งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลเอก ผ่านโผน อินทรทัต ประธานอนุกรรมการสรรหา ศิษย์เก่าดีเด่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลเอก ผ่านโผน อินทรทัต ประธานอนุกรรมการสรรหา ศิษย์เก่าดีเด่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลเอก ผ่านโผน อินทรทัต ประธานอนุกรรมการสรรหา ศิษย์เก่าดีเด่น

2 คำสั่งมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ที่ ๐๒ / ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่า ดีเด่น...................................................................... ๑. คณะอนุกรรมการ ๑. ๑ พลเอก ผ่านโผน อินทรทัต ประธานอนุกรรมการ ๑. ๒ พลเอก สมพงษ์ ใหม่วิจิตร อนุกรรมการ ๑. ๓ พลเอก จำนงค์ กำจัด อนุกรรมการ ๑. ๔ พลเอก ศรีโพธิ์ เปาวรัตน์ อนุกรรมการ ๑. ๕ พลเอก ทำนุ อินสว่าง อนุกรรมการ ๑. ๖ พลเอก วิเชียร พันธุ์มงคล อนุกรรมการ ๑. ๗ พลโท สุพจน์ บุณยรักษ์ อนุกรรมการ ๑. ๘ พลโท ธรรมนูญ ชิตวัชระ อนุกรรมการ ๑. ๙ พลโท ชยันต์ สุทธิวิริยะ อนุกรรมการ ๑. ๑๐ พลอากาศเอก ยุทธพร ภู่ไพบูลย์ อนุกรรมการ ๑. ๑๑ พลเอก สุพจน์ จั่นเผื่อน อนุกรรมการ ๑. ๑๒ พลโท ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ อนุกรรมการ ๑. ๑๓ พลโท กะสิณ ทองโกมล อนุกรรมการ

3 ๑. ๑๔ พลตรี สุรชาติ เหลือพร้อม อนุกรรมการ ๑. ๑๕ พลตรี นภดล สร้อยสยัมภู อนุกรรมการ ๑. ๑๖ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล อนุกรรมการ ๑. ๑๗ พลตรี สิบทิศ อักษรานุ เคราะห์ อนุกรรมการ ๑. ๑๘ พลอากาศตรี ชัยพฤกษ์ ดิษยะศ ริน อนุกรรมการ ๑. ๑๙ พลตรี พิจิตร แก้วลี อนุกรรมการ ๑. ๒๐ พันเอก จรูญ อำภา อนุกรรมการ ๑. ๒๑ พลตรี นเรนทร์ สิริภูบาล อนุกรรมการ ๑. ๒๒ พลตำรวจตรี ปิยะ อุทาโย อนุกรรมการ ๑. ๒๓ พันเอก ธาวิน อัครเมธายุทธ อนุกรรมการ ๑. ๒๔ พันเอก อัฐวุฒิ อย่างสวย อนุกรรมการ ๑. ๒๕ นาวาเอก สยาม ลายสาร อนุกรรมการ ๑. ๒๖ พันเอก สมพงษ์ ผลอวยพร อนุกรรมการ ๑. ๒๗ นาวาอากาศเอก อยุธศาลิคุปต อนุกรรมการ ๑. ๒๘ พันเอก เพชรเอกอินทรทัต อนุกรรมการ ๑. ๒๙ พันเอก เมธิน แกล้วกล้า อนุกรรมการ ๑. ๓๐ พันตำรวจโท ชัยรัตน์ วรุณโณ อนุกรรมการ

4 ๒. ฝ่ายเลขานุการ ๒. ๑ พลตรี ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เลขานุการ ๒. ๑ พลตรี ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เลขานุการ ๒. ๒ พลตรี สุรสิทธิ์ ถาวร ผู้ช่วยเลขานุการ ๒. ๒ พลตรี สุรสิทธิ์ ถาวร ผู้ช่วยเลขานุการ ๒. ๓ พันเอก สมควร ทองนาค ผู้ช่วยเลขานุการ ๒. ๓ พันเอก สมควร ทองนาค ผู้ช่วยเลขานุการ ๒. ๔ พันเอก เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ ผู้ช่วยเลขานุการ ๒. ๔ พันเอก เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ ผู้ช่วยเลขานุการ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๕๕ พลเอก บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ พลเอก บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ( บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ) ( บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ) ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร

5 กำหนดวันประชุม เพื่อพิจารณาสรรหา ศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อพิจารณาสรรหา ศิษย์เก่าดีเด่น

6

7 การเชิดชูเกียรติ

8

9 จัดทำมัลติ วิชั่น

10 สูจิบัตร

11 การดำเนินการพิจารณา ศิษย์เก่าดีเด่น - เอกสารประวัติ และผลงาน จำนวน ๓๕ ชุด - การนำเสนอเกียรติประวัติ และผลงาน - กรอบการพิจารณาให้ คะแนน - การลงคะแนน และสรุปผล การสรรหา

12 การนำเสนอเกียรติ ประวัติ และผลงาน การนำเสนอเกียรติ ประวัติ และผลงาน พิจารณาประกอบการให้ คะแนน ใช้เวลา ๑๐ นาที ใช้เวลา ๑๐ นาที โดยจะมีกริ่งเตือน นาทีที่ ๙ และจบการนำเสนอในนาทีที่ ๑๐ ( เรียงตามลำดับอาวุโส )

13 นำเสนอ ผลงาน

14 ห้องประชุม

15

16


ดาวน์โหลด ppt พลเอก ผ่านโผน อินทรทัต ประธานอนุกรรมการสรรหา ศิษย์เก่าดีเด่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google