งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับ แจ้งการดำเนินการวัตถุอันตราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับ แจ้งการดำเนินการวัตถุอันตราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับ แจ้งการดำเนินการวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ที่สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยารับผิดชอบ พ. ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 มีนาคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการ ดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่สำนักงาน คณะกรรมการ อาหารและยารับผิดชอบ พ. ศ. 2554 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2554  วัตถุอันตรายในประกาศนี้ หมายความว่า วัตถุ อันตรายชนิดที่ 2 ที่สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยารับผิดชอบตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุ อันตรายออกตามความในมาตรา 18 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ. ศ. 2535

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้งการดำเนินการเพื่อ เป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง ตามแบบท้าย ประกาศนี้ ดังนี้ (1) ใบรับแจ้งการดำเนินการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามแบบ วอ./ สธ ๔ก (2) ใบรับแจ้งการดำเนินการนำเข้าวัตถุอันตรายชนิด ที่ 2 ตามแบบ วอ./ สธ ๔ข (3) ใบรับแจ้งการดำเนินการส่งออกวัตถุอันตรายชนิด ที่ 2 ตามแบบ วอ./ สธ ๔ค (4) ใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุ อันตรายชนิดที่ 2 ตามแบบ วอ./ สธ ๔ง ใบรับแจ้ง ให้มีอายุใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ 3 นับแต่ปีที่ออกใบรับแจ้งการดำเนินการนั้น

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป แนบท้าย ใบแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ แบบวอ./ สธ ๓ ใบรับแจ้งการดำเนินการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ แบบวอ./ สธ ๔ก ใบรับแจ้การดำเนินการนำเข้าวัตถุ อันตรายชนิดที่ ๒ แบบวอ./ สธ ๔ข ใบรับแจ้งการดำเนินการส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ แบบวอ./ สธ ๔ค ใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ อันตรายชนิดที่ ๒ แบบวอ./ สธ ๔ง คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการ ดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ แบบวอ./ สธ ๑๑ คำขอต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิด ที่ ๒ แบบวอ./ สธ ๑๒

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายให้แจ้งการ ดำเนินการตามแบบ วอ./ สธ ๓ ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุในแบบ ดังกล่าว  2. ผู้ใดประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบรับแจ้งการดำเนินการ ให้ยื่นคำขอ ตามแบบ วอ./ สธ ๑๑ ท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ไม่สามารถขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ ทางการค้า ชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย ( สารสำคัญ ) ได้

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  3. ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบรับแจ้งการ ดำเนินการ ให้ยื่นคำขอตามแบบ วอ./ สธ ๑๒ ท้าย ประกาศนี้ พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ ในแบบดังกล่าว ภายใน 90 วัน ก่อนที่ใบรับแจ้ง การดำเนินการสิ้นอายุ  4. การแจ้งดำเนินการ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายการในใบรับแจ้งการดำเนินการและการขอต่อ อายุใบรับแจ้งการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้ยื่น ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือยื่นผ่านระบบ เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับ แจ้งการดำเนินการวัตถุอันตราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google