งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประชาสัมพันธ์ มาตรการ 333 ปราบลูกน้ำ ยุงลาย มาตรการสกัด กั้นเชื้อ การควบคุม กำกับ ระบบรายงานและ ฐานข้อมูล การวินิจฉัยโรคที่เที่ยงตรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประชาสัมพันธ์ มาตรการ 333 ปราบลูกน้ำ ยุงลาย มาตรการสกัด กั้นเชื้อ การควบคุม กำกับ ระบบรายงานและ ฐานข้อมูล การวินิจฉัยโรคที่เที่ยงตรง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประชาสัมพันธ์ มาตรการ 333 ปราบลูกน้ำ ยุงลาย มาตรการสกัด กั้นเชื้อ การควบคุม กำกับ ระบบรายงานและ ฐานข้อมูล การวินิจฉัยโรคที่เที่ยงตรง มีประสิทธิภาพ

4 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก มาตรการ 333 การควบคุมกำกับ การรายงาน และ ประเมินผล 3 เดือน จัดหน่วยเคลื่อนที่ 3 สัปดาห์ ควบคุมโรคตามมาตรฐาน 3 วัน รณรงค์ 2 ครั้งคัดกรองค้นหาผู้มี ไข้ ในชุมชน

5 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประชาสัมพันธ์ จัดหา และ ผลิตสื่อ ก่อน ดำเนินงาน หลัง ดำเนินงาน ขณะ ดำเนินงาน

6 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก กำหนดหมู่บ้านเสี่ยง สูง สำรวจ วิเคราะห์ HI CI ที่ แท้จริง การจัดการสิ่งแวดล้อม ยุทธการปราบ ลูกน้ำยุงลาย รายงาน ประเมินผล การทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์

7 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก ผู้ป่วยและญาติที่ได้รับการวินิจฉัยได้รับการ ทายากันยุงจนกว่าไข้จะลด บ้าน รพสต. รพท / รพช. การควบคุม โรค การสอบสวน โรค มาตรการสกัด กั้นเชื้อ หลักสูตรนักจัดการโรคไข้เลือดออก

8 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก สร้างเครื่องมือ สรุปผล อบรมนัก ประเมินผล ดำเนินการ การควบคุมกำกับ ประเมินผล

9 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก รายงานในระบบ 506 รายงาน HI CI รายงานมาตรการ 333 รายงานการสอบสวน ควบคุมโรค ระบบเฝ้าระวัง / รายงานและ ฐานข้อมูล รายงานการเฝ้าระวัง วันหยุดและนอก เวลาราชการ


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประชาสัมพันธ์ มาตรการ 333 ปราบลูกน้ำ ยุงลาย มาตรการสกัด กั้นเชื้อ การควบคุม กำกับ ระบบรายงานและ ฐานข้อมูล การวินิจฉัยโรคที่เที่ยงตรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google