งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนางานด้านกฎอนามัย ระหว่างประเทศ กลุ่มที่ 2 พัฒนาระบบและสมรรถนะ ห้องปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนางานด้านกฎอนามัย ระหว่างประเทศ กลุ่มที่ 2 พัฒนาระบบและสมรรถนะ ห้องปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนางานด้านกฎอนามัย ระหว่างประเทศ กลุ่มที่ 2 พัฒนาระบบและสมรรถนะ ห้องปฏิบัติการ

2 1. คุณกรองแก้ว ศุภวัฒน์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. คุณศิริมา ปัทมดิลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3. นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4. คุณศิริวรรณ ภู่สุวรรณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5. นางสาววลัยพร เจียระไนรุ่งโรจน์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6. คุณวุฒิไกร วามสิงห์ กรมควบคุม มลพิษ 7. คุณพรรนิภา ธีระจินดาชล กรมควบคุม มลพิษ 8. รศ. นพ. กำจร ตติยกวี สำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา 9. คุณอนันต์ จงแก้ววัฒนา ศูนย์พันธุ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 10. คุณรติกร อลงกรณ์โชติกุล สำนัก มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 11. คุณปภานิจ สวงโท สำนักระบาด วิทยา 12. คุณสุดา ตัณฑวณิช กรมประมง สมาชิกกลุ่ม

3 1. ศึกษาและทำความ เข้าใจร่วมกัน 2. ระดมสมอง และร่วม แสดงความคิดเห็น 3. จัดทำแผนปฏิบัติการ การ ดำเนินการ

4 การศึกษาและทำความ เข้าใจร่วมกัน • กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ. ศ.2548 ( IHR 2005 ) • ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและ สมรรถนะห้องปฏิบัติการ - เพื่อพัฒนาระบบและสมรรถนะของ ห้องปฏิบัติการระดับอำเภอ จังหวัด เขต และส่วนกลาง ทั้งในและ นอกกระทรวงสาธารณสุข ให้สามารถตรวจวินิจฉัยเชื้อโรค สารเคมี กัมมันตภาพรังสี ที่เป็น ต้นเหตุของภาวะฉุกเฉินด้าน สาธารณสุขที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น ได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์และ ได้มาตรฐานสากล

5 การระดมสมอง และร่วม แสดงความคิดเห็น • โรคที่เป็นสาเหตุของภาวะฉุกเฉินทางด้าน สาธารณสุขระหว่างประเทศ ( Public Health Emergency of International Concern : PHEIC ) • ทั้งโรคในคนและสัตว์ • ครอบคลุมทั้ง 48 โรค • การพัฒนาด้านบุคลากร และอุปกรณ์ • การประสานและการเชื่อมโยงในแต่ละ ยุทธศาสตร์ • Focal point ของแต่ละห้องปฏิบัติการ

6 การจัดทำ แผนปฏิบัติการ 1. ประเมินความเสี่ยง 2. ประเมินสมรรถนะ ห้องปฏิบัติการ 3. จัดกลุ่ม ห้องปฏิบัติการ 4. จัดทำแผนระยะสั้น และระยะยาว

7 ลำ ดั บ ที่ ผลที่คาดว่า จะได้รับ โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงา นที่ รับผิดชอ บ งบ ประ มา ณ 2552255325542555 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4 1 ลำดับ ความสำคัญ ของโรคที่ ต้องเตรียม ความพร้อม รองรับ ทางด้าน ห้องปฏิบัติก าร ประเมินภัยคุกคาม ต่อสุขภาพด้านเชื้อ โรค สารเคมี กัมมันตภาพรังสี ที่ เป็นสาเหตุของ ภาวะฉุกเฉินด้าน สาธารณสุขระหว่าง ประเทศ จำนวน และชนิด ของโรค / ภัย สุขภาพ สำนัก ระบาด วิทยา / สถาบันวิ จัย วิทยาศา สตร์ สาธารณ สุข 2 ฐานข้อมูล ห้องปฏิบัติก ารที่มี ศักยภาพ รองรับโรค ตามข้อ 1 ประเมินศักยภาพ ห้องปฏิบัติการ จำนวน ห้องปฏิบั ติการที่มี ศักยภาพ กรม วิทยา ศาสตร์ การแพท ย์ 3 เครือข่ายและ ศูนย์ ประสานงาน ของ ห้องปฏิบัติก าร 1. จัดตั้งเครือข่าย ห้องปฏิบัติการ 2. จัดทำกลไกการ ประสานงาน 1. จำนวน เครือข่าย 2. มีศูนย์ ประสานง าน กรม วิทยา ศาสตร์ การแพท ย์ 4 ห้องปฏิบัติก ารที่มี ศักยภาพและ สมรรถนะ 1. จัดทำ แผนพัฒนา ห้องปฏิบัติการ 2. อบรมบุคลากรใน ประเทศและ ต่างประเทศ จำนวน ห้องปฏิบั ติการที่ ได้รับการ พัฒนา ห้อง ปฏิบัติ การที่ เกี่ยวข้อง ทั้งหมด ( ร่าง ) แผนปฏิบัติ การ 4 ปี

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนางานด้านกฎอนามัย ระหว่างประเทศ กลุ่มที่ 2 พัฒนาระบบและสมรรถนะ ห้องปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google