งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานออกแบบ ส่วนสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักบริหารระบบกายภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานออกแบบ ส่วนสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักบริหารระบบกายภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานออกแบบ ส่วนสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักบริหารระบบกายภาพ
โครงการ : แจ้งผลการอนุมัติแบบก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบโครงการ: 1. นาย สมเกียรติ องกิตติกุล หัวหน้าฝ่าย 2. นาย พงศพัศ เอี่ยมธนานนท์ ประธานกลุ่ม 3. นาย เกรียงเดช สวนดี เลขานุการ 4. นางสาว จิราพร ปาลกะวงค์ฯ สมาชิก 5. นาย พยุงศักดิ์ ไกรโสภา สมาชิก 6. นาง วันทนา เพขรรัตน์ สมาชิก 7. นางสาว วสวัตติ์ ถ้ำเย็น สมาชิก 8. นาย อภิสิทธิ์ โพธิ์ฝ้าย สมาชิก ที่ปรึกษากลุ่ม : ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน (นาวาตรีหญิง ญาณนุช ธนูสิงห์) งานออกแบบ ส่วนสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักบริหารระบบกายภาพ

2 งานออกแบบ ส่วนสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักบริหารระบบกายภาพ
โครงการ : แจ้งผลการอนุมัติแบบก่อสร้าง ที่มาโครงการ : สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานเพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง วัตถุประสงค์: ทำงานเชิงรุกโดยแจ้งความก้าวหน้าผลอนุมัติแบบก่อสร้างให้กับลูกค้า โดยทางโทรสาร,โทรศัพท์ หรือ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ งานออกแบบ ส่วนสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักบริหารระบบกายภาพ

3 งานออกแบบ ส่วนสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักบริหารระบบกายภาพ
โครงการ : แจ้งผลการอนุมัติแบบก่อสร้าง เป้าหมายโครงการ : ความพึงพอใจของลูกค้าไม่น้อยกว่า80% จำนวนครั้งของการสอบถามทางโทรศัพท์ลดลง การวิเคราะห์ปัญหา: งานออกแบบ ส่วนสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักบริหารระบบกายภาพ

4 งานออกแบบ ส่วนสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักบริหารระบบกายภาพ
โครงการ : แจ้งผลการอนุมัติแบบก่อสร้าง ผลการดำเนินงาน: การสอบถามผลอนุมัติแบบทางโทรศัพท์ลดลง ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในบริการมากขึ้น ลดมลภาวะและต้นทุนในการติดตามผลอนุมัติ ระหว่างหน่วยงาน เช่น ค่าเชื้อเพลิง งบประมาณ ไม่ต้องทิ้งภาระงานหลัก เพื่อมาติดต่อขอรับบริการ งานออกแบบ ส่วนสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักบริหารระบบกายภาพ


ดาวน์โหลด ppt งานออกแบบ ส่วนสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักบริหารระบบกายภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google