งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Board of Director The 48th Fiscal Year (October 1, 2013 – September 30, 2014) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท รอบปีบัญชีที่ 48 ( 1 ตค. 2556 - 30 กย. 2557 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Board of Director The 48th Fiscal Year (October 1, 2013 – September 30, 2014) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท รอบปีบัญชีที่ 48 ( 1 ตค. 2556 - 30 กย. 2557 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Board of Director The 48th Fiscal Year (October 1, 2013 – September 30, 2014) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท รอบปีบัญชีที่ 48 ( 1 ตค. 2556 - 30 กย. 2557 )

2 หมายเลข 1 ชื่อ - สกุล : นาย ปองพล อดิเรกสาร อายุ : 71 จำนวนหุ้น : 112,475 No 1 Name: Mr. Pongpol Adireksarn Age: 71 Holding of share : 112,475 หมายเลข 2 ชื่อ - สกุล : นาย กีรติ พานิขขีวะ อายุ : 54 จำนวนหุ้น : 480,571 No 2 Name: Mr. Kerati Panichewa Age: 54 Holding of share : 480,571 หมายเลข 3 ชื่อ - สกุล : นาย โชคดี บุญ - หลง อายุ : 59 จำนวนหุ้น : 113,470 No 3 Name : Mr. Chokedee Boon-Long Age : 59 Holding of share : 113,470 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท Director

3 หมายเลข 4 ชื่อ - สกุล : นาย เลียง โรจนศิริวงศ์ อายุ : 81 จำนวนหุ้น : 19,900 No 4 Name: Mr. Liang Rojanasiriwongse Age: 81 Holding of share : 19,900 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท Director หมายเลข 5 ชื่อ - สกุล : นาย พศ อดิเรกสาร อายุ : 68 จำนวนหุ้น : 57,475 No 5 Name: Mr. Pos Adireksarn Age: 68 Holding of share : 57,475 หมายเลข 6 ชื่อ - สกุล : นาย ชัยณรงค์ ศรีเฟื่องฟุ้ง อายุ : 68 จำนวนหุ้น : ไม่มี No 6 Name: Mr. Chainarong Srifuengfung Age: 68 Holding of share : None

4 หมายเลข 7 ชื่อ - สกุล : นาย ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง อายุ : 64 จำนวนหุ้น : 246,102 No 7 Name : Mr. Dhiraphorn Srifuengfung Age : 64 Holding of share : 246,102 หมายเลข 8 ชื่อ - สกุล : นาย ชาติชาย พานิชชีวะ อายุ : 51 จำนวนหุ้น : 391,567 No 8 Name : Mr. Chartchai Panichewa Age: 51 Holding of share : 391,567 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท Director หมายเลข 9 ชื่อ - สกุล : นาย ธเนศ พานิชชีวะ อายุ : 48 จำนวนหุ้น : 65,840 No 9 Name : Mr. Tanet Phanichewa Age: 48 Holding of share : 65,840

5 หมายเลข 11 ชื่อ - สกุล : นาง พนอ ปริกสุวรรณ อายุ : 68 จำนวนหุ้น : ไม่มี No 17 Name : Mrs. Panor Prigsuwan Age: 68 Holding of share : None หมายเลข 12 ชื่อ - สกุล : นาย ไกรวิชิต ตันติเมธ อายุ : 75 จำนวนหุ้น : 2,600 No 18 Name : Mr. Krivijit Tantimedh Age: 75 Holding of share : 2,600 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท Director หมายเลข 10 ชื่อ - สกุล : นางสาว ฝนทอง บุญ - หลง อายุ : 29 จำนวนหุ้น : ไม่มี No 10 Name : Miss Fontong Boon-Long Age: 29 Holding of share : None

6 หมายเลข 13 ชื่อ - สกุล : นาย วานิช ตรีพุทธรัตน์ อายุ : 77 จำนวนหุ้น : ไม่มี No 13 Name : Mr. Vanit Tribuddharatana Age: 77 Holding of share : None หมายเลข 14 ชื่อ - สกุล : นาย ชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร อายุ : 43 จำนวนหุ้น : ไม่มี No 14 Name : Mr. Chaiyut Techatassanasoontorn Age: 43 Holding of share : None หมายเลข 15 ชื่อ - สกุล : นาง มารดี สันทัดเวช อายุ : 52 จำนวนหุ้น : ไม่มี No 15 Name : Mrs. Maradee Santadvech Age: 52 Holding of share : None Director รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

7 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร รอบปีบัญชีที่ 48 ( 1 ตค. 2556 - 30 กย. 2557 ) Board of Executive Director The 48th Fiscal Year (October 1, 2013 – September 30, 2014)

8 นายกีรติ พานิชชีวะ Mr. Kerati Panichewa รองประธานกรรมการบริหาร / Vice President นายกีรติ พ านิชชีวะ Mr. Kerati Panichewa รองประธานกรรมการบริหาร / Vice President นายปองพล อดิเรก สาร Mr. Pongpol Adireksarn ประธานกรรมการบริหาร / President นายปองพล อ ดิเรก สาร Mr. Pongpol Adireksarn ประธานกรรมการบริหาร / President นายโชคดี บุญ - หลง Mr. Chokedee Boon-Long กรรมการผู้จัดการ / Managing Director นายโชคดี บุญ - หลง Mr. Chokedee Boon-Long กรรมการผู้จัดการ / Managing Director รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

9 นายชาติชาย พานิช ชีวะ Mr. Chartchai Panichewa กรรมการบริหาร Executive Director นายชาติชาย พานิช ชีวะ Mr. Chartchai Panichewa กรรมการบริหาร Executive Director นางสาวฝนทอง บุญ - หลง Miss Fontong Boon-Long กรรมการบริหาร Executive Director นางสาวฝนทอง บุญ - หลง Miss Fontong Boon-Long กรรมการบริหาร Executive Director นายเลียง โรจนศิริวงศ์ Mr. Liang Rojanasiriwongse กรรมการบริหาร Executive Director นายเลียง โรจนศิริวงศ์ Mr. Liang Rojanasiriwongse กรรมการบริหาร Executive Director นายธเนศ พานิชชีวะ Mr. Tanet Panichewa กรรมการบริหาร Executive Director นายธเนศ พานิชชีวะ Mr. Tanet Panichewa กรรมการบริหาร Executive Director รายชื่อคณะกรรมการบริหาร นายพศ อดิเรกสาร Mr. Pos Adireksarn กรรมการบริหาร Executive Director นายพศ อดิเรกสาร Mr. Pos Adireksarn กรรมการบริหาร Executive Director นายชัยณรงค์ ศรีเฟื่อง ฟุ้ง Mr. Chainarong Srifuengfung กรรมการบริหาร Executive Director นายชัยณรงค์ ศรีเฟื่อง ฟุ้ง Mr. Chainarong Srifuengfung กรรมการบริหาร Executive Director


ดาวน์โหลด ppt Board of Director The 48th Fiscal Year (October 1, 2013 – September 30, 2014) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท รอบปีบัญชีที่ 48 ( 1 ตค. 2556 - 30 กย. 2557 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google