งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน ของ คณะทำงานฝ่าย วารสารและเอกสาร ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา ปี พ. ศ. 2556 December 3, 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน ของ คณะทำงานฝ่าย วารสารและเอกสาร ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา ปี พ. ศ. 2556 December 3, 2013."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน ของ คณะทำงานฝ่าย วารสารและเอกสาร ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา ปี พ. ศ. 2556 December 3, 2013

2 คำขวัญ : ข้อมูลทันสมัย คือหัวใจของงาน วารสาร December 3, 2013

3  กำหนดแนวทางการจัดหา การใช้วารสาร และเอกสารร่วมกัน  จัดทำและเผยแพร่เอกสารที่ เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานวารสารและ เอกสาร  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่ ปฏิบัติงาน ด้านวารสารและเอกสาร December 3, 2013 บทบาทและหน้าที่ความ รับผิดชอบ

4  ครั้งที่ 1/2556 วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ. ศ. 2556 ณ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ครั้งที่ 2/2556 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ. ศ. 2556 ณ อาคารหอสมุดสุ รัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขต รังสิต December 3, 2013 ผลการดำเนินงานของ คณะทำงานฯ

5  ครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ. ศ. 2556 ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ December 3, 2013 ผลการดำเนินงานของ คณะทำงานฯ

6 Information Hub… การกระจาย ความรู้ มุ่งสู่อาเซียน นางสาวแสงเดือน คำมีสว่าง บรรณารักษ์จากศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2556 December 3, 2013 การบรรยาย

7 การบริการวารสารกับความ คาดหวังของผู้รับบริการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอก ชัย ชูเกียรติโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ. ศ. 2556 December 3, 2013 การบรรยาย

8 รู้จัก Library Ecosystem เพื่อ ผลักดันความยั่งยืนสู่ ห้องสมุดอุดมศึกษา : กรณีศึกษา ของ BU และ Pulinet โดย ดร. ชนันนา รอดสุทธิ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขต รังสิต เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ. ศ. 2556 December 3, 2013 การบรรยาย

9 การจัดทำวารสารออนไลน์ด้วย ระบบ Open Journal System (OJS) โดยนายทรงยศ ขันบุตรศรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ. ศ. 2556 December 3, 2013 การอบรมให้ความรู้

10  การจัดซื้อ การเข้าใช้วารสาร ออนไลน์ของห้องสมุด : ปัญหาและประสบการณ์  สภาพการบอกรับและปัญหา วารสารภาษาไทยของ ห้องสมุด December 3, 2013 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

11 การจัดทำโครงการความร่วมมือการ จัดทำดรรชนีวารสาร วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนในการ จัดทำดรรชนีวารสาร 2. เพื่อให้การทำดรรชนีวารสารของแต่ ละห้องสมุด มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่ ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 3. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ ดีร่วมกันในด้านการจัดทำ ดรรชนีวารสาร December 3, 2013 การศึกษาดูงาน

12 December 3, 2013 การจัดทำโครงการความร่วมมือการ จัดทำดรรชนีวารสาร กิจกรรมระยะเวลา สำรวจข้อมูลมิถุนายน – สิงหาคม พ. ศ. 2555 จัดทำโครงการเสนอ ผู้บริหาร สิงหาคม – กันยายน พ. ศ. 2555 การดำเนินโครงการ ระยะทดลองพฤศจิกายน พ. ศ. 2555 – กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2556 ระยะการ ปฏิบัติงานจริง มีนาคม – สิงหาคม พ. ศ. 2556 ประเมินผลการ ดำเนินงาน กันยายน พ. ศ. 2556

13  ห้องสมุดที่เข้าร่วมโครงการ สมาชิกคณะทำงานฝ่ายวารสารและ เอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 22 แห่ง 5 วิทยาเขต  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนใน การจัดทำดรรชนีวารสาร December 3, 2013 การจัดทำดรรชนีวารสารร่วมกัน

14  นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ ( มบ.) ที่ปรึกษา  นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิต พัฒนา ( มบ.) ประธาน  นางสาวปวีณา กลางประพันธ์ ( มจพ.) รองประธาน  นางณัฐดินี ชมพู เอี่ยม ( มศก. ท.) เลขานุการ  นางศรีเพ็ญ เทนอิส สระ ( สจล.) ผู้ช่วยเลขานุการ  นางสาวปัทมา หมัดนุ รักษ์ ( สพบ.) เหรัญญิก December 3, 2013 รายนามคณะกรรมการดำเนินงาน ปี พ. ศ. 2555-2556

15 December 3, 2013 The End


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน ของ คณะทำงานฝ่าย วารสารและเอกสาร ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา ปี พ. ศ. 2556 December 3, 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google