งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 333 ประชาสัมพันธ์ ปราบลูกน้ำยุงลาย มาตรการสกัดกั้นเชื้อ การควบคุมกำกับ ระบบรายงานและฐานข้อมูล การวินิจฉัยโรคที่เที่ยงตรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 333 ประชาสัมพันธ์ ปราบลูกน้ำยุงลาย มาตรการสกัดกั้นเชื้อ การควบคุมกำกับ ระบบรายงานและฐานข้อมูล การวินิจฉัยโรคที่เที่ยงตรง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
มาตรการ 333 ประชาสัมพันธ์ ปราบลูกน้ำยุงลาย มาตรการสกัดกั้นเชื้อ การควบคุมกำกับ ระบบรายงานและฐานข้อมูล การวินิจฉัยโรคที่เที่ยงตรง มีประสิทธิภาพ

4 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
มาตรการ 333 3 วัน รณรงค์ 2 ครั้งคัดกรองค้นหาผู้มีไข้ ในชุมชน 3 สัปดาห์ ควบคุมโรคตามมาตรฐาน 3 เดือน จัดหน่วยเคลื่อนที่ การควบคุมกำกับ การรายงาน และประเมินผล

5 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประชาสัมพันธ์ จัดหา และผลิตสื่อ ก่อนดำเนินงาน ขณะดำเนินงาน หลังดำเนินงาน

6 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
การจัดการสิ่งแวดล้อม ยุทธการปราบลูกน้ำยุงลาย กำหนดหมู่บ้านเสี่ยงสูง สำรวจ วิเคราะห์ HI CI ที่แท้จริง การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ รายงาน ประเมินผล

7 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
มาตรการสกัดกั้นเชื้อ ผู้ป่วยและญาติที่ได้รับการวินิจฉัยได้รับการทายากันยุงจนกว่าไข้จะลด บ้าน รพสต. รพท/รพช. การสอบสวนโรค การควบคุมโรค หลักสูตรนักจัดการโรคไข้เลือดออก

8 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
การควบคุมกำกับ ประเมินผล สร้างเครื่องมือ อบรมนักประเมินผล ดำเนินการ สรุปผล

9 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ระบบเฝ้าระวัง/รายงานและฐานข้อมูล รายงานในระบบ 506 รายงานมาตรการ333 รายงานการสอบสวนควบคุมโรค รายงาน HI CI รายงานการเฝ้าระวัง วันหยุดและนอกเวลาราชการ


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 333 ประชาสัมพันธ์ ปราบลูกน้ำยุงลาย มาตรการสกัดกั้นเชื้อ การควบคุมกำกับ ระบบรายงานและฐานข้อมูล การวินิจฉัยโรคที่เที่ยงตรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google