งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อคณะกรรมการบริษัท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
รอบปีบัญชีที่ 48 ( 1 ตค กย ) Board of Director The 48th Fiscal Year (October 1, 2013 – September 30, 2014)

2 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
หมายเลข 1 ชื่อ-สกุล : นาย ปองพล อดิเรกสาร อายุ : 71 จำนวนหุ้น : 112,475 หมายเลข 2 ชื่อ-สกุล : นาย กีรติ พานิขขีวะ อายุ : 54 จำนวนหุ้น : 480,571 หมายเลข 3 ชื่อ-สกุล : นายโชคดี บุญ-หลง อายุ : 59 จำนวนหุ้น : 113,470 No 1 Name : Mr. Pongpol Adireksarn Age : 71 Holding of share : 112,475 No 2 Name : Mr. Kerati Panichewa Age : 54 Holding of share : 480,571 No 3 Name : Mr. Chokedee Boon-Long Age : 59 Holding of share : 113,470 Director

3 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
หมายเลข 4 ชื่อ-สกุล : นาย เลียง โรจนศิริวงศ์ อายุ : 81 จำนวนหุ้น : 19,900 หมายเลข 5 ชื่อ-สกุล : นาย พศ อดิเรกสาร อายุ : 68 จำนวนหุ้น : 57,475 หมายเลข 6 ชื่อ-สกุล : นาย ชัยณรงค์ ศรีเฟื่องฟุ้ง อายุ : 68 จำนวนหุ้น : ไม่มี No 4 Name : Mr. Liang Rojanasiriwongse Age : 81 Holding of share : 19,900 No 5 Name : Mr. Pos Adireksarn Age : 68 Holding of share : 57,475 No 6 Name: Mr. Chainarong Srifuengfung Age : 68 Holding of share : None Director

4 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
หมายเลข 7 ชื่อ-สกุล : นาย ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง อายุ : 64 จำนวนหุ้น : 246,102 หมายเลข 8 ชื่อ-สกุล : นาย ชาติชาย พานิชชีวะ อายุ : 51 จำนวนหุ้น : 391,567 หมายเลข 9 ชื่อ-สกุล : นาย ธเนศ พานิชชีวะ อายุ : 48 จำนวนหุ้น : 65,840 No 7 Name : Mr. Dhiraphorn Srifuengfung Age : 64 Holding of share : 246,102 No 8 Name : Mr. Chartchai Panichewa Age : 51 Holding of share : 391,567 No 9 Name : Mr. Tanet Phanichewa Age : 48 Holding of share : 65,840 Director

5 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
หมายเลข 10 ชื่อ-สกุล : นางสาว ฝนทอง บุญ-หลง อายุ : 29 จำนวนหุ้น : ไม่มี หมายเลข 11 ชื่อ-สกุล : นาง พนอ ปริกสุวรรณ อายุ : 68 จำนวนหุ้น : ไม่มี หมายเลข 12 ชื่อ-สกุล : นาย ไกรวิชิต ตันติเมธ อายุ : 75 จำนวนหุ้น : 2,600 No 10 Name : Miss Fontong Boon-Long Age : 29 Holding of share : None No 17 Name : Mrs. Panor Prigsuwan Age : 68 Holding of share : None No 18 Name : Mr. Krivijit Tantimedh Age : 75 Holding of share : 2,600 Director

6 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
หมายเลข 13 ชื่อ-สกุล : นาย วานิช ตรีพุทธรัตน์ อายุ : 77 จำนวนหุ้น : ไม่มี หมายเลข 14 ชื่อ-สกุล : นาย ชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร อายุ : 43 จำนวนหุ้น : ไม่มี หมายเลข 15 ชื่อ-สกุล : นาง มารดี สันทัดเวช อายุ : 52 จำนวนหุ้น : ไม่มี No 13 Name : Mr. Vanit Tribuddharatana Age : 77 Holding of share : None No 14 Name : Mr. Chaiyut Techatassanasoontorn Age : 43 Holding of share : None No 15 Name : Mrs. Maradee Santadvech Age : 52 Holding of share : None Director

7 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร Board of Executive Director
รอบปีบัญชีที่ 48 ( 1 ตค กย ) Board of Executive Director The 48th Fiscal Year (October 1, 2013 – September 30, 2014)

8 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
นายปองพล อดิเรกสาร Mr. Pongpol Adireksarn ประธานกรรมการบริหาร / President นายกีรติ พานิชชีวะ Mr. Kerati Panichewa รองประธานกรรมการบริหาร/ Vice President นายโชคดี บุญ-หลง Mr. Chokedee Boon-Long กรรมการผู้จัดการ / Managing Director

9 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
นายเลียง โรจนศิริวงศ์ Mr. Liang Rojanasiriwongse กรรมการบริหาร Executive Director นายพศ อดิเรกสาร Mr. Pos Adireksarn กรรมการบริหาร Executive Director นายชัยณรงค์ ศรีเฟื่องฟุ้ง Mr. Chainarong Srifuengfung กรรมการบริหาร Executive Director นายชาติชาย พานิชชีวะ Mr. Chartchai Panichewa กรรมการบริหาร Executive Director นายธเนศ พานิชชีวะ Mr. Tanet Panichewa กรรมการบริหาร Executive Director นางสาวฝนทอง บุญ-หลง Miss Fontong Boon-Long กรรมการบริหาร Executive Director


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google