งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และ ผู้ป่วยเอดส์อย่างครอบคลุมในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (TUC Care Project) ปี 49 - 50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และ ผู้ป่วยเอดส์อย่างครอบคลุมในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (TUC Care Project) ปี 49 - 50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และ ผู้ป่วยเอดส์อย่างครอบคลุมในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (TUC Care Project) ปี 49 - 50 ( โรงพยาบาลครูก. จำนวน 9 แห่ง ) Infrastructure

2 เชียงราย โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร, เวียงป่าเป้า ลำปาง โรงพยาบาลลำปาง ลำพูน โรงพยาบาลลำพูน พะเยา โรงพยาบาลแม่ใจ แม่ฮ่องสอนโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลครูก. ในเขต 10 ปี 49 / 6 แห่ง Infrastructure

3 กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่นำมาประเมิน / โรงพยาบาลครูก. จังหวัด ปีงบประมาณ 2549 จำนวน ทั้งหมด กลุ่ม ตัวอย่าง เชียงราย 667160 ลำปาง 1200170 ลำพูน 1008171 พะเยา 19635 แม่ฮ่องสอน 7434 รวมเขต 10 3,145570 Infrastructure

4 ผลการประเมินการให้บริการดูแลรักษาผู้ติด เชื้อ / และผู้ป่วยเอดส์ ปี 2549 โดย HIVQUAL –T Program

5 เชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงราย โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร, เวียงป่าเป้า ลำปาง โรงพยาบาลลำปาง ลำพูน โรงพยาบาลลำพูน พะเยา โรงพยาบาลแม่ใจ แม่ฮ่องสอนโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แพร่โรงพยาบาลแพร่ น่านโรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลครูก. ในเขต 10 ปี 50 / 9 แห่ง Infrastructure

6 กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่นำมาประเมิน / โรงพยาบาลครูก. จังหวัด ปีงบประมาณ 2550 จำนวน ทั้งหมด กลุ่ม ตัวอย่าง เชียงใหม่ 794122 เชียงราย 818188 ลำปาง 1,031138 ลำพูน 79190 พะเยา 21780 แม่ฮ่องสอน 10036 แพร่ 107104 น่าน 1,107137 รวมเขต 10 4,965895 Infrastructure

7 ผลการประเมินการให้บริการดูแลรักษาผู้ติด เชื้อ / และผู้ป่วยเอดส์ ปี 2550 โดย HIVQUAL –T Program

8

9

10 ผลการประเมินการให้บริการดูแลรักษาผู้ติด เชื้อ / และผู้ป่วยเอดส์ ปี 2549-50 โดย HIVQUAL –T Program ปี 254 9 ปี 255 0

11 โรงพยาบาลที่รับงบฯ โครงการ QI จำนวน 2 โรงพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย โครงการส่งเสริมการกินยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอและตรงเวลา (ADHERENCE) โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการปรับปรุงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี การคัดกรองซิฟิลิส และการกำกับติดตามการตรวจหาระดับ CD4 ในผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์

12 ประโยชน์ที่ได้รับจาก โครงการฯ  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริการ กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ (QI, PM) กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ (QI, PM) คณะกรรมการ / คณะทำงาน / ทีมงานสหวิชาชีพ คณะกรรมการ / คณะทำงาน / ทีมงานสหวิชาชีพ ขยายเครือข่ายการทำงาน ขยายเครือข่ายการทำงาน Soft ware (HIVQUAL-T Program)  มีงบประมาณ สนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพของ โรงพยาบาล  ขยายความครอบคลุมและเพิ่มคุณภาพของบริการ ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์

13  HIVQUAL-T  ยังไม่ครอบคลุมตัวชี้วัด HIV care ด้านอื่นๆ ข้อจำกัด

14 แผนการดำเนินงานปี 2551 ของ สคร.10 จัดประชุมกลุ่ม (Local group learning) ใน ระดับเขต ( รพ. ครู ก ) 26-27 มิย. 51 นิเทศ ติดตาม รพ. ครู ก นิเทศ ติดตาม ส่วนขยาย ( ร่วมกับ รพ. ครู ก / สอวพ.) - หน่วยงานที่มีปัญหา อุปสรรค - รพ. ที่ขาดกระบวนการวัดคุณภาพฯ (PM) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 51 จัดทำรายงานสรุปผล

15 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และ ผู้ป่วยเอดส์อย่างครอบคลุมในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (TUC Care Project) ปี 49 - 50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google