งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างการบริหารและบุคลากร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการบริหารสถาบัน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 สำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างการบริหารและบุคลากร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการบริหารสถาบัน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 สำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างการบริหารและบุคลากร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการบริหารสถาบัน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 สำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบัน คณะกรรมการนโยบาย สถาบัน ที่ปรึกษา สถาบัน หน่วยการเงิน และบัญชี - น. ส. ดวงเดือน สิทธิ ธาดาสกุล หน่วยพัสดุ - น. ส. อ้อมรักษ์ ผ่าน ภพ - น. ส. ยศกร ชนินทร์ โชดึก หน่วยสารบรรณและ ธุรการ - น. ส. สิริวรรณ ท่าไม้สุข - นางชนิดา ปราบใหญ่ - น. ส. สุรีย์ โกรินทร์ - นายชานนท์ แจ่มถิ่น หน่วยประชาสัมพันธ์ - น. ส. กชกร วรรณนิตย์ หน่วยทรัพยากรบุคคล - น. ส. ปาริชาติ ชัย สงคราม - นายเสรี สิงห์โงน หน่วยอาคารสถานที่ และยานพาหนะ - นายสืบพงษ์ มาลี - น. ส. นฤมล เปรมเดชา - นายประวิต สุขษาเกษ - นายวรากร ลีลาลัย - นายสมบูรณ์ แก้วมณี - นายเล็ก ขำขาว - นายสมพงษ์ พุทธพงศ์ พฤกษ์ - นายสุรศักดิ์ มณฑา สุวรรณ - นายไฉน รัศมีฉาย - นางฐิติรัตน์ ไชยโยง - นางวาสนา ดีสวัสดิ์ - นางกิ่งดาว สมบูรณ์ งานคลังและพัสดุ ( นางสาวชัชชนัน เทพพานิช ) งานแผนและ พัฒนาคุณภาพ ( นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี ) รักษาการแทน หน่วยแผนและ งบประมาณ - น. ส. สัณห์จุฑา ศรีสุพรรณ - นายอัจฉริยะ ลิ้ม สุวรรณ ** หน่วยพัฒนา คุณภาพ - น. ส. พิณรัฎ ไชยปาล - นายอัจฉริยะ ลิ้ม สุวรรณ ** คณะกรรมการ / คณะทำงานชุดต่างๆ ผู้อำนวยการ ( รศ. ดร. สายฤดี วร กิจโภคาทร ) หน่วยประสาน โครงการวิจัย - น. ส. สรารินทร์ และยา - นายศักดิ์ชัย บุญ เล่า หน่วยวิจัย ห้องปฏิบัติการ - นางนุชนาฎ รักษี * - นายศรัล ขุนวิทยา * หน่วยงานวิจัย ภาคสนาม - นางจีรนันท์ ขำนอง - น. ส. สร้อยบุญ ทรายทอง - น. ส. รัชนิดา เหมาะ มาศ หน่วย โสตทัศนูปกรณ์ - นายเอนก มาศ จรัส - นายธีระชัย แต่ เจริญ หน่วย คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยี - นายณัฐกาญจน์ เนตรน้อย หน่วยสื่อสิ่งพิมพ์ - นางเพลินพิศ แสงเหลา หน่วยพัฒนา เว็บไซต์และสื่อ อิเลคทรอนิกส์ - นางนันทนา อิน ทะใจ หน่วย บัณฑิตศึกษา - นายนพฤทธิ์ ชาตินิยม หน่วยประเมิน หลักสูตร - นักวิชาการศึกษา หน่วยบริการ ห้องสมุด - บรรณารักษ์ หน่วยฝึกอบรม - นายอัจฉริยะ ลิ้ม สุวรรณ ** งานวิจัย ( นางสาวสิริวัลย์ เรืองสุรัตน์ ) งานการศึกษาและ ฝึกอบรม งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ ( นางนันทนา อินทะ ใจ ) เลขานุการสถาบัน ( นางสายสุนีย์ เบ็ญจ โภคี ) คณาจารย์ประจำ หลักสูตร ( คณาจารย์ ) ที่ประชุมหัวหน้างาน คณะกรรมการวิชาการ ( คณาจารย์ / นักวิจัย / ผู้ชำนาญการ / ผู้เชี่ยวชาญ ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการศึกษาและ ฝึกอบรม ( อ. พญ. หัทยา ดำรงค์ผล ) คลินิกพัฒนาการ เด็ก - อ. พญ. แก้วตา นพ มณีจำรัสเลิศ หน่วยบำบัดและ ฟื้นฟู - น. ส. ประพา หมายสุข - น. ส. ฒามรา แก้วมา คลินิกวัยรุ่น - อ. พญ. หัทยา ดำรงค์ผล - นางอรพินท์ เลิศ อวัสดาตระกูล งานคลินิกเด็กและ วัยรุ่น ( อ. พญ. แก้วตา นพ มณีจำรัสเลิศ ) หมายเหตุ * หมายถึง ลาศึกษา ** หมายถึง ปฏิบัติงานทั้ง 2 งาน - - - หมายถึง ให้คำปรึกษา แนะนำการ บริหารสถาบัน หมายถึง ปฏิบัติตามที่ผู้อำนวยการ มอบหมายเป็นเรื่องๆ งานศูนย์พัฒนา เด็กปฐมวัย ( รศ. ดร. สายฤดี วร กิจโภคาทร ) รักษาการแทน ศูนย์พัฒนาเด็ก ปฐมวัย - น. ส. ธันยพัฒน์ พิรุณโปรย - นักพัฒนาการ เด็ก - เจ้าหน้าที่อาคาร ข. ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ( อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคลินิกเด็กและ ครอบครัวบำบัด ( อ. พญ. แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการวิชาการ ( อ. ดร. ประภาพรรณ จูเจริญ ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษา และกิจกรรมพิเศษ ( อ. ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์ ) รองผู้อำนวยการด้านวิจัย ( ผศ. ดร. บัญญัติ ยงย่วน ) งานบริหารทั่วไป ( นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี ) รักษาการแทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์พัฒนาเด็ก ปฐมวัย ( นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล )


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างการบริหารและบุคลากร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการบริหารสถาบัน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 สำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google