสอบก่อนการใช้งาน

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซ ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องปฏิบัติดังนี้ ใช้ท่อเหล็กกล้าชนิดที่ใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยเฉพาะ เป็นชนิดที่ไม่มีตะเข็บ การต่อท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 50 มิลลิเมตร ให้ต่อโดยวิธีทำเกลียวหรือวิธีเชื่อมหรือหน้าแปลน ส่วนท่อมีเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 50 มิลลิเมตร ให้ต่อโดยวิธีเชื่อมหรือหน้าแปลนเท่านั้น

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ใช้ท่ออ่อนที่ใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยเฉพาะ กรณีต้องติดตั้งอุปกรณ์ปรับความดัน ต้องเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยเฉพาะและต้องติดตั้งให้ใกล้กับถังเก็บและจ่ายก๊าซ ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายที่ท่อก๊าซ ก่อนใช้งานต้องมีการทดสอบระบบท่อก๊าซ ด้วยความดันไม่น้อยกว่า เท่าของความดันงาน และต้องรักษาความดันให้คงที่ไม่น้อยกว่า 30 นาที ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและทดสอบทุกๆ 5 ปี

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
การวางท่อก๊าซจะวางไว้เหนือดินหรือใต้ดินก็ได้ แต่ต้องปฏิบัติดังนี้ (ก) ท่อที่วางเหนือดินต้อง มีขนาดและความหนาไม่ต่ำกว่ามาตรฐานเบอร์ 40 และให้ทาสีรองพื้นกันสนิมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งแล้วทาทับด้วยสีลดความร้อนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง (ข)ท่อที่ฝังไว้ใต้ดิน มีขนาดและความหนาไม่ต่ำกว่ามาตรฐานเบอร์ 80 ท่อที่วางทะลุผ่านกำแพงคอนกรีตหรือกำแพงอิฐต้องวางในปลอกที่ฝังในกำแพงนั้นและเอาท่อเข้าออกได้สะดวก ติดตั้งลิ้นควบคุมการไหลที่ข้อต่อตามขนาดที่เหมาะสมกับขนาดท่อจ่ายก๊าซ

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ลิ้นปิดเปิดทุกตัว ต้องเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะทนแรงดันไม่น้อยกว่า 2.75 เมกาปาสกาลมาตร ท่ออ่อนรับแรงดันก๊าซไม่เกิน เมกาปาสกาลมาตร 2. กลอุปกรณ์นิรภัยทุกตัว ต้องมีชื่อ ตราเครื่องหมายการค้า และได้รับการทดสอบก่อนการใช้งานมีชื่อผู้ตรวจสอบ วัน เดือน ปีที่ทดสอบ ต้องมีการทดสอบและตรวจสอบในคราวต่ออายุประจำปีทุกครั้ง

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซ ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google