งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ : แจ้งผลการอนุมัติแบบ ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ โครงการ: 1. นาย สมเกียรติ องกิตติกุล หัวหน้าฝ่าย 2. นาย พงศพัศ เอี่ยมธนานนท์ ประธานกลุ่ม 3. นาย เกรียงเดช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ : แจ้งผลการอนุมัติแบบ ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ โครงการ: 1. นาย สมเกียรติ องกิตติกุล หัวหน้าฝ่าย 2. นาย พงศพัศ เอี่ยมธนานนท์ ประธานกลุ่ม 3. นาย เกรียงเดช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ : แจ้งผลการอนุมัติแบบ ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ โครงการ: 1. นาย สมเกียรติ องกิตติกุล หัวหน้าฝ่าย 2. นาย พงศพัศ เอี่ยมธนานนท์ ประธานกลุ่ม 3. นาย เกรียงเดช สวนดี เลขานุการ 4. นางสาว จิราพร ปาลกะวงค์ฯ สมาชิก 5. นาย พยุงศักดิ์ ไกรโสภา สมาชิก 6. นาง วันทนา เพขรรัตน์ สมาชิก 7. นางสาว วสวัตติ์ ถ้ำเย็น สมาชิก 8. นาย อภิสิทธิ์ โพธิ์ฝ้าย สมาชิก ที่ปรึกษากลุ่ม : ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง พื้นฐาน ( นาวาตรีหญิง ญาณนุช ธนูสิงห์ ) งานออกแบบ ส่วนสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน สำนัก บริหารระบบกายภาพ

2 ที่มาโครงการ :  สร้างความพึงพอใจให้กับ ผู้รับบริการในการ ติดต่อสื่อสารระหว่าง หน่วยงานเพื่อลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง วัตถุประสงค์:  ทำงานเชิงรุกโดยแจ้ง ความก้าวหน้าผลอนุมัติแบบ ก่อสร้างให้กับลูกค้า โดยทาง โทรสาร, โทรศัพท์ หรือ EMAIL เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ ขอรับบริการ โครงการ : แจ้งผลการอนุมัติแบบ ก่อสร้าง

3 การวิเคราะห์ ปัญหา: งานออกแบบ ส่วนสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน สำนัก บริหารระบบกายภาพ โครงการ : แจ้งผลการอนุมัติแบบ ก่อสร้าง เป้าหมาย โครงการ :  ความพึงพอใจของลูกค้าไม่น้อย กว่า 80%  จำนวนครั้งของการสอบถามทาง โทรศัพท์ลดลง

4 งานออกแบบ ส่วนสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน สำนัก บริหารระบบกายภาพ โครงการ : แจ้งผลการอนุมัติแบบ ก่อสร้าง ผลการ ดำเนินงาน:  การสอบถามผลอนุมัติแบบทางโทรศัพท์ ลดลง ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในบริการมาก ขึ้น ลดมลภาวะและต้นทุนในการติดตามผล อนุมัติ ระหว่างหน่วยงาน เช่น ค่าเชื้อเพลิง งบประมาณ ไม่ต้องทิ้งภาระงานหลัก เพื่อมา ติดต่อขอรับบริการ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ : แจ้งผลการอนุมัติแบบ ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ โครงการ: 1. นาย สมเกียรติ องกิตติกุล หัวหน้าฝ่าย 2. นาย พงศพัศ เอี่ยมธนานนท์ ประธานกลุ่ม 3. นาย เกรียงเดช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google