งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขนส่ง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ. ศ. ๒๕๕๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขนส่ง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ. ศ. ๒๕๕๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขนส่ง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ. ศ. ๒๕๕๐

2 รถยนต์ ◘ รถที่บรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว เกิน ๓๐๐ กิโลกรัม ю ( ประมาณ ๖๐๐ ลิตร ) ю ( ถังขนาด ๑๕ กิโลกรัม, ประมาณ ๒๐ ถัง ) ю ( ถังขนาด ๔๘ กิโลกรัม, ประมาณ ๖ ถัง )

3 ผู้ขับขี่รถยนต์ ◘ ผู้ขับขี่รถยนต์ ที่ใช้บรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่มีปริมาณรวมกัน เกิน ๓๐๐ กิโลกรัม ю ต้องผ่านการฝึกอบรม ตามประกาศกรม ธุรกิจพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรม บุคลากรที่รับผิดชอบดูแล ร้านจำหน่ายก๊าซ โรง เก็บก๊าซ หรือการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ. ศ. ๒๕๕๐

4 ชนิดของรถยนต์ที่จะนำมาใช้ได้ ◘ รถยนต์ที่จดทะเบียน ประเภทรถยนต์บรรทุก ส่วนบุคคล ( รย. ๓ ) ชนิด กะบะบรรทุก ตาม พรบ. รถยนต์ พ. ศ. ๒๕๒๒ ◘ รถยนต์ที่จดทะเบียน ประเภทรถบรรทุกลักษณะ ๑ ตาม พรบ. การขนส่ง พ. ศ. ๒๕๒๒

5 ลักษณะของรถยนต์ที่จะ นำมาใช้ได้

6 TYPE 1 รถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาด เล็ก วัตถุ ไวไฟ 1075 วัตถุ ไวไฟ 1075 TYPE 2 วัตถุ ไวไฟ 1075 วัตถุ ไวไฟ 1075 รถบรรทุกขนาดเล็ก สูง ไม่เกิน ตามกรมการขนส่ง กำหนด รถบรรทุกขนาดเล็ก สูง ไม่เกิน ตามกรมการขนส่ง กำหนด บรฺษัท ถังหุงต้ม จำกัด โทร 029999999 บรฺษัท ถังหุงต้ม จำกัด โทร 029999999

7 TYPE 3 รถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาด ใหญ่ วัตถุ ไวไฟ 1075 วัตถุ ไวไฟ 1075 รถบรรทุกขนาดใหญ่ สูง ไม่เกิน ตามกรมการขนส่ง กำหนด บรฺษัท ถังหุงต้ม จำกัด โทร 029999999

8

9

10 ลักษณะพื้นของรถยนต์ ◘ ต้องรองด้วยวัสดุที่ทำให้เกิดประกายไฝจาก เสียดสีได้ยาก เช่น แผ่นไม้ แผ่นยาง ฯลฯ

11 การตั้งถังหุงต้มในรถยนต์ ◘ ต้องตั้งถังให้ลิ้นปิดเปิดอยู่ข้างบนตลอดเวลาที่ มีการขนส่ง ห้ามวางถังก๊าซหุงต้มในลักษณะนอนหรือ ตะแคง ◘ ต้องป้องกันถังก๊าซมิให้เคลื่อนที่หรือล้ม เช่น มี เข็มขัดหรือเชือกยึดรัด ให้แน่นตลอดเวลาในระหว่างการขนส่ง

12 การขนย้ายถังก๊าซหุงต้ม ◘ ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ห้ามกลิ้ง ห้าม กระแทก หรือโยนถังก๊าซหุงต้มลงพื้น

13 ป้ายแสดงข้อความ ◘ ต้องมีป้ายบอกรหัสประเภทวัตถุอันตราย ตามที่ กรมการขนส่งทางบกกำหนด UN code 1075 ◘ ต้องมีป้ายที่มีขอความ “ วัตถุไวไฟ ” ติดไว้ ๓ ด้าน ท้ายรถต้องมีแถบสะท้อนแสงสีแดงสลับ ขาวในแนวทแยงมุม ต้องมีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๔ ก. ก. ๒ เครื่อง

14 การป้องกันอันตรายระหว่างขนส่ง ก๊าซฯ. ◘ ไม่จอดรถยนต์ทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล ◘ ไม่เติมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่มีความจำเป็น ◘ ไม่สูบบุหรี่หรือตักเตือนมิให้ผู้อื่นสูบบุหรี่ภายใน ระยะ ๑๕ เมตร จากตัวรถ ◘ ไม่ใช้ไฟหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ไฟ

15 สำนักความ ปลอดภัยธุรกิจ ก๊าซ www.doeb.go.th

16 www.doeb.go.th

17 www.doeb.go.th

18 ประกาศนี้มีผลบังคับ ตั้งแตวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ขอขอบคุณ ที่ให้ความสนใจในครั้งนี้ สามารถขอข้อมูลเพิมเติม ที่ somchok@doeb.go.th และsomchok@doeb.go.th และ somchok249@yahoo.co.th ข้อมูลทั้งหมด หลังจากจบการอบรมฯ. จะส่งข้อมูล แสดงที่ www.doeb.go.th


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขนส่ง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ. ศ. ๒๕๕๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google