งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพกิจกรรมการจัดตลาดนัด ความรู้ เรื่อง “ การพัฒนาศักยภาพการประเมินความเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล และสถานประกอบการในพื้นที่สาธารณสุข เขต 14 ” ปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพกิจกรรมการจัดตลาดนัด ความรู้ เรื่อง “ การพัฒนาศักยภาพการประเมินความเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล และสถานประกอบการในพื้นที่สาธารณสุข เขต 14 ” ปีงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพกิจกรรมการจัดตลาดนัด ความรู้ เรื่อง “ การพัฒนาศักยภาพการประเมินความเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล และสถานประกอบการในพื้นที่สาธารณสุข เขต 14 ” ปีงบประมาณ 2553 วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมปัญจดารา อ. เมือง จ. นครราชสีมา โดย.. กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัด นครราชสีมา

2 การพัฒนาศักยภาพการประเมินความเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล และสถานประกอบการในพื้นที่สาธารณสุข เขต 14 ปีงบประมาณ 2553 วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมปัญจดารา อ. เมือง จ. นครราชสีมา พิธีเปิด โดย.. ผอ. สคร. 5 กล่าว รายงานโดย.. ผู้ช่วย ผอ. สคร 5

3 บรรยากาศทั่วไปใน ห้องประชุม

4 ร่วมแลกเปลี่ยนและสรุปบทเรียนร่วมกันแยกเป็น รายจังหวัด

5 เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลที่มีผลการ ดำเนินดีเลิศของรพศ. และ รพช. มาร่วมแลกเปลี่ยนและโชว์ ลีลากันอย่างเต็มที่

6 พิธีกร สคร.5 เราเอง ทีมวิทยากร กลุ่ม ENV- 0CC

7 โรงพยาบาลร่วมแสดงผลการดำเนินงานอาชี วอนามัยและความปลอดภัยและนวัตกรรม ต่างๆของโรงพยาบาล

8

9 พิธีมอบใบเกียรติบัตรแก่โรงพยาบาลที่มา แสดงผลการดำเนินงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ นวัตกรรมต่างๆของโรงพยาบาล

10

11 บริษัทร่วมนำเสนอวิชาการและจัดแสดง เครื่องมือตรวจสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

12

13 บรรยากาศนอก ห้องประชุม

14 จัดทำทำเนียบ เครือข่ายให้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุม


ดาวน์โหลด ppt ภาพกิจกรรมการจัดตลาดนัด ความรู้ เรื่อง “ การพัฒนาศักยภาพการประเมินความเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล และสถานประกอบการในพื้นที่สาธารณสุข เขต 14 ” ปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google