งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขนส่ง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ. ศ. ๒๕๕๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขนส่ง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ. ศ. ๒๕๕๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขนส่ง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ. ศ. ๒๕๕๐

2 รถยนต์ ◘ รถที่บรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว เกิน ๓๐๐ กิโลกรัม ю ( ประมาณ ๖๐๐ ลิตร ) ю ( ถังขนาด ๑๕ กิโลกรัม, ประมาณ ๒๐ ถัง ) ю ( ถังขนาด ๔๘ กิโลกรัม, ประมาณ ๖ ถัง )

3 ผู้ขับขี่รถยนต์ ◘ ผู้ขับขี่รถยนต์ ที่ใช้บรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่มีปริมาณรวมกัน เกิน ๓๐๐ กิโลกรัม ю ต้องผ่านการฝึกอบรม ตามประกาศกรม ธุรกิจพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรม บุคลากรที่รับผิดชอบดูแล ร้านจำหน่ายก๊าซ โรง เก็บก๊าซ หรือการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ. ศ. ๒๕๕๐

4 ชนิดของรถยนต์ที่จะนำมาใช้ได้ ◘ รถยนต์ที่จดทะเบียน ประเภทรถยนต์บรรทุก ส่วนบุคคล ( รย. ๓ ) ชนิด กะบะบรรทุก ตาม พรบ. รถยนต์ พ. ศ. ๒๕๒๒ ◘ รถยนต์ที่จดทะเบียน ประเภทรถบรรทุกลักษณะ ๑ ตาม พรบ. การขนส่ง พ. ศ. ๒๕๒๒

5 ลักษณะของรถยนต์ที่จะ นำมาใช้ได้

6 TYPE 1 รถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาด เล็ก วัตถุ ไวไฟ 1075 วัตถุ ไวไฟ 1075 TYPE 2 วัตถุ ไวไฟ 1075 วัตถุ ไวไฟ 1075 รถบรรทุกขนาดเล็ก สูง ไม่เกิน ตามกรมการขนส่ง กำหนด รถบรรทุกขนาดเล็ก สูง ไม่เกิน ตามกรมการขนส่ง กำหนด บรฺษัท ถังหุงต้ม จำกัด โทร บรฺษัท ถังหุงต้ม จำกัด โทร

7 TYPE 3 รถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาด ใหญ่ วัตถุ ไวไฟ 1075 วัตถุ ไวไฟ 1075 รถบรรทุกขนาดใหญ่ สูง ไม่เกิน ตามกรมการขนส่ง กำหนด บรฺษัท ถังหุงต้ม จำกัด โทร

8

9

10 ลักษณะพื้นของรถยนต์ ◘ ต้องรองด้วยวัสดุที่ทำให้เกิดประกายไฝจาก เสียดสีได้ยาก เช่น แผ่นไม้ แผ่นยาง ฯลฯ

11 การตั้งถังหุงต้มในรถยนต์ ◘ ต้องตั้งถังให้ลิ้นปิดเปิดอยู่ข้างบนตลอดเวลาที่ มีการขนส่ง ห้ามวางถังก๊าซหุงต้มในลักษณะนอนหรือ ตะแคง ◘ ต้องป้องกันถังก๊าซมิให้เคลื่อนที่หรือล้ม เช่น มี เข็มขัดหรือเชือกยึดรัด ให้แน่นตลอดเวลาในระหว่างการขนส่ง

12 การขนย้ายถังก๊าซหุงต้ม ◘ ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ห้ามกลิ้ง ห้าม กระแทก หรือโยนถังก๊าซหุงต้มลงพื้น

13 ป้ายแสดงข้อความ ◘ ต้องมีป้ายบอกรหัสประเภทวัตถุอันตราย ตามที่ กรมการขนส่งทางบกกำหนด UN code 1075 ◘ ต้องมีป้ายที่มีขอความ “ วัตถุไวไฟ ” ติดไว้ ๓ ด้าน ท้ายรถต้องมีแถบสะท้อนแสงสีแดงสลับ ขาวในแนวทแยงมุม ต้องมีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๔ ก. ก. ๒ เครื่อง

14 การป้องกันอันตรายระหว่างขนส่ง ก๊าซฯ. ◘ ไม่จอดรถยนต์ทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล ◘ ไม่เติมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่มีความจำเป็น ◘ ไม่สูบบุหรี่หรือตักเตือนมิให้ผู้อื่นสูบบุหรี่ภายใน ระยะ ๑๕ เมตร จากตัวรถ ◘ ไม่ใช้ไฟหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ไฟ

15 สำนักความ ปลอดภัยธุรกิจ ก๊าซ

16

17

18 ประกาศนี้มีผลบังคับ ตั้งแตวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ขอขอบคุณ ที่ให้ความสนใจในครั้งนี้ สามารถขอข้อมูลเพิมเติม ที่ และ ข้อมูลทั้งหมด หลังจากจบการอบรมฯ. จะส่งข้อมูล แสดงที่


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขนส่ง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ. ศ. ๒๕๕๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google