งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน 2553

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ยกเว้นการบังคับใช้กับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายนอกราชอาณาจักรโดยการขนส่งทางทะเล ให้กำหนดน้ำมันแก๊สโซฮอล์เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 คือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ได้จากการผสมน้ำมันเบนซินพื้นฐานกับเอทานอลแปลงสภาพในสัดส่วน 90 ต่อ 10 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

3 สรุปสาระสำคัญ 1.1 น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 91
1.2 น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ก.น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 ชนิดที่ 1 ข.น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 ชนิดที่ 2

4 สรุปสาระสำคัญ 2. น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20 คือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ได้จากการผสมน้ำมันเบนซินพื้นฐานกับเอทานอลแปลงสภาพในสัดส่วน 80 ต่อ 20 3. น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85 คือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ได้จากการผสมน้ำมันเบนซินพื้นฐานกับเอทานอลแปลงสภาพในสัดส่วน 15 ต่อ 85

5 สรุปสาระสำคัญ ลักษณะคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย ดังต่อไปนี้ จะไม่เป็นไปตามที่กำหนดในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ก็ได้ แต่ต้องแจ้งลักษณะและคุณภาพในส่วนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาเห็นชอบเสียก่อน

6 สรุปสาระสำคัญ 1. น้ำมันแก๊สโซฮอล์สำหรับการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร นอกจากการขนส่งทางทะเล รวมถึงน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่นำเข้าด้วย 2. น้ำมันแก๊สโซฮอล์สำหรับการนำไปใช้กับยานพาหนะที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 3. น้ำมันแก๊สโซฮอล์สำหรับการในไปใช้ในการอื่นนอกเหนือจากเครื่องยนต์เบนซินรวมถึงน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่นำมาใช้ในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย

7 สรุปสาระสำคัญ 4. น้ำมันแก๊สโซฮอล์สำหรับการนำไปใช้ตามโครงการหรือนโยบายของรัฐบาลหรืองานวิจัย รวมถึงน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่นำมาใช้ในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย 5. น้ำมันแก๊สโซฮอล์สำหรับเตรียมไว้เพื่อจำหน่ายเฉพาะในข้อกำหนด เรื่อง สารเติมแต่งหรือเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมัน

8 สรุปสาระสำคัญ 6. น้ำมันแก๊สโซฮอล์สำหรับเตรียมไว้เพื่อจำหน่ายเฉพาะในข้อกำหนดเรื่อง เอทานอลแปลงสภาพ ในการณีที่เอทานอลขาดแคลน 7. น้ำมันแก๊สโซฮอล์สำหรับการจำหน่ายให้แก่ผู้ค้านำมันเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 1 , 2 , 3 และ 4

9 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553 แนบท้าย 1. รายละเอียดแนบท้าย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ.2553

10 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
2. รายละเอียดแนบท้าย 2 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ.2553 รายละเอียดแนบท้าย 1 และ 2 เป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดแต่ละว่าควรมีค่ามาตรฐานอยู่ที่ระดับเท่าไรและใช้วิธีใดในการตรวจสอบ

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google