งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ตารางปฏิบัติงานออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ตารางปฏิบัติงานออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ตารางปฏิบัติงานออนไลน์
นางศิริลักษณ์ สุตันไชยนนท์ นางสาวกาญจนา ภักดีรุจีรัตน์ ม.ล.กิจจาริณี บำรุงตระกูล นายนราพงศ์ เกิดบัวเพชร นายพิพัฒน์ ศรีเที่ยง นายวิโรจน์ ลาภทรัพย์ทวี นายอภิชัย ทะนัน นางสาวปีติมาต สิริธนภัคกุล

2 มูลเหตุจูงใจ มีการรับงานมากกว่าหนึ่งช่องทาง มีการรับงานซ้อน
ตอบการขอบริการล่าช้า ไม่มีการเกลี่ยงาน ส่งงานให้ผู้ขอบริการล่าช้า

3 เป้าหมาย กำหนดจุดรับงานเพียงจุดเดียว จัดทำกระดานแสดงตารางปฏิบัติงาน
ทำตารางปฏิบัติงานออนไลน์ บริหารจัดการภายใน ให้มีการเกลี่ยงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ

4 วิเคราะห์ก้างปลา

5 การแก้ไขปรับปรุงที่ได้มีการดำเนินการ
มีจุดรับงานเพียงจุดเดียว call center : 82946 ทดลองทำกระดานแสดงข้อมูลตารางปฏิบัติงาน ทำตารางปฏิบัติงานออนไลน์ ปรับวิธีบริหารจัดการการรับงานภายในศูนย์พัฒนาสื่อฯ

6 ผลลัพธ์การดำเนินงาน มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของงานก่อนรับงาน
มีตารางปฏิบัติงานออนไลน์ ทุกคนสามารถเข้ามาดูตารางการทำงานได้ สามารถตอบรับการปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น เริ่มมีปรับการบริหารจัดการภายใน ให้มีการเกลี่ยงาน ส่งงานให้กับผู้รับบริการได้เร็วขึ้น

7

8 ตารางปฏิบัติงานออนไลน์

9 ตารางปฏิบัติงานออนไลน์

10 นำข้อมูลลง excel


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ตารางปฏิบัติงานออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google