งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการผู้ปกครอง เครือข่าย ประจำปี 2550  หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ. ศ. 2542 มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชนมี บทบาทและมีส่วนร่วมในการจัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการผู้ปกครอง เครือข่าย ประจำปี 2550  หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ. ศ. 2542 มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชนมี บทบาทและมีส่วนร่วมในการจัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการผู้ปกครอง เครือข่าย ประจำปี 2550  หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ. ศ. 2542 มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชนมี บทบาทและมีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรม สนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้สังคมอยู่ได้อย่างมี ความสุข และสร้างสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โรงเรียนถนอมพิศวิทยาได้ตระหนัก ถึงเรื่องดังกล่าวจึงได้ดำเนินการจัดโครงการเครือข่าย ผู้ปกครองสานสัมพันธ์บ้านกับ โรงเรียน  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีบทบาทในการ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน การสอน 2. เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียน  เป้าหมาย ( ปริมาณ / คุณภาพ ) ด้านปริมาณ 1. การมีตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับชั้น 2. มีระบบโครงสร้าง และกลไกการทำงานร่วมกัน ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ที่ชัดเจนด้านคุณภาพ ครูและคณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดผลต่อ การพัฒนานักเรียนและ โรงเรียน ให้เกิดเจตคติที่ดี ต่อโรงเรียนมากขึ้น อาจารย์พลอนันต์ สุพรรณเภษัช ผู้จัดการโรงเรียน

2 คณะกรรมการผู้ปกครอง เครือข่าย ประจำปี 2550 ประธาน นายทะเบียน ประสานงาน ทั่วไป ปฏิคมเหรัญญิกประชาสัมพันธ์เลขานุการ รองประธาน คนที่ 1 รองประธาน คนที่ 2

3 ตำแหน่ง ประธานผู้ปกครอง เครือข่าย  ชื่อนายทวีศักดิ์ พวงสุวรรณ อายุ 45 ปี เป็น ผู้ปกครอง ด. ช. ชวิน พวง สุวรรณ ปัจจุบัน อยู่ อ.2/2  จบการศึกษา ระดับปริญญา ตรี จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาศึกษาศาสตร์  สถานที่ทำงาน ธุรกิจส่วนตัว ( หอพัก )

4 ตำแหน่ง รองประธาน ผู้ปกครองเครือข่าย คนที่ 1  ชื่อนายจิรพันธุ์ ปุญญบาล เป็นผู้ปกครอง ด. ช. ชโลทร ปุญญบาล ปัจจุบันอยู่ ป.3/4  จบการศึกษา ระดับปริญญา โท จาก ประเทศฟิลิปปินส์ สาขาการ บริหารทั่วไป  สถานที่ทำงาน กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนปฏิรูปการ จัดการ

5 ตำแหน่ง รองประธาน ผู้ปกครองเครือข่าย คนที่ 2  ชื่อนายวัลลภ นวรัตน์ดุสิต อายุ 43 ปี เป็น ผู้ปกครอง ด. ญ. ณัฐภัทร นวรัตน์ดุสิต ปัจจุบันอยู่ ป.1/ SE 2  จบการศึกษา ระดับปริญญา ตรี จาก มหาวิทยาลัยทคโนโลยีพระ จอมเกล้า ( ไทย - เยอรมัน ) สาขาสถาปัตกรรม ศาสตร์  สถานที่ทำงาน บริษัทมายทรี ดีไซน์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

6 ตำแหน่ง นายทะเบียน  ชื่อนายณรงค์ ผ่องแผ้ว อายุ 59 ปี เป็นผู้ปกครอง ด. ช. ถิรวัฒน์ ผ่องแผ้ว ปัจจุบันอยู่ ป.4/SE3  จบการศึกษา -----------  สถานที่ทำงาน ธุรกิจส่วนตัว บริษัทยนตรการ 2,000

7 ตำแหน่ง ประสานงานทั่วไป  ชื่อนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ อายุ 40 ปี เป็นผู้ปกครอง ด. ญ. ธีรวรรณ จันทร์ดิษฐวงษ์ ปัจจุบันอยู่ ป.2/ SE 2  จบการศึกษา ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขา การปกครอง  สถานที่ทำงาน กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

8 ตำแหน่ง ปฏิคม  ชื่อนายพรชัย วัฒนนาคะกุล อายุ 41 ปี เป็น ผู้ปกครอง ด. ช. นภสินธุ์ วัฒน นาคะกุล ปัจจุบันอยู่ อ.1/3  จบการศึกษา วิทยาลัยเทคนิค ดุสิต สาขาเทคนิคส ถาปัตย์  สถานที่ทำงาน บริษัทเพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมาณ ราคา

9 ตำแหน่ง เหรัญญิก  ชื่อนางฤทัย นิติพน อายุ 41 ปี เป็น ผู้ปกครอง ด. ญ. จีรภักษ์ นิติ พน ปัจจุบันอยู่ ป.6/SE  จบการศึกษา ระดับปริญญา โท สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บริหาร  สถานที่ทำงาน ธนาคารนคร หลวงไทย ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา

10 ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์  ชื่อนางภารดี เจริญศรี อายุ 40 ปี เป็น ผู้ปกครอง ด. ช. ภคพงศ์ เจริญ ศรี ปัจจุบันอยู่ อ.3/2  จบการศึกษา ระดับปริญญา ตรี มหาวิทยาลัย รามคำแหง สาขาบริหารธุรกิจ  สถานที่ทำงาน ธุรกิจ ส่วนตัว

11 ตำแหน่ง เลขานุการ  ชื่อนายนพกรณ์ เวทการ อายุ 45 ปี เป็นผู้ปกครอง ด. ญ. ณัฐกฤตา เวทการ ปัจจุบันอยู่ ป.5/ SE2  จบการศึกษา ระดับปริญญา ตรี มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษมสาขาสังคม ศึกษา  สถานที่ทำงาน สำนักงาน ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ กระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร ทั่วไป

12 คณะกรรมการ ผู้ปกครองเครือข่าย คุณพรชัย วัฒนนาคะกุล ( ตำแหน่ง ปฏิคม ) ผู้ปกครองท่านใดต้องการติชมและมี ข้อเสนอแนะ ติดต่อกับ คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย สามารถติดต่อได้ที่ e–mail pronchail_watta@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt โครงการผู้ปกครอง เครือข่าย ประจำปี 2550  หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ. ศ. 2542 มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชนมี บทบาทและมีส่วนร่วมในการจัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google