งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๒๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ยินดีต้อนรับ ผู้รับผิดชอบงาน กฎหมาย สาธารณสุข และ นิติกร ของศูนย์อนามัย ที่ 1-12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๒๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ยินดีต้อนรับ ผู้รับผิดชอบงาน กฎหมาย สาธารณสุข และ นิติกร ของศูนย์อนามัย ที่ 1-12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๒๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ยินดีต้อนรับ ผู้รับผิดชอบงาน กฎหมาย สาธารณสุข และ นิติกร ของศูนย์อนามัย ที่ 1-12

2 “ เป็นองค์กรหลัก ด้านกฎหมายสาธารณสุข เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ”

3 องค์กรหลัก : เป็นที่ปรึกษาให้กับอปท. และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการใช้มาตรการทางกฎหมาย สาธารณสุข เป็นแกนกลางการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ สาธารณสุข เป็นแกนกลางในการติดตาม กำกับการบังคับใช้ กฎหมายสาธารณสุข เป็นแกนกลางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา กฎหมายสาธารณสุข เป็นแกนกลางในการสนับสนุน และการพัฒนา ศักยภาพและสร้างความร่วมมือของภาคี เครือข่ายด้านกฎหมายสาธารณสุข เป็นแกนกลางการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้าน กฎหมายสาธารณสุข

4 “ พัฒนาองค์ความรู้ กฎหมาย กลไกด้านกฎหมายสาธารณสุข รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงาน เครือข่าย และภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเที่ยงธรรม เพื่อการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพ และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ”

5  พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ กลไกการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการ สาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบการบังคับใช้ และแนวทางการ ปฏิบัติงาน ด้านกฎหมายสาธารณสุข เพื่อการ จัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และสนับสนุน การส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้ง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สนับสนุนการประยุกต์หลักเกณฑ์และ มาตรฐานทางวิชาการให้เป็นข้อบัญญัติทาง กฎหมาย  ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีด ความสามารถแก่เจ้าพนักงานในการใช้ มาตรการทางกฎหมายการสาธารณสุข

6 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ สนับสนุน เจ้า พนักงานตามกฎหมายการสาธารณสุข องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและประชาชน ในการปฏิบัติการตาม กฎหมาย  ปฏิบัติงานเลขานุการกิจของคณะกรรมการ สาธารณสุข รวมทั้งประสานงานและสนับสนุนการ ปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลและองค์กรตามกฎหมาย การสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์และเสนอข้อวินิจฉัยคำ อุทธรณ์ตามกฎหมายการสาธารณสุขแก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง  สนับสนุนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายสาธารณสุข  สนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการเฝ้าระวัง การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและการจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมาย สาธารณสุข

7 ฝ่าย บริหาร ทั่วไป กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาการ ใช้กฎหมาย กลุ่มงานพัฒนา ระบบกฎหมาย และการ อุทธรณ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายช่วยอำนวยการ บริหาร ทั่วไป สารบรรณ การเงิน พัสดุ ยานพาหน ะ อาคาร สถานที่ บริหาร ทั่วไป สารบรรณ การเงิน พัสดุ ยานพาหน ะ อาคาร สถานที่ การพัฒนาศักยภาพเจ้า พนักงาน บุคลากร ( ภายใน - ภายนอก องค์กร ) แผนงาน งบประมาณ สารสนเทศ นิเทศ ติดตามงาน อกก. สถานที่จำหน่าย อาหาร, ผังเมือง, ทบทวนกิจการฯ ประสานงานพัฒนา เมืองน่าอยู่ การพัฒนาศักยภาพเจ้า พนักงาน บุคลากร ( ภายใน - ภายนอก องค์กร ) แผนงาน งบประมาณ สารสนเทศ นิเทศ ติดตามงาน อกก. สถานที่จำหน่าย อาหาร, ผังเมือง, ทบทวนกิจการฯ ประสานงานพัฒนา เมืองน่าอยู่ การพัฒนา กฎหมาย การพิจารณา อุทธรณ์ การดำเนินคดีทาง ปกครอง ประสานเรื่อง ร้องเรียน ให้คำปรึกษาและ ตอบข้อหารือ การพัฒนาวิชาการ ประสานเรื่องมูล ฝอยติดเชื้อ อกก. มูลฝอยติด เชื้อ, อุทธรณ์ การพัฒนา กฎหมาย การพิจารณา อุทธรณ์ การดำเนินคดีทาง ปกครอง ประสานเรื่อง ร้องเรียน ให้คำปรึกษาและ ตอบข้อหารือ การพัฒนาวิชาการ ประสานเรื่องมูล ฝอยติดเชื้อ อกก. มูลฝอยติด เชื้อ, อุทธรณ์ กลุ่มงาน คณะกรรมกา รสาธารณสุข คณะกรรมการ สาธารณสุข ติดตามประสาน อกก. แผนพัฒนา กฎหมาย ประกาศกิจการ ให้บริการเลี้ยง และดูแลเด็กที่ บ้าน ( ประชุม อปท.) คณะกรรมการ สาธารณสุข ติดตามประสาน อกก. แผนพัฒนา กฎหมาย ประกาศกิจการ ให้บริการเลี้ยง และดูแลเด็กที่ บ้าน ( ประชุม อปท.) ช่วยอำนวยการ ทั่วไป พัฒนาองค์กร ( PMQA 5 ส ) ประสานการเสนอ ร่างพรบ อพ. ช่วยอำนวยการ ทั่วไป พัฒนาองค์กร ( PMQA 5 ส ) ประสานการเสนอ ร่างพรบ อพ.

8 ฝ่าย บริหาร ทั่วไป กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาการ ใช้กฎหมาย กลุ่มงานพัฒนา ระบบกฎหมาย และการ อุทธรณ์ ผู้อำนวยการ ( นายศุมล ศรีสุข วัฒนา ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ( น. ส. สิริวรรณ จันทนจุลกะ ) นางอรสา ปีนัง หนฝ. น. ส. เฉิดโฉม หอมอุดม นายศุภชัย เครือเมฆ น. ส. ทิพย์สุดา แลนไธสง นายเทิดทูล เจริญสุข นายสมเกียรติ ทิมประทุม นายปิยะ ชูช่อ น. ส. สม ปรารถนา นางอรสา ปีนัง หนฝ. น. ส. เฉิดโฉม หอมอุดม นายศุภชัย เครือเมฆ น. ส. ทิพย์สุดา แลนไธสง นายเทิดทูล เจริญสุข นายสมเกียรติ ทิมประทุม นายปิยะ ชูช่อ น. ส. สม ปรารถนา นางพรพรรณ ไม้สุ พร หนก. น. ส. เชื้อเพ็ญ บุพศิริ นางวิไลวรรณ มา เจริญทรัพย์ นางมะลิลา ตันติยุทธ นางวาสนา ปะสังคา นนท์ นางพรพรรณ ไม้สุ พร หนก. น. ส. เชื้อเพ็ญ บุพศิริ นางวิไลวรรณ มา เจริญทรัพย์ นางมะลิลา ตันติยุทธ นางวาสนา ปะสังคา นนท์ นายสมชาย ตู้ แก้ว หนก. ร. ท. หญิงลัฐิกา จันทร์จิต น. ส. วราลักษณ์ ศรแดง นายเกรียงศักดิ์ ทองแก้ว นายสุรศักดิ์ แก้ว เจริญ นายสมชาย ตู้ แก้ว หนก. ร. ท. หญิงลัฐิกา จันทร์จิต น. ส. วราลักษณ์ ศรแดง นายเกรียงศักดิ์ ทองแก้ว นายสุรศักดิ์ แก้ว เจริญ กลุ่มงาน คณะกรรมกา รสาธารณสุข นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น หนก. นายชาญชัย เกษจันทร์ น. ส. วิภา รุจิจนา กุล นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น หนก. นายชาญชัย เกษจันทร์ น. ส. วิภา รุจิจนา กุล

9 ประกาศ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ ณ วังประภารีสอร์ท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (Sdokkokthom Commitment) “ เราจะร่วมมือร่วมใจ พัฒนา ตนเอง และพัฒนาองค์กร เพื่อศูนย์บริหารกฎหมาย สาธารณสุข ”


ดาวน์โหลด ppt ๒๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ยินดีต้อนรับ ผู้รับผิดชอบงาน กฎหมาย สาธารณสุข และ นิติกร ของศูนย์อนามัย ที่ 1-12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google