งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย
วาระปี

2 ประธานกรรมการ คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ

3 รองประธานกรรมการ คุณฉัตรชัย บุญรัตน์ คุณไพรัช บูรพชัยศรี
คุณฉัตรชัย บุญรัตน์ คุณไพรัช บูรพชัยศรี คุณสมเกียรติ อนุราษฎร์ คุณสุรินทร์ โตทับเที่ยง คุณชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล คุณบุญชัย โชควัฒนา คุณภูมินทร์ หะรินสุต

4 คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ คุณวิชัย อัศรัสกร คุณสนั่น อังอุบลกุล คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี คุณยง รุ่งเรืองธัญญา

5 กรรมการเลขาธิการ กรรมการรองเลขาธิการ คุณกลินท์ สารสิน
คุณกลินท์ สารสิน กรรมการรองเลขาธิการ คุณชูเดช เตชะไพบูลย์ คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ คุณพลิศร์ ภิรมย์ภักดี คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ คุณมรกต ยิบอินซอย คุณสุรงค์ บูลกุล

6 กรรมการรองเลขาธิการ คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล คุณศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร
คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล คุณศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร คุณสมชัย ไกรครุฑรี ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์ คุณวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ คุณปรัชญา สมะลาภา คุณประพันธ์ เตชะสกลกิจกูร คุณวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ

7 คุณอรดี รุ่งเรืองโรจน์ คุณศิรินา ปวโรฬารวิทยา
กรรมการเหรัญญิก คุณอรดี รุ่งเรืองโรจน์ กรรมการนายทะเบียน คุณศิรินา ปวโรฬารวิทยา กรรมการปฏิคม คุณกอบสุข เอี่ยมสุรีย์

8 กรรมการบริหาร ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ คุณพรพินิจ พรประภา
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ คุณพรพินิจ พรประภา คุณวรพงศ์ พิชญ์พงศ์ศา คุณประสาน ตันประเสริฐ คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google