งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มดอกไม้งาม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มดอกไม้งาม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มดอกไม้งาม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

2 กิจกรรมที่ดำเนินการ ประชุมกลุ่มวันรับยาเดือนละ 1 ครั้ง
แบ่งผู้ป่วยเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 6-8 คน มีแกนนำเป็นหัวหน้ากลุ่ม ติดตามเยี่ยมสมาชิกกลุ่มโดยสมาชิกด้วยกัน แกนนำร่วมกับจนท.ให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป

3 ผลสำเร็จจากการดำเนินงาน
การมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนในกลุ่ม การติดตามเยี่ยมเพื่อนที่บ้านโดยไม่ต้องรอให้ป่วยหรือขาดยา การมีส่วนร่วมของผู้ติดเชื้อในการดูแลสุขภาพของตนเองและเพื่อน ผู้ติดเชื้อได้รับการตรวจ CD4 ,Viral load และคัดกรองโรคแทรกซ้อนครอบคลุมตามที่มาตรฐานกำหนด

4 ผลของการเปลี่ยนแปลง ผู้ติดเชื้อที่ไม่มารับยาตามนัดและกินยาไม่สม่ำเสมอ ไม่ต่อเนื่องมีจำนวนลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.08 ไม่มีผู้ป่วยขาดยาตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนกันยายน 2555 ผู้ติดเชื้อเพศหญิงได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกร้อยละ 88

5 ผลของการเปลี่ยนแปลง(ต่อ)
ผู้ติดเชื้อที่กินยาต้านได้รับการตรวจ Viral Load ปีละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 97.5 ผู้ติดเชื้อที่กินยาต้านได้รับการตรวจ CD4 ทุก 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 90 ผู้ติดเชื้อดื้อยา 2 ราย เป็นผู้ป่วยขาดยาในปี 2554

6 ผลการวัดคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T

7 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน
สมาชิกทีมยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการดูแลเพื่อนสมาชิก ต้องกระตุ้น แกนนำบางรายยังขาดความมั่นใจในบทบาทผู้นำกลุ่ม จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และเริ่มรับยาเพิ่มขึ้น กลุ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น พี่เลี้ยงดูแลกลุ่มไม่ทั่วถีง

8 แผนการดำเนินการต่อในปี 2556
พัฒนาศักยภาพแกนนำในบทบาทผู้นำกลุ่ม ส่งเสริมความร่วมมือสมาชิกในการดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อน เสริมพลังสมาชิกกลุ่ม/แกนนำโดยการร่วมให้ความรู้กับทีมพี่เลี้ยงในวันรณรงค์

9 เก็บตก จบแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มดอกไม้งาม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google