งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Group Learning HIVQUAL-T Forum โรงแรมภูแก้วรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Group Learning HIVQUAL-T Forum โรงแรมภูแก้วรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Group Learning HIVQUAL-T Forum โรงแรมภูแก้วรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

2 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

3 จำนวนผู้ป่วยเอดส์ทั้งหมดในการดูแล จำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 178 ราย จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัส 136 ราย แบ่งเป็น Nap program 1. สิทธิหลักประกันสุขภาพ 123 ราย 2. สิทธิประกันสังคม 3 ราย 3. ผู้ป่วยเด็ก 6 ราย Napha extension 1. สิทธิประกันสังคม 2 ราย 2. สิทธิข้าราชการ 1 ราย 3. ต่างด้าวที่มีหลักประกันสุขภาพ 1 ราย

4 ผลการวัดด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T ปี 49-50 แยกตามตัวชี้วัด ลำ ดับ ตังชี้วัดปี 2549ปี 2550 จำนวนผู้ป่วยในช่วงการประเมิน4121280136 1.ผู้ป่วยที่ตรวจ CD 4 อย่างน้อย 1 ครั้ง2868.37290 ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านและได้ตรวจ VL อย่างน้อย 1 ครั้ง 0011.6 2.ผู้ป่วยได้รับยาป้องกันโรคปอดอักเสบ1210032100 ผู้ป่วยได้รับยาป้องกันโรคเยื่อหุ้ม สมองอักเสบ 610016100 3.ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์รับยา ได้รับยา ARV12603078.9 ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับยา ARV2151.26176.3

5 ผลการวัดด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T ปี 49-50 แยกตามตัวชี้วัด ลำ ดับ ตังชี้วัดปี 2549ปี 2550 ผู้ป่วยได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ2095.261100 ผู้ป่วยที่ได้รับการติดตาม Adherence ทุกครั้ง 1990.561100 4.ผู้ป่วยที่มีประวัติ / กำลังรักษา TB1024.41113.8 ผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค2167.76898.6 5.ผู้ป่วยได้รับข้อมูล/คำปรึกษาเรื่อง safe sex 3380.580100 6.ผู้ป่วยที่เคยได้รับการตรวจคัดกรอง ซิฟิลิส 2151.280100

6 ผลการวัดด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T ปี 49-50 แยกตามตัวชี้วัด ลำ ดับ ตังชี้วัดปี 2549ปี 2550 7.ผู้หญิงที่ได้รับการตรวจ pap smear screening 13.200 ผู้หญิงที่ผลตรวจ pap smear ผิดปกติและได้รับการติดตามอย่าง เหมาะสม 13.200

7 การติดตาม CD4

8 การติดตาม VL

9 การให้ยาต้านไวรัส

10 การให้ยาต้านไวรัส - กินยาสม่ำเสมอ

11 การคัดกรองวัณโรค

12 การป้องกันการแพร่เชื้อ

13 การตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ( ซิฟิลิส )

14 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงติดเชื้อ

15 แผนการปรับปรุงคุณภาพด้วย Quality improvement Project ลำ ดับ ชื่อ โรงพยาบาล ประเทการ เข้าร่วม โครงการ ชื่อโครงการ QIตัวชี้วัด งบประ มาณที่ ใช้ แหล่ง งบประ มาณ 1.รพ.วิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โรงพยาบาล นำร่อง ( ครู ก.) โครงการปรับปรุง คุณภาพของการคัด กรองมะเร็งปากมดลูก ในผู้ป่วยหญิงที่ติด เชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ใน โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1.ร้อยละผู้ติดเชื้อ/ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ การตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งไม่ต่ำกว่า 70% 2. ร้อยละ 100 ของ ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย เอดส์ที่มีผลการ ตรวจคัดกรองมะเร็ง ปาดมดลูกผิดปกติ ได้รับการดูแลรักษา ตามมาตรฐาน 15,000สคร.9

16 ผลลัพธ์ที่ได้จริง ( Outcome ) 1.ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์เพศหญิงที่มารับบริการที่ โรงพยาบาลวิเชียรบุรีได้รับการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2550 – 31 พฤษภาคม 2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 48 ราย 2. ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ที่มีผลการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกผิดปกติ มีจำนวน 3 ราย ได้รับ การรักษาตามมาตรฐานทั้ง 3 ราย

17 ผลการดำเนินโครงการ Quality improvement Project ผลการประเมินการทำงานขององค์กรด้านคุณภาพ ( Organizational Assessment Tool ) โครงสร้างด้านคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.75 การวางแผนด้านคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 4.66 การวัดคุณภาพของการทำงาน คะแนนเฉลี่ย 4.5 กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 4.33 การมีส่วนร่วมของบุคลากร คะแนนเฉลี่ย 4.33 การประเมินผลงานด้านคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 4.5 คะแนนเฉลี่ยรวม 4.34 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

18 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการ 1.การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ที่มารับบริการในโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ตามตัวชี้วัด 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ 3. ปรับปรุงบริการด้านคลินิกตรวจภายใน สำหรับผู้ติด เชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการ

19 Best Practice ที่ได้รับจากโครงการ QI ระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์เพศหญิง ที่มารับบริการ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ เพศหญิง รพ.เพชรบูรณ์ ผลตรวจผิดปกติ ARV clinic สูตินารีแพทย์ Pap smear ศูนย์มะเร็ง จ.ลพบุรี

20 ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 1.รูปแบบการให้บริการตรวจภายในเดิม ไม่สอดคล้อง กับการมารับบริการสำหรับผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์


ดาวน์โหลด ppt Group Learning HIVQUAL-T Forum โรงแรมภูแก้วรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google