งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HONDA TRAFFIC EDUCATION CENTER พรบ. จราจร ทางบก พ. ศ. 2522 พรบ. จราจร ทางบก พ. ศ. 2522.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HONDA TRAFFIC EDUCATION CENTER พรบ. จราจร ทางบก พ. ศ. 2522 พรบ. จราจร ทางบก พ. ศ. 2522."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HONDA TRAFFIC EDUCATION CENTER พรบ. จราจร ทางบก พ. ศ. 2522 พรบ. จราจร ทางบก พ. ศ. 2522

2 การจร าจร หมายถึง การใช้ทางของบุคคล 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. ผู้เดินเท้า 2. ผู้ขับขี่ 3. ผู้ที่ขี่, จูง หรือ ไล่ต้อนสัตว์ 1. ผู้เดินเท้า 2. ผู้ขับขี่ 3. ผู้ที่ขี่, จูง หรือ ไล่ต้อนสัตว์ กรมการขนส่งทางบก

3 ทาง หมายถึง 1. ทางเดินรถ ช่องเดินรถ 2. ช่องเดินรถประจำทาง 3. ไหล่ทาง ทางข้าม 4. ทางร่วม ทางแยก 5. ทางลาด ทางโค้ง สะพาน 6. ลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร ทาง ส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอม หรือ เจ้า พนักงานประกาศ ( ไม่รวมทางรถไฟ ) 1. ทางเดินรถ ช่องเดินรถ 2. ช่องเดินรถประจำทาง 3. ไหล่ทาง ทางข้าม 4. ทางร่วม ทางแยก 5. ทางลาด ทางโค้ง สะพาน 6. ลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร ทาง ส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอม หรือ เจ้า พนักงานประกาศ ( ไม่รวมทางรถไฟ ) กรมการขนส่งทางบก

4 ที่คับ ขัน 1. มีการจราจรพลุกพล่าน 2. มีสิ่งกีดขวาง 3. มองเห็นหรือทราบได้ล่วงหน้า ว่า อาจเกิดอันตราย อาจเกิดความเสียหายแก่ คนหรือรถได้ง่าย 1. มีการจราจรพลุกพล่าน 2. มีสิ่งกีดขวาง 3. มองเห็นหรือทราบได้ล่วงหน้า ว่า อาจเกิดอันตราย อาจเกิดความเสียหายแก่ คนหรือรถได้ง่าย กรมการขนส่งทางบก

5 เขต ปลอดภัย ทาง ข้าม กรมการขนส่งทางบก

6 ลักษณะของรถที่ห้าม นำมาใช้วิ่งในทาง 1. รถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรือ อาจ ทำให้เกิดอันตราย หรือทำให้เสื่อมเสีย สุขภาพแก่ผู้อื่น 2. รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน และหรือ แผ่นป้ายทะเบียน ไม่ได้ชำระ ภาษี 3. รถที่ผู้ขับขี่ไม่อาจแลเห็นทางพอแก่ ความปลอดภัย 4. รถที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผิว ทางเดินรถ 5. รถที่ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ 1. รถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรือ อาจ ทำให้เกิดอันตราย หรือทำให้เสื่อมเสีย สุขภาพแก่ผู้อื่น 2. รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน และหรือ แผ่นป้ายทะเบียน ไม่ได้ชำระ ภาษี 3. รถที่ผู้ขับขี่ไม่อาจแลเห็นทางพอแก่ ความปลอดภัย 4. รถที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผิว ทางเดินรถ 5. รถที่ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ กรมการขนส่งทางบก

7 การใช้ไฟหรือเสียง สัญญาณของรถ ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะ เห็นในระยะ 150 เมตร ต้องเปิดไฟ ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะ เห็นในระยะ 150 เมตร ต้องเปิดไฟ ในการเปลี่ยนช่องเดินรถหรือเลี้ยวรถ ต้องให้สัญญาณทุก ครั้งก่อนปฏิบัติ 30 เมตร ล่วงหน้า ในการเปลี่ยนช่องเดินรถหรือเลี้ยวรถ ต้องให้สัญญาณทุก ครั้งก่อนปฏิบัติ 30 เมตร ล่วงหน้า 30 เมตร กรมการขนส่งทางบก

8 การบรรทุกของ รถจักรยานยนต์ ผู้ซ้อนท้ายได้เพียง 1 คน สิ่งของได้ไม่เกิน 50 กิโลกรัม กรมการขนส่งทางบก

9 สัญญาณ จราจร กรมการขนส่งทางบก สัญญา ณไฟ สัญญาณมือ ของผู้ขับขี่ สัญญาณมือ และ นกหวีดของ จราจร สัญญาณมือ และ นกหวีดของ จราจร

10 เครื่องหมาย จราจร กรมการขนส่งทางบก เครื่องหมายชนิด แผ่นป้าย เครื่องหมายบนพื้นทาง

11 กรมการขนส่งทางบก เครื่องหมายจราจร บนพื้นทาง

12 กรมการขนส่งทางบก เครื่องหมายจราจร บนพื้นทาง เส้นแบ่งทิศทาง จราจร ห้ามเปลี่ยน ช่องทางจราจร แบ่งทิศทางจราจรห้าม แซงเฉพาะด้าน

13 ขอบทาง ขาว - เหลือง ขอบทาง ขาว - แดง ขอบทาง ขาว - ดำ กรมการขนส่งทางบก เครื่องหมายจราจร บนพื้นทาง

14 เครื่องหมายชนิดแผ่น ป้าย บังคับ

15 เครื่องหมายชนิด แผ่นป้าย

16 เครื่องหมายชนิดแผ่น ป้าย เตือน

17 การขับรถต้องชิดขอบ ทางด้านซ้าย เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ ให้ขับรถทางขวา หรือ ล้ำ เส้นกึ่งกลางถนนได้ เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ ให้ขับรถทางขวา หรือ ล้ำ เส้นกึ่งกลางถนนได้ ทางด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง หรือ ปิดการจราจร ทางถูกกำหนดให้เดินรถ ทางเดียว ทางนั้นกว้างไม่ถึง 6 เมตร กรมการขนส่งทางบก

18 การขับรถสวน ทางกัน ให้ขับรถชิดหรือให้ถือเส้น หรือแนวที่ แบ่งเป็นหลัก พรบ. จราจรทางบก พ. ศ. 2522 กรมการขนส่งทางบก ในทางเดินรถที่แคบ ทั้งสองฝ่ายต้องลด ความเร็ว ถ้าทางแคบไม่อาจสวนกันได้ ให้ผู้ขับรถคัน ใหญ่กว่า ต้องหยุด ชิดด้านซ้ายให้รถคันที่เล็กกว่าไปก่อน ถ้าทางแคบไม่อาจสวนกันได้ ให้ผู้ขับรถคัน ใหญ่กว่า ต้องหยุด ชิดด้านซ้ายให้รถคันที่เล็กกว่าไปก่อน ในทางที่มีสิ่งกีดขวางลดความเร็วหรือหยุดให้ รถที่สวนมาผ่านไปได้

19 กรมการขนส่งทางบก การขับรถตามหลัง คันหน้า ต้องขับให้ห่างคันหน้าพอสมควรในระยะ ที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัย ในเมื่อ จำเป็นต้องหยุดรถ ขับรถขึ้นสะพาน หรือทางลาดชัน ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถถอยไป โดนรถคันอื่น

20 ขับแซงซ้ายได้ 2 กรณี ดังนี้ รถคันหน้ากำลังจะ เลี้ยวขวา หรือให้สัญญาณว่า จะเลี้ยวขวา รถคันหน้ากำลังจะ เลี้ยวขวา หรือให้สัญญาณว่า จะเลี้ยวขวา กรมการขนส่งทางบก ทางเดินรถนั้นมีช่องเดิน รถ ในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป ทางเดินรถนั้นมีช่องเดิน รถ ในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป

21 กรมการขนส่งทางบก ห้ามแซงกรณี ต่อไปนี้ ทาง ข้าม ทาง รถไฟ ทาง แยก x x x 30 เมตร

22 บนทางลาดชัน หรือสะพาน มีหมอก ฝน ฝุ่น ควัน จนไม่เห็นทางข้างหน้าใน ระยะ 60 เมตร ในที่คับขัน ในเขตปลอดภัย ห้ามแซงกรณีต่อไปนี้

23 รถฉุกเฉิน กรมการขนส่งทางบก เมื่อพบรถฉุกเฉินต้องชิดซ้าย ให้รถ ฉุกเฉินไปก่อน ห้ามขับตามหลังรถฉุกเฉินในระยะ ต่ำกว่า 50 เมตร

24 การลากจูงรถ สายพ่วงที่ใช้ลากต้องยาวไม่ต่ำกว่า 3 เมตร แต่ไม่เกิน 5 เมตร การลากรถที่ไม่สามารถใช้พวงมาลัยรถ หรือเบรกได้ ให้ใช้วิธียกหน้าหรือท้ายรถ ที่ถูกลาก

25 การขับรถผ่านวงเวียน กรมการขนส่งทางบก วนทางด้านซ้าย ให้สิทธิแก่รถในวงเวียนหรือ ทาง ขวามือไปก่อน

26 พรบ. จราจรทางบก พ. ศ. 2522 การขับรถผ่านทางร่วมทาง แยก กรมการขนส่งทางบก 1 2 2 1

27 ในขณะหย่อนความสามารถ กีดขวางการจราจร เมาสุรา บนทางเท้า และ ไหล่ทาง โดยประมาท หรือ น่าหวาดเสียว ลักษณะของผู้ขับขี่ที่ห้ามขับรถ

28 กรมการขนส่งทางบก รู้ไว้ได้ประโยชน์ เมื่อได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจร จะต้องไปรายงานตัวภายใน 7 วัน เมื่อได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจร จะต้องไปรายงานตัวภายใน 7 วัน ขณะขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถ และ สำเนาภาพถ่ายคู่มือจดทะเบียนรถ กรณีใบอนุญาตขับรถชำรุดหรือสูญหาย ต้องยื่นคำต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบเหตุ

29 กรมการขนส่งทางบก รู้ไว้ได้ประโยชน์ การจดทะเบียนรถ ให้ยื่นคำขอต่อนาย ทะเบียนที่ที่ตนมีภูมิลำเนา รถไม่เสียภาษีภายในระยะเวลา ต้อง ชำระเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน การย้ายรถไปท้องที่อื่น แจ้งต่อนาย ทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันย้าย

30 กรมการขนส่งทางบก รู้ไว้ได้ประโยชน์ กรมการขนส่งทางบก ในการโอนรถ(เปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ) ผู้ โอนและผู้รับโอน ต้องแจ้งต่อนาย ทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน ในการเปลี่ยนสีรถให้ผิดไปจากที่จด ทะเบียน เจ้าของรถต้องแจ้งนาย ทะเบียนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ เปลี่ยนแปลง

31 กรมการขนส่งทางบก ขอให้โชคดีในการสอบ กรมการขนส่งทางบก


ดาวน์โหลด ppt HONDA TRAFFIC EDUCATION CENTER พรบ. จราจร ทางบก พ. ศ. 2522 พรบ. จราจร ทางบก พ. ศ. 2522.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google