งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กฎกระทรวง ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง ( ฉบับที่ 2 พ. ศ. 2553) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กฎกระทรวง ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง ( ฉบับที่ 2 พ. ศ. 2553) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 เมษายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กฎกระทรวง ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง ( ฉบับที่ 2 พ. ศ. 2553) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 เมษายน 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ o ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า " น้ำมันเชื้อเพลิง " ก่อนบทนิยามคำว่า " ไอน้ำมันเชื้อเพลิง " ใน ข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมัน เชื้อเพลิง พ. ศ. 2550 o" น้ำมันเชื้อเพลิง " หมายความว่า น้ำมัน เชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ไม่รวมถึงก๊าซธรรมชาติ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว "

3 3 สรุปสาระสำคัญ  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 35 ข้อ 36 และข้อ 37 แห่งกฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2550  ข้อ 35 ให้คลังน้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่เก็บ รักษาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง ให้กับรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง และ สถานที่ที่มีการรับหรือจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดย ระบบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อและจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตามประกาศกำหนดเขตพื้นที่ ที่ออกตามข้อ 2 (1)( ก ) *** คือ (1) ระบบควบคุม ไอน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 1 ( ก ) ในเขต พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และเขตพื้นที่อื่นตามที่ รัฐมนตรีประกาศกำหนด

4 4 สรุปสาระสำคัญ  1. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก  2. คลังน้ำมันเชื้อเพลิง  3. สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการรับ หรือจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยรถขนส่งน้ำมัน เชื้อเพลิง  4. สถานที่มีการรับหรือจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยระบบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อและจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  5. สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

5 5  "1. เมื่อครบกำหนด 2 ปีนับแต่วันที่ กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ คลังน้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการ จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถขนส่งน้ำมัน เชื้อเพลิง และสถานที่ที่มีการรับหรือจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงโดยระบบขนส่งน้ำมัน เชื้อเพลิงทางท่อและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ตั้งอยู่ใน เขตพื้นที่ตามประกาศกำหนดให้มีหัวจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง (loading arm) ชนิดที่มีการ จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือถัง (top loading) ได้ไม่เกินผลิตภัณฑ์ละ 1 หัวจ่าย " การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

6 6  "2. เมื่อครบกำหนด 10 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ ใช้บังคับ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของคลังน้ำมัน เชื้อเพลิง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการ จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง และสถานที่ที่มีการรับหรือจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดย ระบบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อและจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงให้กับรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง และระบบ รับน้ำมันเชื้อเพลิงของรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ตามข้อ 35 และข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงควบคุมไอ น้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงนี้ แล้วแต่กรณี ต้องเป็นชนิดที่มีการ รับหรือจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ถัง (bottom loading) เท่านั้น " การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

7 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 กฎกระทรวง ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง ( ฉบับที่ 2 พ. ศ. 2553) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google