งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะแนวการเข้า ศึกษาต่อ ภาควิชาวัสดุ ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะแนวการเข้า ศึกษาต่อ ภาควิชาวัสดุ ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะแนวการเข้า ศึกษาต่อ ภาควิชาวัสดุ ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย http://www.sc.chula.ac.th/matsci/ หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีสิ่งทอ

2 หลักสูตรการเรียนการสอน และ การดำเนินการวิจัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเม อร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีสิ่งทอ ( รหัส หลักสูตร 0119)  จำนวน 20 คน / ปี การดำเนินการวิจัย การดำเนินการวิจัย ด้านพอลิเมอร์ และสิ่งทอได้รับความร่วมมือและ การสนับสนุนจากองค์กรต่างๆทั้ง ในและต่างประเทศ โดยครอบคลุม วัสดุพอลิเมอร์ ประเภทต่างๆ ได้แก่ พลาสติกวิศวกรรม Composite materials พอลิเมอร์และพลาสติก ที่ ย่อยสลายได้ Technical textiles และ functional textiles ยางธรรมชาติ และการ ใช้ประโยชน์จากยาง และ เทคโนโลยีสารเคลือบผิว

3 ห้องปฏิบัติการทางพอลิเมอร์ และสิ่งทอ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ลักษณะเฉพาะของ วัสดุพอลิเมอร์ ห้องปฏิบัติการสเปกโทรสโกปี ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติ เชิงกลและ ทางกายภาพของวัสดุ ห้องปฏิบัติการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น มาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ Wet Processing สำหรับสิ่งทอ ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร์ ห้องปฏิบัติการสารเคลือบผิว ห้องปฏิบัติการสังเคราะห์พอลิ เมอร์

4 ศูนย์เชี่ยวชาญและหน่วย ปฏิบัติการ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ ทางด้านสิ่งทอ (Center of Excellence in Textiles) http://www.sc.chula.ac.th/textile/ หน่วยปฏิบัติการวิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล และวัสดุย่อยสลาย (Recycling Technology and Degradable Materials Research and Development Unit)

5 คณาจารย์ประจำหลักสูตร รองศาสตราจารย์ เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ อุดมกิจเด ชา รองศาสตราจารย์ อรอุษา สรวารี รองศาสตราจารย์ ดร. กาวี ศรีกูลกิจ รองศาสตราจารย์ ดร. ประณัฐ โพธิยะราช รองศาสตราจารย์ ดร. วิมลวรรณ พิมพ์ พันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรีรัตน์ จารุจินดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา แสงวัฒนา โรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทนา จิรธรรม นุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวรรณ กิตติ เนาวรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงดาว อาจองค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงหทัย เพ็ญ ตระกูล อาจารย์ ดร. พงศ์ศักดิ์ วิวรรธนะเดช อาจารย์ ดร. มัณทนา โอภาประกาศิต อาจารย์ ดร. วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ อาจารย์ ดร. กนกทิพย์ บุญเกิด


ดาวน์โหลด ppt แนะแนวการเข้า ศึกษาต่อ ภาควิชาวัสดุ ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google