งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ.๒๕๕๐

2 รถยนต์ ◘ รถที่บรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว เกิน ๓๐๐ กิโลกรัม
ю ( ประมาณ ๖๐๐ ลิตร ) ю ( ถังขนาด ๑๕ กิโลกรัม , ประมาณ ๒๐ ถัง ) ю ( ถังขนาด ๔๘ กิโลกรัม , ประมาณ ๖ ถัง )

3 ผู้ขับขี่รถยนต์ ◘ ผู้ขับขี่รถยนต์ ที่ใช้บรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่มีปริมาณรวมกัน เกิน ๓๐๐ กิโลกรัม ю ต้องผ่านการฝึกอบรม ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบดูแล ร้านจำหน่ายก๊าซ โรงเก็บก๊าซ หรือการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ.๒๕๕๐

4 ชนิดของรถยนต์ที่จะนำมาใช้ได้
◘ รถยนต์ที่จดทะเบียน ประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.๓) ชนิด กะบะบรรทุก ตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ◘ รถยนต์ที่จดทะเบียน ประเภทรถบรรทุกลักษณะ ๑ ตาม พรบ. การขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒

5 ลักษณะของรถยนต์ที่จะนำมาใช้ได้

6 รถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาดเล็ก
TYPE 1 รถบรรทุกขนาดเล็ก สูงไม่เกิน ตามกรมการขนส่งกำหนด บรฺษัท ถังหุงต้ม จำกัด โทร วัตถุไวไฟ 1075 วัตถุไวไฟ 1075 TYPE 2 รถบรรทุกขนาดเล็ก สูงไม่เกิน ตามกรมการขนส่งกำหนด บรฺษัท ถังหุงต้ม จำกัด โทร วัตถุไวไฟ 1075 วัตถุไวไฟ 1075 รถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาดเล็ก

7 รถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาดใหญ่
TYPE 3 รถบรรทุกขนาดใหญ่ สูงไม่เกิน ตามกรมการขนส่งกำหนด บรฺษัท ถังหุงต้ม จำกัด โทร วัตถุไวไฟ 1075 วัตถุไวไฟ 1075 รถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาดใหญ่

8

9

10 ลักษณะพื้นของรถยนต์ ◘ ต้องรองด้วยวัสดุที่ทำให้เกิดประกายไฝจากเสียดสีได้ยาก เช่น แผ่นไม้ แผ่นยาง ฯลฯ

11 การตั้งถังหุงต้มในรถยนต์
◘ ต้องตั้งถังให้ลิ้นปิดเปิดอยู่ข้างบนตลอดเวลาที่มีการขนส่ง ห้ามวางถังก๊าซหุงต้มในลักษณะนอนหรือตะแคง ◘ ต้องป้องกันถังก๊าซมิให้เคลื่อนที่หรือล้ม เช่น มีเข็มขัดหรือเชือกยึดรัด ให้แน่นตลอดเวลาในระหว่างการขนส่ง

12 การขนย้ายถังก๊าซหุงต้ม
◘ ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ห้ามกลิ้ง ห้ามกระแทก หรือโยนถังก๊าซหุงต้มลงพื้น

13 ป้ายแสดงข้อความ ◘ ต้องมีป้ายบอกรหัสประเภทวัตถุอันตราย ตามที่
กรมการขนส่งทางบกกำหนด UN code 1075 ◘ ต้องมีป้ายที่มีขอความ “วัตถุไวไฟ ” ติดไว้ ๓ ด้าน ท้ายรถต้องมีแถบสะท้อนแสงสีแดงสลับขาวในแนวทแยงมุม ต้องมีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๔ ก.ก. ๒ เครื่อง

14 การป้องกันอันตรายระหว่างขนส่งก๊าซฯ.
◘ ไม่จอดรถยนต์ทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล ◘ ไม่เติมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่มีความจำเป็น ◘ ไม่สูบบุหรี่หรือตักเตือนมิให้ผู้อื่นสูบบุหรี่ภายในระยะ ๑๕ เมตร จากตัวรถ ◘ ไม่ใช้ไฟหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ไฟ

15 การขนส่งถังก๊าซในสภาพแบบนี้ หากวาวล์ถังคลายตัว น้ำก๊าซจะรั่วออกมาได้
สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซ

16 การขนส่งถังก๊าซอีกแบบหนึ่ง ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุ
ถังก๊าซจะกระเด้นออกนอกรถได้ สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซ

17 การขนส่งถังก๊าซที่มีความปลอดภัยสูง
สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซ

18 ประกาศนี้มีผลบังคับ ตั้งแตวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐
ขอขอบคุณ ที่ให้ความสนใจในครั้งนี้ สามารถขอข้อมูลเพิมเติม ที่ ข้อมูลทั้งหมด หลังจากจบการอบรมฯ. จะส่งข้อมูลแสดงที่ www .doeb .go .th


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google