งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพื่อนช่วย เพื่อน กลุ่มดอกไม้งาม อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพื่อนช่วย เพื่อน กลุ่มดอกไม้งาม อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเพื่อนช่วย เพื่อน กลุ่มดอกไม้งาม อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี

2 กิจกรรมที่ดำเนินการ ประชุมกลุ่มวันรับยาเดือน ละ 1 ครั้ง แบ่งผู้ป่วยเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 6-8 คน มีแกนนำ เป็นหัวหน้ากลุ่ม ติดตามเยี่ยมสมาชิกกลุ่ม โดยสมาชิกด้วยกัน แกนนำร่วมกับจนท. ให้ ความรู้กลุ่มเสี่ยงและ ประชาชนทั่วไป

3 ผลสำเร็จจากการ ดำเนินงาน การมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนใน กลุ่ม การติดตามเยี่ยมเพื่อนที่บ้านโดยไม่ ต้องรอให้ป่วยหรือขาดยา การมีส่วนร่วมของผู้ติดเชื้อในการดูแล สุขภาพของตนเองและเพื่อน ผู้ติดเชื้อได้รับการตรวจ CD4,Viral load และคัดกรองโรคแทรกซ้อน ครอบคลุมตามที่มาตรฐานกำหนด

4 ผลของการ เปลี่ยนแปลง ผู้ติดเชื้อที่ไม่มารับยาตามนัด และกินยาไม่สม่ำเสมอ ไม่ ต่อเนื่องมีจำนวนลดลงคิดเป็น ร้อยละ 3.08 ไม่มีผู้ป่วยขาดยาตั้งแต่เดือน มีนาคม – เดือนกันยายน 2555 ผู้ติดเชื้อเพศหญิงได้รับการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 88

5 ผลของการ เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ผู้ติดเชื้อที่กินยาต้านได้รับการ ตรวจ Viral Load ปีละ 1 ครั้ง คิด เป็นร้อยละ 97.5 ผู้ติดเชื้อที่กินยาต้านได้รับการ ตรวจ CD4 ทุก 6 เดือน คิดเป็นร้อย ละ 90 ผู้ติดเชื้อดื้อยา 2 ราย เป็นผู้ป่วย ขาดยาในปี 2554

6 ผลการวัดคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติด เชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T

7 ปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินงาน สมาชิกทีมยังไม่ค่อยมีส่วน ร่วมในการดูแลเพื่อนสมาชิก ต้องกระตุ้น แกนนำบางรายยังขาดความ มั่นใจในบทบาทผู้นำกลุ่ม จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และ เริ่มรับยาเพิ่มขึ้น กลุ่มมี ขนาดใหญ่ขึ้น พี่เลี้ยงดูแล กลุ่มไม่ทั่วถีง

8 แผนการดำเนินการต่อ ในปี 2556 พัฒนาศักยภาพแกนนำ ในบทบาทผู้นำกลุ่ม ส่งเสริมความร่วมมือ สมาชิกในการดูแล สุขภาพตนเองและเพื่อน เสริมพลังสมาชิกกลุ่ม / แกนนำโดยการร่วมให้ ความรู้กับทีมพี่เลี้ยงในวัน รณรงค์

9 เก็บตก จบแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพื่อนช่วย เพื่อน กลุ่มดอกไม้งาม อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google