งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและ ผู้ป่วยเอดส์อย่างครอบคลุมในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (TUC Care Project) ปี 49 - 50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและ ผู้ป่วยเอดส์อย่างครอบคลุมในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (TUC Care Project) ปี 49 - 50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและ ผู้ป่วยเอดส์อย่างครอบคลุมในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (TUC Care Project) ปี (โรงพยาบาลครูก. จำนวน 9 แห่ง) Infrastructure

2 โรงพยาบาลครูก. ในเขต 10 ปี 49 / 6 แห่ง
เชียงราย โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร, เวียงป่าเป้า ลำปาง โรงพยาบาลลำปาง ลำพูน โรงพยาบาลลำพูน พะเยา โรงพยาบาลแม่ใจ แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ Infrastructure

3 กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่นำมาประเมิน / โรงพยาบาลครูก.
จังหวัด ปีงบประมาณ 2549 จำนวนทั้งหมด กลุ่มตัวอย่าง เชียงราย 667 160 ลำปาง 1200 170 ลำพูน 1008 171 พะเยา 196 35 แม่ฮ่องสอน 74 34 รวมเขต 10 3,145 570 Infrastructure

4 ผลการประเมินการให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/และผู้ป่วยเอดส์ ปี 2549 โดย HIVQUAL –T Program

5 โรงพยาบาลครูก. ในเขต 10 ปี 50 / 9 แห่ง
เชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงราย โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร, เวียงป่าเป้า ลำปาง โรงพยาบาลลำปาง ลำพูน โรงพยาบาลลำพูน พะเยา โรงพยาบาลแม่ใจ แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แพร่ โรงพยาบาลแพร่ น่าน โรงพยาบาลน่าน Infrastructure

6 กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่นำมาประเมิน / โรงพยาบาลครูก.
จังหวัด ปีงบประมาณ 2550 จำนวนทั้งหมด กลุ่มตัวอย่าง เชียงใหม่ 794 122 เชียงราย 818 188 ลำปาง 1,031 138 ลำพูน 791 90 พะเยา 217 80 แม่ฮ่องสอน 100 36 แพร่ 107 104 น่าน 1,107 137 รวมเขต 10 4,965 895 Infrastructure

7 ผลการประเมินการให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/และผู้ป่วยเอดส์ ปี 2550 โดย HIVQUAL –T Program

8 ผลการประเมินการให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/และผู้ป่วยเอดส์ ปี 2550 โดย HIVQUAL –T Program

9 ผลการประเมินการให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/และผู้ป่วยเอดส์ ปี 2550 โดย HIVQUAL –T Program

10 ผลการประเมินการให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/และผู้ป่วยเอดส์ ปี 2549-50 โดย HIVQUAL –T Program
ปี 2550

11 โรงพยาบาลที่รับงบฯ โครงการ QI จำนวน 2 โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย โครงการส่งเสริมการกินยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอและตรงเวลา (ADHERENCE) โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการปรับปรุงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี การคัดกรองซิฟิลิส และการกำกับติดตามการตรวจหาระดับ CD4 ในผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์

12 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริการ กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ (QI , PM) คณะกรรมการ/คณะทำงาน/ทีมงานสหวิชาชีพ ขยายเครือข่ายการทำงาน Soft ware (HIVQUAL-T Program) มีงบประมาณ สนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ขยายความครอบคลุมและเพิ่มคุณภาพของบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/ ผู้ป่วยเอดส์

13 ข้อจำกัด HIVQUAL-T ยังไม่ครอบคลุมตัวชี้วัด HIV care ด้านอื่นๆ

14 แผนการดำเนินงานปี 2551 ของ สคร.10
จัดประชุมกลุ่ม (Local group learning) ในระดับเขต (รพ.ครู ก) มิย. 51 นิเทศ ติดตาม รพ.ครู ก นิเทศ ติดตาม ส่วนขยาย (ร่วมกับ รพ.ครู ก / สอวพ.) - หน่วยงานที่มีปัญหา อุปสรรค - รพ.ที่ขาดกระบวนการวัดคุณภาพฯ(PM) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 51 จัดทำรายงานสรุปผล

15 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและ ผู้ป่วยเอดส์อย่างครอบคลุมในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (TUC Care Project) ปี 49 - 50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google