งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2 โครงสร้างปัจจุบัน สำนักบริหารโครงการ
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ผส.บก. นายศักดิ์พินิต ผดุงกิจ รก. ผชช.สล. นางสุภาพร วงษ์วีระขันธ์ ผชช.ศก. นางสาวสุนทราณีช์ สุขวัต ผมต. รก. ฝบ.บก. นายธนา สุวัฑฒน ผวค. นายสันติ ถิ่นนคร กศ.บก. นางเกื้อกูล กาญจนลาภ กป.บก. นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง กส.บก. นายวีระชัย ชูพิศาลยโรจน์ กม.บก. นายฉัตรชัย บุญลือ ผกช. นางสาวสุนทราณีช์ สุขวัต ผมต. นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงษ์ กง.วค.1 นายทรงชัย อิ่มพงษ์ กง.วค.3 นายกาญจดินทร์ สระประทุม ฝก.กช. นายกาญจดินทร์ สระประทุม รก. ฝส.กช. นางสุพรรณี จันทนโรจน์ กง.กส.1 นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง รก. กง.กส.2 นายชลัม นิลพันธ์ กง.วค.2 นายศุภณัฐ ปริยชาติ กง.วค.4 โครงสร้างปัจจุบัน สำนักบริหารโครงการ นางสาวทยิดา สิริธีรธำรง ฝจ.กช. นายอาทร สุทธิกาญจน์ รก. ฝช.กช. นายชาญณรงค์ สุภาพพร้อม กผ.วค.

3

4


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google