งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิมพ์สันหนังสือแบบอัตโนมัติ ศูนย์วิทยทรัพยากร กลุ่ม สันหนังสืออัตโนมัติ ประธาน นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิมพ์สันหนังสือแบบอัตโนมัติ ศูนย์วิทยทรัพยากร กลุ่ม สันหนังสืออัตโนมัติ ประธาน นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิมพ์สันหนังสือแบบอัตโนมัติ ศูนย์วิทยทรัพยากร กลุ่ม สันหนังสืออัตโนมัติ ประธาน นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์

2 สาเหตุของปัญหา: ความผิดพลาดของงานเตรียมตัวเล่ม
สาเหตุของปัญหา: ความผิดพลาดของงานเตรียมตัวเล่ม ผิดพลาดใน การเขียนสัน ไม่ได้ดึงจากระบบโดยตรง คัดลอกด้วยคน ไม่ได้ตรวจสอบจากระบบโดยตรง คน ความสามารถส่วนบุคคล ไม่มีคนเขียนสันได้ (ลายมือสวย) เกษียณอายุ

3 วิธีการ สาเหตุของปัญหา: ความผิดพลาดของงานเตรียมตัวเล่ม
สาเหตุของปัญหา: ความผิดพลาดของงานเตรียมตัวเล่ม วิธีการ ใช้เวลาเขียนสันนาน กระบวนการเขียนสันหลายขั้นตอน ไม่มีการกระจายงาน งานกระจุกที่คนเดียว

4 วัสดุ อุปกรณ์ (Before) หมึกอินเดียอิงค์, พู่กัน, เทปสีขาว, ปากกาไฟฟ้า,
บล็อก, มีดคัตเตอร์, ไม้บรรทัด, ปากกา, แผ่น Label

5 ขั้นตอนการเขียนสัน (วิธีเดิม)
ขั้นตอนการเขียนสัน (วิธีเดิม) 2 1 3 4

6 ขั้นตอนการเขียนสัน (วิธีเดิม) 7 5 6 8 10 9

7 ผลลัพธ์จากการเขียนสัน
(วิธีเดิม) ใช้ระยะเวลา นาที/เล่ม + บรรณารักษ์ตรวจสอบ 1 นาที/เล่ม

8 ขั้นตอนการพิมพ์สันผ่านโปรแกรม
(วิธีใหม่) 1 2 เลือก Template

9 ขั้นตอนการพิมพ์สันผ่านโปรแกรม
3 (วิธีใหม่) 4 เลือก Template

10 ขั้นตอนการพิมพ์สันผ่านโปรแกรม
(วิธีใหม่) 5 การเลือก Printer

11 ขั้นตอนการพิมพ์สันผ่านโปรแกรม
7 6 การเลือก Printer

12 ผลลัพธ์จากการพิมพ์สัน
(วิธีใหม่) R 1 F873D 915.93 ป372 นพ 570 ป469 1ชว 2551 ฉ.1 R 97 E56 v.1 2010 c.1 0025 น471 2534 ฉ.1 ใช้ระยะเวลา 2-5 นาที/เล่ม

13 การแก้ปัญหาเล็กๆ นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และคุ้มค่าสูง
ห้องสมุดแห่งแรกในไทยที่ดึงข้อมูลจากระบบ Innopac โดยตรงมาพิมพ์สันหนังสือ พัฒนาให้ใช้ได้กับห้องสมุดทุกแห่งในจุฬาฯ ต้นแบบการพิมพ์สันหนังสือให้กับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ

14 รายนามสมาชิก นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์ ประธาน
นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์ ประธาน นาวสาวสุนิตา เข็มทอง เลขานุการ นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์ สมาชิก นายเชิดวงศ์ หงส์ศรีจินดา สมาชิก นางสุธิดา สวัสดิ์นที สมาชิก นางสาววิภา จารีวงศ์ไพบูลย์ สมาชิก นางกาญดา วนิชดำรงศักดิ์ สมาชิก นางสุภาณี หวังวีระ สมาชิก นางสุจิตรา ดาโรจน์ สมาชิก นายสาโรช รักหลวง สมาชิก


ดาวน์โหลด ppt การพิมพ์สันหนังสือแบบอัตโนมัติ ศูนย์วิทยทรัพยากร กลุ่ม สันหนังสืออัตโนมัติ ประธาน นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google