งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2554 เรื่อง : ประชุมชี้แจงเรื่อง องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และ เกณฑ์การประเมิน คุณภาพภายในและภายนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2554 เรื่อง : ประชุมชี้แจงเรื่อง องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และ เกณฑ์การประเมิน คุณภาพภายในและภายนอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2554 เรื่อง : ประชุมชี้แจงเรื่อง องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และ เกณฑ์การประเมิน คุณภาพภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2553 วันที่ : 10 มีนาคม 2554 สถานที่ : ณ ห้อง 14-501 กลุ่มอาคาร BU Landmark ผู้จัด : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา อ. ไพบูลย์ นา สำราญ อ. เบญจวรรณ แซ่ เตียว อ. ศุภโชค พิริยะสกุล อ. ปริพล ทับทิม ทอง อ. พัชรี แก้ว เกตุ อ. นิพนธ์ ลาวัณย์โกวิท อ. กัมปนาท เจริญแนว อ. บุญชอบ พรรณ นิกร อ. ประวงศ์ มณีเลิศ รัตนา อ. ศิวารินทร์ หมวดทิพย์ อ. อวิรุทธ์ บุญ ร่วม อ. ธิดาใจ จันทนามศรี อ. พิเชษฐ์ อ่อนหวาน อ. ณรงค์ฤทธิ์ สินธุสังข์

2 เรื่อง : โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ระบบการจองห้องเรียน BD System V2.1.1 วันที่ : 11 มีนาคม 2554 สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 936 ผู้จัด : แผนกบริการอาคารสถานที่รังสิต หัวหน้างาน 1. อ. บุญชอบ พรรณ นิกร 2. อ. เสาวคนธ์ จูง พงษ์ไพศาล 3. อ. สุนัน คง ธงชัย 4. อ. กัลยารัตน์ บุญ เนตร บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2554 พนักงาน 1. คุณมาเลียม สร้างธรรม 11. คุณ รุ้งตะวัน บุญเพ็ชร 2. คุณอุไร แตงเผือก 12. คุณ น้ำฝน เข็มทอง 3. คุณอารีวรรณ มอญพูด 13. คุณ ณรงค์ พวงศรี 4. คุณกมลชนก ถนอมงาม 14. คุณ นวยนาต ดวงจันทร์ 5. คุณบุญพา อมรกุล 15. คุณ สมนึก เฉลิมพันธ์ 6. คุณสุภัทชา ม่วงทับแสด 16. คุณ โสภณ วัดโพธิ์สุข 7. คุณทองเลื่อน สิงห์สำราญ 17. คุณ สมชาย อินจันทร์ 8. คุณไพฑูรย์ ขันธสร 18. คุณ ประเทือง ปั้นทอง 9. คุณจันทร์ฉาย พลอาจ 10. คุณอ้อย คงสมทอง

3 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2554 เรื่อง : อบรมโครงการ Landmark Forum หลักสูตร “Three Laws of Performance” วันที่ : 15 - 18 มีนาคม 2554 สถานที่ : ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 12 อาคาร ดร. เจริญ คันธวงศ์ ผู้จัด : ฝ่ายบุคลากร อ. ไพบูลย์ นา สำราญ

4 เรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง การ สร้างจิตสำนึกรักงานบริการ วันที่ : 17 มีนาคม 2554 สถานที่ : ณ ห้องสารนิเทศ 531 ผู้จัด : แผนกบริการอาคารสถานที่รังสิต หัวหน้างาน 1. อ. บุญชอบ พรรณนิกร 2. อ. เสาวคนธ์ จูง พงษ์ไพศาล 3. อ. สุนัน คง ธงชัย 4. อ. กัลยารัตน์ บุญ เนตร 5. อ. มาลิสา บุญเสน 6. คุณสุขวัฒ สุขการ 7. คุณขวัญเรือน คง เสือ บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2554 พนักงาน 1. คุณทองใบ พิมพ์นนท์ 2. คุณเพ็ญจันทร์ สงเคราะห์ธรรม 3. คุณกนกวรรณ อินทร์ มา 4. คุณเรียน สมานทอง 5. คุณกมลชนก ถนอม งาม 6. คุณทองเลื่อน สิงห์ สำราญ 7. คุณสำเริง วงษ์แดง 8. คุณสมพิศ เที่ยงบาง หลวง 9. คุณสมศักดิ์ ไกร ประสิทธิ์ 10. คุณอุไร แตงเผือก 11. คุณวิมล ฟักเกาะ 12. คุณไพฑูล ขันธสร 13. คุณอึ่ง แก้วกัลยา 14. คุณธันย์ชนก อิ่มยิ้ม 15. คุณอานนท์ จันทร์ ลอย 16. คุณสุภัทชา ม่วงทับ แสด 17. คุณสมพร ภู่เงิน 18. คุณชูศรี เฉลิมพันธ์ 19. คุณบุญพา อมรกุล 20. คุณปรีชา ผดุงคำ 21. คุณประสงค์ เกสร มาลี 22. คุณอารีวรรณ มอญพูด 23. คุณมาเลียม สร้าง ธรรม 24. คุณสายใจ ไกร ประสิทธิ์ 25. คุณอุไร คงอยู่ 26. คุณสวัสดิ์ เกสรมาลี 27. คุณอ้อย คงสมทอง 28. คุณสมโพธ วัดโพธิ์ สุข 29. คุณสมชาย อิน จันทร์ 30. คุณไพโรจน์ ผลเกตุ 31. คุณจันทร์ฉาย พล อาจ 32. คุณคนึง วัดโพธิ์สุข 33. คุณเบญจวรรณ ทองมีทิพย์ 34. คุณสมพร วัดโพธ์สุข 35. คุณประเทือง ปั้นทอง 36. คุณสุธารัตน์ คงไทย 37. คุณโสภณ วัดโพธิ์สุข 38. คุณวีระชัย จันทโยธา 39. คุณอนุวัตร แก้วช่วง 40. คุณวีระชาญ ศรีสอน 41. คุณชนาพร ฉายอรุณ 42. คุณบุญศรี ทรัพย์ผ้า พับ 43. คุณน้ำฝน เข็มทอง 44. คุณจรัล ทั่งรื่น 45. คุณบุญส่ง ลีลา 46. คุณบุศบา ชินาวงศ์ 47. คุณณรงค์ พวงศรี

5 เรื่อง : การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายพัฒนาส้วม สาธารณะจังหวัดปทุมธานี วันที่ : 30 มีนาคม 2554 สถานที่ : ณ ห้องประชุมปองทิพย์ อาคาร 12 ชั้น 9 ผู้จัด : ศูนย์อนามัยที่ 1 กระทรวงสาธารณสุข หัวหน้างาน 1. อ. ศุภโชค พิริยะ สกุล 2. อ. บุญชอบ พรรณนิกร 3. อ. สุนัน คง ธงชัย 4. อ. กัลยารัตน์ บุญ เนตร 5. อ. ศิวารินทร์ จินตนา 6. อ. ปริพล ทับทิม ทอง 7. อ. เสาวคนธ์ จูง พงษ์ไพศาล 8. อ. เบญจวรรณ แซ่เตียว 9. อ. พัชรี แก้วเกตุ 10. อ. ผอบ พลเมือง 11. คุณสุขวัฒ สุข การ บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2554 พนักงาน 1. คุณอุไร แตงเผือก 2. คุณมาเลียม สร้าง ธรรม 3. คุณกมลชนก ถนอม งาม 4. คุณอารีวรรณ มอญ พูด 5. คุณบุญพา อมรกุล 6. คุณสมบูรณ์ มิ่ง ขวัญ 7. คุณสายตา ธรรม สุทธิ์ 8. คุณสุทัศน์ รักษาชัด


ดาวน์โหลด ppt บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2554 เรื่อง : ประชุมชี้แจงเรื่อง องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และ เกณฑ์การประเมิน คุณภาพภายในและภายนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google