งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ. ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ. ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ. ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ยกเว้นการบังคับใช้กับน้ำมันแก๊ส โซฮอล์ที่จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายนอก ราชอาณาจักรโดยการขนส่งทางทะเล  ให้กำหนดน้ำมันแก๊สโซฮอล์เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 คือ น้ำมันแก๊ส โซฮอล์ที่ได้จากการผสมน้ำมันเบนซินพื้นฐาน กับเอทานอลแปลงสภาพในสัดส่วน 90 ต่อ 10 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

3 3 สรุปสาระสำคัญ 1.1 น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 91 1.2 น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ก. น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 ชนิดที่ 1 ข. น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 ชนิดที่ 2

4 4 สรุปสาระสำคัญ 2. น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20 คือ น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ที่ได้จากการผสมน้ำมันเบนซิน พื้นฐานกับเอทานอลแปลงสภาพในสัดส่วน 80 ต่อ 20 3. น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85 คือ น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ที่ได้จากการผสมน้ำมันเบนซิน พื้นฐานกับเอทานอลแปลงสภาพในสัดส่วน 15 ต่อ 85

5 5 สรุปสาระสำคัญ  ลักษณะคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ผู้ค้า น้ำมันจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย ดังต่อไปนี้ จะไม่เป็นไปตามที่กำหนดในรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้ก็ได้ แต่ต้องแจ้งลักษณะและคุณภาพใน ส่วนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้อธิบดีกรมธุรกิจ พลังงานพิจารณาเห็นชอบเสียก่อน

6 6 สรุปสาระสำคัญ 1. น้ำมันแก๊สโซฮอล์สำหรับการส่งออกไปนอก ราชอาณาจักร นอกจากการขนส่งทางทะเล รวมถึงน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่นำเข้าด้วย 2. น้ำมันแก๊สโซฮอล์สำหรับการนำไปใช้กับ ยานพาหนะที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 3. น้ำมันแก๊สโซฮอล์สำหรับการในไปใช้ในการ อื่นนอกเหนือจากเครื่องยนต์เบนซินรวมถึงน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ที่นำมาใช้ในราชอาณาจักรเพื่อ วัตถุประสงค์นี้ด้วย

7 7 สรุปสาระสำคัญ 4. น้ำมันแก๊สโซฮอล์สำหรับการนำไปใช้ตามโครงการหรือ นโยบายของรัฐบาลหรืองานวิจัย รวมถึงน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ที่นำมาใช้ในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย 5. น้ำมันแก๊สโซฮอล์สำหรับเตรียมไว้เพื่อจำหน่าย เฉพาะในข้อกำหนด เรื่อง สารเติมแต่งหรือเพื่อจำหน่าย ให้แก่ผู้ค้าน้ำมัน

8 8 สรุปสาระสำคัญ 6. น้ำมันแก๊สโซฮอล์สำหรับเตรียมไว้เพื่อจำหน่าย เฉพาะในข้อกำหนดเรื่อง เอทานอลแปลงสภาพ ในการณีที่เอทานอลขาดแคลน 7. น้ำมันแก๊สโซฮอล์สำหรับการจำหน่ายให้แก่ ผู้ค้านำมันเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 1, 2, 3 และ 4

9 9 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ. ศ. 2553 แนบท้าย 1. รายละเอียดแนบท้าย 1 ประกาศกรม ธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและ คุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ. ศ.2553

10 10 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2. รายละเอียดแนบท้าย 2 ประกาศกรมธุรกิจ พลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ. ศ.2553 รายละเอียดแนบท้าย 1 และ 2 เป็นการ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดแต่ละว่าควร มีค่ามาตรฐานอยู่ที่ระดับเท่าไรและใช้วิธีใดในการ ตรวจสอบ

11 11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ. ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google