งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะทำงานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะทำงานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะทำงานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี คณะทำงานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส

2 สถิติการให้บริการการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ ( ตั้งแต่ ตุลาคม 2545 – กันยายน 2551 )
ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่รักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ ราย จำหน่าย ราย คงเหลือ ราย

3

4 ผลการวิเคราะห์ HIVQUAL-T ปี 2549-2550
รายการ 2549 2550 Caselist 663 866 Sample 80 90 CD4 อย่างน้อย 1 ครั้ง 86.3 80.0 CD4 อย่างน้อย 2 ครั้ง 55.0 47.2 PCP 93.9 82.1 Crypto 93.3 78.6 ARV 82.9 60.5 TB 13.1 5.8 Safe Sex 77.5 62.2 PAP 17.5 17.8 VL 3.8 4.0

5 ผลการวัด HIVQUAL-T ปี 2549-2550 ตัวชี้วัดหลัก

6 ผลการวัด HIVQUAL-T ปี 2549-2550 ตัวชี้วัดเสริม

7 Quality Improvement Project
1. การพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ - ปรับปรุงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลของคลินิกยาต้านไวรัสให้ ครอบคลุมกิจกรรม ง่ายสะดวกต่อการบันทึก การตรวจประเมิน และเป็นการ ช่วยกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกิจกรรมนั้น 2. การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ - จัดทำสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวผู้ติดเชื้อทุกราย - จัดตารางนัดในการส่งตรวจ CD4 ทุก 6 เดือน - Pap Smear ตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกนรีเวช วันละ 3 คน คน ๆ ละ 1 ครั้ง / ปี VDRL และ Viral Load ทุก 1 ปี

8 ผลการดำเนินงาน QI (ปีงบประมาณ 2551)
มีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพ > 90 % (ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ) ผู้ติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์ได้รับการตรวจ Pap Smear 1 ครั้ง / ปี 73.9 % ผู้ติดเชื้อได้รับการตรวจ CD4 2 ครั้ง / ปี 82 % ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการตรวจ Viral Load 1 ครั้ง/ปี 87 % ผู้ติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์ได้รับการตรวจ VDRL 1 ครั้ง/ปี 89 % บันทึกข้อมูลครบถ้วนทุกกิจกรรมหลักทุกครั้งที่มารับบริการดูแลรักษา 92 %

9 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการ
ทราบแนวทางพัฒนางานที่ถูกต้อง Plan ->Do->Check->Act 2. ให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลความรู้มากที่สุด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตัวที่ดี

10 Best Practice 1. ด้านพัฒนาระบบรายงานข้อมูล
- สร้างรูปแบบบันทึกเพื่อให้สะดวกและสอดคล้องต่อบริการ 2. โครงการการป้องกันและรับเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ - ให้ความรู้การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย - สนับสนุนถุงยางอนามัย 3. โครงการการป้องกันและรับเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ - ใส่หน้ากาก ซีดี4 < 200 - ตรวจคัดกรองวัณโรค 4. ตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกปีละ 1 ครั้ง

11 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
สิทธิการรักษาของผู้ป่วย ผู้ป่วยขาดนัด ผู้ป่วยยังไม่เข้าระบบคลินิค ARV


ดาวน์โหลด ppt คณะทำงานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google