งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. พีระศักดิ์ ฉาย ประสาท โครงสร้างการบริหารงาน ภายในภาควิชา หัวหน้า ภาค ผู้ช่วย หัวหน้า ภาค ดร. วีรเทพย์ พงษ์ ประเสริฐ ดร. วิภา หอมนวล ฝ่าย กิจการ นิสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. พีระศักดิ์ ฉาย ประสาท โครงสร้างการบริหารงาน ภายในภาควิชา หัวหน้า ภาค ผู้ช่วย หัวหน้า ภาค ดร. วีรเทพย์ พงษ์ ประเสริฐ ดร. วิภา หอมนวล ฝ่าย กิจการ นิสิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. พีระศักดิ์ ฉาย ประสาท โครงสร้างการบริหารงาน ภายในภาควิชา หัวหน้า ภาค ผู้ช่วย หัวหน้า ภาค ดร. วีรเทพย์ พงษ์ ประเสริฐ ดร. วิภา หอมนวล ฝ่าย กิจการ นิสิต ฝ่าย วิชาการ ฝ่าย การเงิน ฝ่ายอื่นๆ

2 ฝ่าย วิชาการ งาน วิชาการ งานวิจัย งานประกัน คุณภาพ การศึกษา ดร. พีระศักดิ์ ฉายประสาท หัวหน้า อ. อมรลักษณ์ ปรีขาหาญ กรรมการเลขานุการ ผศ. ดร ภูมศักดิ์ อินทนนท์ ดร. ธนูชัย กองแก้ว ดร. พีระศักดิ์ ฉายประสาท ดร. วิภา หอมหวล

3 ฝ่าย กิจการ นิสิต งาน กิจการ นิสิต งาน ฝึกงาน นิสิต ดร. โอภาส พิมพา อ. กวี สุจิปุลิ ดร. วิภา หอมหวล ดร. อุดมพร แห่งนคร

4 ฝ่าย การเงิน งาน การเงิน งานพัสดุและ ครุภัณฑ์ ดร. พีระศักดิ์ ฉายประสาท อ. อมรลักษณ์ ปรีขาหาญ ดร. วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ ดร. สิริรัตน์ แสงยงค์

5 ฝ่ายอื่นๆ งานประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และงาน ส่งเสริม บริการวิชาการ งานติดตามและประเมินผล งานดูแลโรงเรือนกระจกและแปลง พื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่


ดาวน์โหลด ppt ดร. พีระศักดิ์ ฉาย ประสาท โครงสร้างการบริหารงาน ภายในภาควิชา หัวหน้า ภาค ผู้ช่วย หัวหน้า ภาค ดร. วีรเทพย์ พงษ์ ประเสริฐ ดร. วิภา หอมนวล ฝ่าย กิจการ นิสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google