งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างสำนัก บริหารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างสำนัก บริหารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างสำนัก บริหารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์

2 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ผส. บก. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ผส. บก. นายศักดิ์พินิต ผดุงกิจ รก. ผชช. สล. นายศักดิ์พินิต ผดุงกิจ รก. ผชช. สล. นางสุภาพร วงษ์วีระขันธ์ ผชช. ศก. นางสุภาพร วงษ์วีระขันธ์ ผชช. ศก. นางสาวสุ นทราณีช์ สุขวัต ผมต. นางสาวสุ นทราณีช์ สุขวัต ผมต. นายฉัตร ชัย บุญ ลือ ผกช. นายฉัตร ชัย บุญ ลือ ผกช. นายสันติ ถิ่นนคร กศ. บก. นายสันติ ถิ่นนคร กศ. บก. นายธนา สุวัฑฒน ผวค. นายธนา สุวัฑฒน ผวค. นางเกื้อกูล กาญจนลาภ กป. บก. นางเกื้อกูล กาญจนลาภ กป. บก. นายเกื้อ ศักดิ์ ทา ทอง กส. บก. นายเกื้อ ศักดิ์ ทา ทอง กส. บก. นายกาญจ ดินทร์ สระ ประทุม ฝก. กช. นายกาญจ ดินทร์ สระ ประทุม ฝก. กช. นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษา วงษ์ กง. วค.1 นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษา วงษ์ กง. วค.1 นายชาญ ณรงค์ สุภาพ พร้อม กผ. วค. นายชาญ ณรงค์ สุภาพ พร้อม กผ. วค. นายชลัม นิลพันธ์ กง. วค.2 นายชลัม นิลพันธ์ กง. วค.2 นายศุภณัฐ ปริยชาติ กง. วค.4 นายศุภณัฐ ปริยชาติ กง. วค.4 นายทรงชัย อิ่มพงษ์ กง. วค.3 นายทรงชัย อิ่มพงษ์ กง. วค.3 นายวีระชัย ชูพิศาลย โรจน์ กม. บก. นายวีระชัย ชูพิศาลย โรจน์ กม. บก. นางสุพรรณี จันทนโรจน์ กง. กส.1 นางสุพรรณี จันทนโรจน์ กง. กส.1 นายเกื้อ ศักดิ์ ทา ทอง รก. กง. กส.2 นายเกื้อ ศักดิ์ ทา ทอง รก. กง. กส.2 โครงสร้าง ปัจจุบัน สำนักบริหาร โครงการ โครงสร้าง ปัจจุบัน สำนักบริหาร โครงการ นายกาญจ ดินทร์ สระ ประทุม รก. ฝส. กช. นายกาญจ ดินทร์ สระ ประทุม รก. ฝส. กช. นายอาทร สุทธิกาญจน์ รก. ฝช. กช. นายอาทร สุทธิกาญจน์ รก. ฝช. กช. นางสาวทยิ ดา สิริธีร ธำรง ฝจ. กช. นางสาวทยิ ดา สิริธีร ธำรง ฝจ. กช. นางสาวสุ นทราณีช์ สุขวัต ผมต. รก. ฝบ. บก. นางสาวสุ นทราณีช์ สุขวัต ผมต. รก. ฝบ. บก.

3

4


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างสำนัก บริหารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google