งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานบริหารความ เสี่ยง Risk management (RM) โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัด เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานบริหารความ เสี่ยง Risk management (RM) โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัด เชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานบริหารความ เสี่ยง Risk management (RM) โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัด เชียงราย

2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง - - การค้นหาความเสี่ยง - - การประเมินความเสี่ยง - - การจัดการความเสี่ยง - - การประเมินผล - - การค้นหาความเสี่ยง - - การประเมินความเสี่ยง - - การจัดการความเสี่ยง - - การประเมินผล

3 การค้นหาและรวบรวม ความเสี่ยง รายงานอุบัติการณ์ ( ใบ HOIR) รายงานความเสี่ยงรายเดือน ( Self report ) แบบประเมินควบคุมภายใน บัญชีความเสี่ยงของหน่วยงาน แบบประเมินความเสี่ยงอาชีวอนา มัย รายงานเหตุการณ์ประจำวันหรือ บันทึกต่าง ๆ เวรตรวจการณ์ IC, ENV round บันทึกเวชระเบียน

4 การค้นหาและรวบรวม ความเสี่ยง ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ - จดหมาย - กล่องรับความคิดเห็น - Internet ใน / นอก รพ. - โทรศัพท์ - ชุมชน - สื่ออื่นๆ เช่น หนังสือพิมพ์, วิทยุ, โทรทัศน์ ฯลฯ ศูนย์คลี่คลายและแก้ไขปัญหา บริการ ( ตึกผู้ป่วยนอก )

5 การแบ่งประเภทความเสี่ยง / อุบัติการณ์ โรงพยาบาลแม่จัน แบ่งได้ 8 ด้าน 1. ด้านคลินิก 2. ด้านความคลาดเคลื่อนทางยา 3. ด้านการป้องกันและควบคุมการ ติดเชื้อในโรงพยาบาล ( Clinic, Non Clinic) 4. ด้านสิ่งแวดล้อม 5. ด้านอาชีวอนามัย 6. ด้านการปฏิบัติงานทั่วไป 7. ด้านการเงินและการบัญชี 8. ด้านจริยธรรมและพฤติกรรม บริการ 1. ด้านคลินิก 2. ด้านความคลาดเคลื่อนทางยา 3. ด้านการป้องกันและควบคุมการ ติดเชื้อในโรงพยาบาล ( Clinic, Non Clinic) 4. ด้านสิ่งแวดล้อม 5. ด้านอาชีวอนามัย 6. ด้านการปฏิบัติงานทั่วไป 7. ด้านการเงินและการบัญชี 8. ด้านจริยธรรมและพฤติกรรม บริการ

6 การแบ่งระดับความรุนแรง 1. ด้านคลินิกและความ คลาดเคลื่อนทางยา แบ่งเป็น 9 ระดับ A – I 2. ด้านที่ 4,6,7,8 แบ่งเป็น 3 ระดับ 0 – 2 3. ด้านที่ 3 แบ่งได้ 2 แบบ แล้วแต่ ผลที่เกิดขึ้น 4. ด้านอาชีวอนามัย แบ่งระดับ เป็น น้อย ปานกลาง มาก 1. ด้านคลินิกและความ คลาดเคลื่อนทางยา แบ่งเป็น 9 ระดับ A – I 2. ด้านที่ 4,6,7,8 แบ่งเป็น 3 ระดับ 0 – 2 3. ด้านที่ 3 แบ่งได้ 2 แบบ แล้วแต่ ผลที่เกิดขึ้น 4. ด้านอาชีวอนามัย แบ่งระดับ เป็น น้อย ปานกลาง มาก

7 สรุปอุบัติการณ์ ปีงบประมาณ 2553 รวม 1289 ใบ เฉลี่ย 108 ใบ / เดือน

8 สรุประดับความรุนแรง ปีงบประมาณ 2553 ( ด้านคลินิก )

9 สรุประดับความรุนแรง ปีงบประมาณ 2553 ( ด้านการปฏิบัติงานทั่วไป )

10 สรุปการตอบกลับ ปีงบประมาณ 2553 ร้อยละ 20.12 ร้อยละ 21.23 ร้อยละ 22.58 ร้อยละ 4.02 ร้อยละ 32.05 ตอบกลับใบอุบัติการณ์ร้อยละ 95.98

11 ปรึกษาทีมที่เกี่ยวข้อง PCT62 ใบ องค์กรแพทย์ 79 ใบ Ethic11 ใบ ENV11 ใบ IC10 ใบ PCT 2 ใบ อาชีวอนามัย 2 ใบ องค์กรพยาบาล 2 ใบ

12 จำนวนทั้งหมด 10 ใบ - ด้านพฤติกรรมบริการของ เจ้าหน้าที่ 2 ใบ - ด้านการปฏิบัติงานทั่วใบ 8 ใบ สรุปใบร้องเรียน ปีงบประมาณ 2553

13 สรุปอุบัติการณ์ที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2553 ด้านคลินิก 1. การประเมินและการ รักษาพยาบาล 2. ความคลาดเคลื่อนทาง ห้องปฏิบัติการ 3. ผู้ป่วยได้รับอันตรายจาก การ เคลื่อนย้าย / พลัดตก

14 สรุปอุบัติการณ์ที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2553 ด้านการปฏิบัติงานทั่วไป 1. ระบบเวชระเบียน 2. มาตรฐานการ บันทึก

15 สรุปอุบัติการณ์ที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2553 ด้านการป้องกันและควบคุม การติดเชื้อ 1. ผู้ป่วยติดเชื้อใน โรงพยาบาล 2. ภาวะสุขภาพของ บุคลากร 3. ยา - อุปกรณ์ หมดอายุ

16 สรุปอุบัติการณ์ที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2553 ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพ 1. ระบบความปลอดภัยใน โรงพยาบาล 2. ตึกผู้ป่วยนอกคับแคบ ด้านพฤติกรรมบริการและ กายภาพ 1. พฤติกรรมบริการไม่ เหมาะสม 2. การเปิดเผยข้อมูลของ ผู้ป่วย

17 สรุปอุบัติการณ์ที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2553 ด้านอาชีวอนามัย 1. เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ จากการ ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี 1. ไม่ส่งเวชระเบียนเบิก เงินตามระบบ 2. ไม่ส่งผู้ป่วยชำระเงิน

18 เรา จะเลือกรายงานกันเอง หรือ จะให้สื่อมวลชนรายงานแทน เรา


ดาวน์โหลด ppt งานบริหารความ เสี่ยง Risk management (RM) โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัด เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google