งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊ส โซฮอล์ พ. ศ. ๒๕๕๗ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊ส โซฮอล์ พ. ศ. ๒๕๕๗ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊ส โซฮอล์ พ. ศ. ๒๕๕๗ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 มีนาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  2. ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ. ศ. ๒๕๕๓  3. ในประกาศนี้ “ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ” หมายความว่า น้ำมัน เชื้อเพลิงที่ได้จากการผสมน้ำมันเบนซินพื้นฐานกับ เอทานอลแปลงสภาพ  4. ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายไป นอก ราชอาณาจักรโดยการขนส่งทางทะเล

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. น้ำ ให้กำหนดน้ำมันแก๊สโซฮอล์เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้  (1) มันแก๊สโซฮอล์อี 10 คือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ได้จาก การผสมน้ำมันเบนซินพื้นฐานกับ เอทานอลแปลงสภาพ ในสัดส่วน 90 ต่อ 10 โดยปริมาตร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  (1.1) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 91  (1.2) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95  (2) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20 คือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ได้ จากการผสมน้ำมันเบนซินพื้นฐานกับเอทานอลแปลง สภาพในสัดส่วน 80 ต่อ 20 โดยปริมาตร  (3) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85 คือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ได้ จากการผสมน้ำมันเบนซินพื้นฐานกับเอทานอลแปลง สภาพในสัดส่วน 15 ต่อ 85 โดยปริมาตร

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  2. ภายใต้บังคับของข้อ 8 ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊ส โซฮอล์ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย 1 และ 2 ของประกาศ นี้  3. ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ผู้ค้าน้ำมัน จำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่าย ดังที่กำหนดไว้ จะไม่เป็นไปตามที่ กำหนดในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ก็ได้ แต่ผู้ค้าน้ำมันต้อง แจ้งลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดังกล่าวเฉพาะส่วนที่ไม่ เป็นไปตามที่กำหนดในรายละเอียดแนบท้ายประกาศเพื่อขอความ เห็นชอบและต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจ พลังงานก่อน  4. การขอและการให้ความเห็นชอบตามข้อ 7 วรรคสอง และข้อ 8 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมธุรกิจ พลังงานกำหนด  5. ประกาศนี้ไม่กระทบกระเทือนการให้ความเห็นชอบการเติม สารเติมแต่งในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ หรือการให้ความเห็นชอบ ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ที่ได้ให้ความ เห็นชอบไปแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และให้คงใช้ได้ ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊ส โซฮอล์ พ. ศ. ๒๕๕๗ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google