งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะทำงานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้าน ไวรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะทำงานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้าน ไวรัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะทำงานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้าน ไวรัส

2 สถิติการให้บริการการดูแลรักษา ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ ( ตั้งแต่ ตุลาคม 2545 – กันยายน 2551 ) ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ที่รักษาด้วยยาต้าน ไวรัสเอดส์ 804 ราย จำหน่าย 155 ราย คงเหลือ 649 ราย

3

4 ผลการวิเคราะห์ HIVQUAL-T ปี 2549-2550 รายการ 25492550 Caselist 663866 Sample 8090 CD4 อย่างน้อย 1 ครั้ง 86.380.0 CD4 อย่างน้อย 2 ครั้ง 55.047.2 PCP 93.982.1 Crypto 93.378.6 ARV 82.960.5 TB 13.15.8 Safe Sex 77.562.2 PAP 17.517.8 VL 3.84.0

5 ผลการวัด HIVQUAL-T ปี 2549-2550 ตัวชี้วัดหลัก

6 ผลการวัด HIVQUAL-T ปี 2549- 2550 ตัวชี้วัดเสริม

7 Quality Improvement Project 1. การพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ - ปรับปรุงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลของ คลินิกยาต้านไวรัสให้ครอบคลุมกิจกรรม ง่ายสะดวกต่อการบันทึก การตรวจประเมิน และเป็นการ ช่วยกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามกิจกรรมนั้น 2. การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ - จัดทำสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวผู้ติดเชื้อ ทุกราย - จัดตารางนัดในการส่งตรวจ CD4 ทุก 6 เดือน - Pap Smear ตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกนรี เวช วันละ 3 คน คน ๆ ละ 1 ครั้ง / ปี VDRL และ Viral Load ทุก 1 ปี

8 ผลการดำเนินงาน QI ( ปีงบประมาณ 2551) 1. มีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพ > 90 % ( ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ) 2. ผู้ติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์ได้รับการตรวจ Pap Smear 1 ครั้ง / ปี 73.9 % 3. ผู้ติดเชื้อได้รับการตรวจ CD4 2 ครั้ง / ปี 82 % 4. ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการตรวจ Viral Load 1 ครั้ง / ปี 87 % 5. ผู้ติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์ได้รับการตรวจ VDRL 1 ครั้ง / ปี 89 % 6. บันทึกข้อมูลครบถ้วนทุกกิจกรรมหลักทุกครั้ง ที่มารับบริการดูแลรักษา 92 %

9 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการ 1. ทราบแนวทางพัฒนางานที่ ถูกต้อง Plan ->Do->Check->Act 2. ให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลความรู้มาก ที่สุด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตัวที่ ดี

10 Best Practice 1. ด้านพัฒนาระบบรายงานข้อมูล - สร้างรูปแบบบันทึกเพื่อให้สะดวกและ สอดคล้องต่อบริการ 2. โครงการการป้องกันและรับเชื้อโรคทาง เพศสัมพันธ์ - ให้ความรู้การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย - สนับสนุนถุงยางอนามัย 3. โครงการการป้องกันและรับเชื้อโรคระบบ ทางเดินหายใจ - ใส่หน้ากาก ซีดี 4 < 200 - ตรวจคัดกรองวัณโรค 4. ตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกปีละ 1 ครั้ง

11 ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ 1. สิทธิการรักษาของผู้ป่วย 2. ผู้ป่วยขาดนัด 3. ผู้ป่วยยังไม่เข้าระบบคลินิค ARV


ดาวน์โหลด ppt คณะทำงานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้าน ไวรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google