งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมครั้งที่ 4/2551 สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย 15 October 2551 MICT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมครั้งที่ 4/2551 สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย 15 October 2551 MICT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมครั้งที่ 4/2551 สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย 15 October 2551 MICT

2 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 2 วาระการประชุม วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1. PSU & NECTEC IPv6 Exhibition at ITU Asia Telecom. 2. ITS Conference in Phuket 3. First IPv6 Ready Logo in Thailand 4. NTC Conference 2008 วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 การจัดงาน Thailand IPv6 Summit 2008 3.2 IPv6 Workshop by APNIC วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 3 1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 PSU & NECTEC IPv6 Exhibition at ITU Asia Telecom

4 1.2 ITS Conference in Phuket (Dr. Passakorn) 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 4

5 1.3 First IPv6 Ready Logo in Thailand 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 5

6 1.4 NTC Conference Date: 15-17 December 2008 Place: Sofitel Central Hotel 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 6

7 1.5 แจ้งเพื่อทราบอื่นๆ 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 7

8 วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 8

9 เรื่องเพื่อพิจารณา  การจัดงาน Thailand IPv6 Summit 2008 วัน เวลา -> 17 th December 2008 สถานที่ Sofitel Central Hotel, Bangkok จัด IPv6 Demonstration ??? CNR (IPv6 Home Gateway, IPv6 Car, Mini-UCC) CAT Telecom NECTEC ( ) UniNet True

10  การจัดงาน Thailand IPv6 Summit 2008 Waiting for APv6TF Meeting to be confirmed การประสานงานกับ TRIDI Dr. Tanun Jaruvitayakovit tanun@tridi.ntc.or.th 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 10

11 รายชื่อคณะทำงาน IPv6 Summit  ประธานดำเนินงาน 1. ดร.สินชัย กมลภิวงศ์  รองประธานฯ 2. ดร.ภาสกร ประถมบุตร  กรรมการฝ่ายจัดหาทุนสนับสนุน …..  กรรมการฝ่ายปฏิคม และสถานที่ 5. ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ  กรรมการฝ่ายนิทรรศการ Co-organise with ThaiREN, NECTEC

12 รายชื่อคณะทำงาน IPv6 Summit  กรรมการฝ่ายทะเบียน 8. ดร.สุรัตน์ ตันเทอดทิตย์  กรรมการฝ่ายเหรัญญิก 9. ดร.เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ  กรรมการฝ่าย Invited Speaker & Technical Sessions 10. คุณมงคล อัศวโกวิทกรณ์ 11. คุณพลพัฒน์ วิรัธพันธุ์ กรรมการฝ่าย  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1. ดร.นิธิพงศ์ บุญหลง 2. คุณสุรพล สงวนศิลป์ 3. คุณพรเทพ นิวัตยะกุล 4. คุณไพฑูรย์ ไพลุวสันฑาลัย  กรรมการฝ่าย Workshop 12. คุณประสงค์ เรืองศิริกูลชัย  เลขานุการ 13. ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 12

13  IPv6 Workshop Run by APNIC team Date 18-19 December 2008 Place? (CAT, or NECTEC Training Centre) Registration fee Standard: 4,000B 30 persons Who will take care? Place and equipment (wait for APNIC via Dr. Panita) Invited letter (+mailing list) together with the Summit Registration (form) and payment 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 13

14 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 14 4. เรื่องอื่นๆ  การประชุมครั้งต่อไป Early of Dec 2008?


ดาวน์โหลด ppt การประชุมครั้งที่ 4/2551 สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย 15 October 2551 MICT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google