งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง : หลักสูตร “ การสร้างอัจฉริยะทางอารมณ์ของนัก บริหาร Executive EQ for Excellence” วันที่ : 3 เมษายน 2555 สถานที่ : ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ผู้จัด :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง : หลักสูตร “ การสร้างอัจฉริยะทางอารมณ์ของนัก บริหาร Executive EQ for Excellence” วันที่ : 3 เมษายน 2555 สถานที่ : ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ผู้จัด :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง : หลักสูตร “ การสร้างอัจฉริยะทางอารมณ์ของนัก บริหาร Executive EQ for Excellence” วันที่ : 3 เมษายน 2555 สถานที่ : ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ผู้จัด : บริษัทศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ ธุรกิจจำกัด บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2555 อ. เสาวคนธ์ จูง พงษ์ไพศาล อ. พัชรนันท์ พงศ์ โชคดีเลิศ

2 เรื่อง : การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมต้อนรับวัน สงกรานต์ วันที่ : 4 เมษายน 2555 สถานที่ : ณ สถานีรถไฟรังสิต อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี ผู้จัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2555 อ. ศุภโชค พิริยะ สกุล อ. บุญชอบ พรรณนิกร

3 เรื่อง : การสัมมนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำหรับสายสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2554 วันที่ : 20 เมษายน 2555 สถานที่ : ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 12 ผู้จัด : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2555 อ. ศุภโชค พิริยะ สกุล อ. นิพนธ์ ลาวัณย์โกวิท อ. ผอบ พลเมือง อ. ศิวารินทร์ หมวดทิพย์ อ. ประวงศ์ มณี เลิศรัตนา อ. กัมปนาท เจริญแนว

4 เรื่อง : หลักสูตร “ คุณภาพชีวิตที่ดี มีได้ในวัยเกษียณ ” เรื่อง “ วางแผนเงินออม พร้อมรับเกษียณ ” วันที่ : 20 เมษายน 2555 สถานที่ : ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 12 อาคาร ดร. เจริญ คันธ วงศ์ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ผู้จัด : ศูนย์พัฒนาบุคลากร บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2555 คุณสมศักดิ์ ไกร ประสิทธิ์

5 เรื่อง : การสัมมนาและท่องเที่ยว สายการคลังปี 2555 การศึกษาดูงานคำแสดรีสอร์ท และ การศึกษาดู งานเขื่อนศรีนครินทร์ วันที่ : 28 – 29 เมษายน 2555 สถานที่ : ณ คำแสดรีสอร์ท และ เขื่อนศรีนครินทร์ ผู้จัด : คณะกรรมการนันทนาการสายการคลัง บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2555 แผนกบริการอาคาร สถานที่กล้วยน้ำไท 1. อ. เบญจวรรณ แซ่เตียว 2. อ. พัชรี แก้วเกตุ 3. อ. พัชรนันท์ พงศ์โชคดี เลิศ แผนกบริการอาคาร สถานที่รังสิต 1. อ. เสาวคนธ์ จูงพงษ์ ไพศาล 2. อ. มาลิสา บุญเสน แผนกซ่อมบำรุงกล้วยน้ำ ไท 1. อ. ประวงศ์ มณีเลิศรัตนา 2. คุณสมชาย บุญก่อเกื้อ 3. คุณปรารถนา มาลากุล 4. คุณสุวิทย์ คอนชมพู 5. คุณสมาน อนุโชติ 6. คุณอมร เจริญศิลป์ แผนกระบบอาคาร 1. อ. ศุภโชค พิริยะสกุล 2. อ. ปริพล ทับทิมทอง 3. อ. ศิวารินทร์ หมวดทิพย์ 4. อ. ผอบ พลเมือง แผนกออกแบบก่อสร้าง 1. อ. ณรงค์ฤทธิ์ สินธุสังข์ 2. อ. ทิพวัลย์ ทองอาจ 3. อ. ธิดาใจ จันทนามศรี 4. คุณสุวิกานต์ ภู่ทอง แผนกซ่อมบำรุงรังสิต 1. อ. กัมปนาท เจริญแนว 2. อ. พิเชษฐ์ อ่อนหวาน 3. อ. อวิรุทธ์ บุญร่วม 4. อ. ชิณวรณ์ชัย ฐานิตย์ สรณ์ 5. คุณวิศรุต อารีชม 6. คุณสาโรจน์ ทิมเชียง ราก 7. คุณอานนท์ นุชพงษ์ 8. คุณมาโนช อนันทสุข 9. คุณณัฏฐา เรือนทอง


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง : หลักสูตร “ การสร้างอัจฉริยะทางอารมณ์ของนัก บริหาร Executive EQ for Excellence” วันที่ : 3 เมษายน 2555 สถานที่ : ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ผู้จัด :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google