งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิมพ์สันหนังสือแบบอัตโนมัติ ศูนย์วิทยทรัพยากร กลุ่ม สันหนังสืออัตโนมัติ ประธาน นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิมพ์สันหนังสือแบบอัตโนมัติ ศูนย์วิทยทรัพยากร กลุ่ม สันหนังสืออัตโนมัติ ประธาน นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิมพ์สันหนังสือแบบอัตโนมัติ ศูนย์วิทยทรัพยากร กลุ่ม สันหนังสืออัตโนมัติ ประธาน นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์

2 สาเหตุของปัญหา: ความผิดพลาดของงานเตรียมตัวเล่ม

3

4 (Before) วัสดุ อุปกรณ์

5 ขั้นตอนการเขียนสัน (วิธีเดิม)

6 ขั้นตอนการเขียนสัน ( วิธีเดิม )

7 ผลลัพธ์จากการเขียนสัน ใช้ระยะเวลา 10-15 นาที / เล่ม + บรรณารักษ์ตรวจสอบ 1 นาที / เล่ม ( วิธีเดิม )

8 ขั้นตอนการพิมพ์สันผ่านโปรแกรม เลือก Template ( วิธี ใหม่ )

9 เลือก Template ขั้นตอนการพิมพ์สันผ่านโปรแกรม ( วิธี ใหม่ )

10 การเลือก Printer ขั้นตอนการพิมพ์สันผ่านโปรแกรม ( วิธี ใหม่ )

11 การเลือก Printer ขั้นตอนการพิมพ์สันผ่านโปรแกรม

12 ผลลัพธ์จากการพิมพ์สัน R 657.032 1 F873D ร 915.93 ป 372 นพ R 970.004 97 E56 v.1 2010 c.1 570 ป 469 1 ชว 2551 ฉ.1 อ 354.5930 0025 น 471 2534 ฉ.1 ใช้ระยะเวลา 2-5 นาที / เล่ม ( วิธี ใหม่ )

13 การแก้ปัญหาเล็กๆ นำไปสู่ผลลัพธ์ ที่ยิ่งใหญ่และคุ้มค่าสูง

14 รายนามสมาชิก 1.นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์ประธาน 2.นาวสาวสุนิตา เข็มทองเลขานุการ 3.นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์ สมาชิก 4.นายเชิดวงศ์ หงส์ศรีจินดา สมาชิก 5.นางสุธิดา สวัสดิ์นที สมาชิก 6.นางสาววิภา จารีวงศ์ไพบูลย์ สมาชิก 7.นางกาญดา วนิชดำรงศักดิ์ สมาชิก 8.นางสุภาณี หวังวีระ สมาชิก 9.นางสุจิตรา ดาโรจน์ สมาชิก 10.นายสาโรช รักหลวง สมาชิก


ดาวน์โหลด ppt การพิมพ์สันหนังสือแบบอัตโนมัติ ศูนย์วิทยทรัพยากร กลุ่ม สันหนังสืออัตโนมัติ ประธาน นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google