งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย วาระปี 2556 - 2557. ประธานกรรมการ คุณอิสระ ว่องกุศล กิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย วาระปี 2556 - 2557. ประธานกรรมการ คุณอิสระ ว่องกุศล กิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย วาระปี 2556 - 2557

2 ประธานกรรมการ คุณอิสระ ว่องกุศล กิจ

3 รองประธานกรรมการ คุณสุรินทร์ โตทับ เที่ยง คุณฉัตรชัย บุญ รัตน์ คุณสมเกียรติ อนุ ราษฎร์ คุณไพรัช บูรพ ชัยศรี คุณพรศิลป์ พัช รินทร์ตนะกุล คุณบุญชัย โชค วัฒนา คุณชัยวัธ มะระ พฤกษ์วรรณ คุณภูมินทร์ หะ รินสุต

4 รองประธานกรรมการ คุณฐาปน สิริ วัฒนภักดี คุณวิชัย อัศรัส กร คุณสนั่น อัง อุบลกุล คุณปิยะบุตร ชล วิจารณ์ คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร คุณยง รุ่งเรือง ธัญญา

5 กรรมการเลขาธิการ กรรมการรองเลขาธิการ คุณกลินท์ สาร สิน คุณชูเดช เตชะ ไพบูลย์ คุณชนิตร ชาญ ชัยณรงค์ คุณพจน์ อร่าม วัฒนานนท์ คุณพลิศร์ ภิรมย์ ภักดี คุณสุรงค์ บูลกุล คุณมรกต ยิบ อินซอย

6 กรรมการรองเลขาธิการ คุณศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร ว่าที่ ร. อ. จิตร์ ศิร ธรานนท์ คุณวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ คุณปรัชญา สมะลาภา คุณประพันธ์ เตชะ สกลกิจกูร คุณวัฒนา ธนา ศักดิ์เจริญ คุณสาโรช ชยา วิวัฒน์กุล คุณสมชัย ไกร ครุฑรี

7 กรรมการเหรัญญิก กรรมการนายทะเบียน กรรมการปฏิคม คุณอรดี รุ่งเรืองโรจน์ คุณกอบสุข เอี่ยม สุรีย์ คุณศิรินา ปว โรฬารวิทยา

8 กรรมการบริหาร ดร. ชิงชัย หาญ เจนลักษณ์ คุณพรพินิจ พร ประภา คุณวรพงศ์ พิชญ์พงศ์ศา คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะ สัทธาวรกุล คุณประสาน ตัน ประเสริฐ


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย วาระปี 2556 - 2557. ประธานกรรมการ คุณอิสระ ว่องกุศล กิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google