งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่าม่วง จ. กาญจนบุรี

2 จำนวนผู้ป่วยเอดส์ทั้งหมด ในการดูแลของโรงพยาบาล
ปี 2549 (คน) ปี 2550 ปี 2551 252 198 225 งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่าม่วง จ. กาญจนบุรี

3 HIVQUAL-T ปี 2549 - 2550 ผลการวัดวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T
งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่าม่วง จ. กาญจนบุรี

4 HIVQUAL-T ปี 2549 - 2550 ตัวชี้วัดหลัก ปี 2549 ปี 2550 51.2 83.1 55.6
1. CD 4 / VL CD4 อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 51.2 83.1 ได้รับยา ARV ตรวจ CD4 2 ครั้ง/ปี 55.6 88 ได้รับยา ARV ตรวจ VL 1 ครั้ง/ปี 2.8 2.7 2. OIs ได้รับยาป้องกันPCP 100 ได้รับยาป้องกัน Cryptococcosis 3. ยา ARV ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์รับยา ได้รับยา ARV 82.8 88.6 4. TB ได้รับการคัดกรองTB 97.4 5. Prevention Positive Prevention 6. Pap Pap smear 29.6 25

5 HIVQUAL-T ปี 2549 - 2550 ตัวชี้วัดเสริม ปี 2549 ปี 2550
ผู้ป่วยที่เคยได้รับการตรวจคัดกรองซิฟิลิส 2.1 4.7 ผู้ป่วยที่มีเพศสัมพันธ์ได้รับการตรวจซิฟิลิส 4.3 เป็นซิฟิลิสระยะ Active ได้รับการรักษา (N.A.) ได้รับการตรวจคัดกรองโรคหนองใน 65.2 ได้รับการตรวจคัดกรองโรคหนองในเทียม ได้รับการตรวจแผลอวัยวะเพศ 28.3 ผู้ป่วยได้รับยาสม่ำเสมอ 77.8 90.7 ผู้ป่วยติดตาม Adherence 100 คัดกรอง CMV  88.89  50 งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่าม่วง จ. กาญจนบุรี

6 ได้รับ counseling แต่ ไม่ปฏิบัติ ?
HIVQUAL-T ปี ตัวชี้วัดหลัก ได้รับ counseling แต่ ไม่ปฏิบัติ ? งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่าม่วง จ. กาญจนบุรี

7 กราฟผลการวัด HIVQUAL-T ปี 49 – 50
ตัวชี้วัดเสริม งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่าม่วง จ. กาญจนบุรี

8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ปี 2549 : 2550 งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่าม่วง จ. กาญจนบุรี

9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ปี 2549 : 2550 ได้รับ counseling แต่ ไม่ปฏิบัติ ? งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่าม่วง จ. กาญจนบุรี

10 Quality Improvement Project
โครงการ “ การติดตามคุณภาพ ตามมาตรฐานการดูแลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วัตถุประสงค์ (SMART objective) ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ทุกราย ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลท่าม่วงได้รับการตรวจ CD4, ตรวจตาเพื่อคัดกรอง CMV, การคัดกรองวัณโรคปอด ทุก6 เดือน และได้รับการ คัดกรองโรคหนองใน ซิฟิลิส และมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในปี 2551 ขอบเขตการดำเนินงาน ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ทุกรายที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป,  2 visit / year ตัวชี้วัด (Indicators) 1) 100 % ของผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการตรวจ CD4 ทุก 6 เดือน 2) 100 % ของผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ที่มี CD 4 ต่ำกว่า 50 ได้รับการตรวจตา เพื่อคัดกรอง CMV 3) 90 % ของผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการคัดกรองวัณโรคปอด ทุก6 เดือน 4) 80 % ของผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการคัดกรองโรคหนองใน ซิฟิลิส มะเร็งปากมดลูกอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่าม่วง จ. กาญจนบุรี

11 “ Quality Improvement Project”
ผลการดำเนินโครงการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี (ข้อมูลนับถึงเดือน กลางเดือนสิงหาคม 2551) เกณฑ์ เป้าหมาย (ราย) เป้าหมาย (%) ทำได้ (ราย) คิดเป็น % CD4 ทุก 6 เดือน 225 100 104 46.22 คัดกรอง CMV 8 6 75 คัดกรองTB ทุก6 เดือน 90 205 91.11 คัดกรอง STD 80 Pap smear 117 60 51.28 Viral load 175 139 79.43 งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่าม่วง จ. กาญจนบุรี

12 “ Quality Improvement Project”
ผลการดำเนินโครงการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี (ข้อมูลนับถึงเดือน กลางเดือนสิงหาคม 2551) งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่าม่วง จ. กาญจนบุรี

13 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการ (Lesson Learn)
ทำจุดเน้นทีละ 1 เรื่อง ทำเป็นทีม งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่าม่วง จ. กาญจนบุรี

14 Best Practice ที่ได้รับจากโครงการ Quality Improvement
 การปรับรูปแบบการติดตามผู้ป่วย : ระบบสมัครใจ : การนัดหมายล่วงหน้า : โทรศัพท์ติดตาม : กลุ่มอาสาสมัครติดตาม  รูปแบบการติดตามโดยทำเป็น Chart 1 ปี งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่าม่วง จ. กาญจนบุรี

15 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
การส่งตรวจ Viral Load, Drug Resistance ความรู้สึกต่อการตรวจ Pap smear ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ได้รับยา ARV : ผู้ป่วยไม่พร้อม : ญาติไม่พร้อม : ภาวะสุขภาพ งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่าม่วง จ. กาญจนบุรี

16 1. การประชุมกลุ่มผู้รับบริการ เพื่อชี้แจงข้อมูลการดำเนินงาน
ข้อเสนอแนะ 1. การประชุมกลุ่มผู้รับบริการ เพื่อชี้แจงข้อมูลการดำเนินงาน 2. การมีส่วนช่วยเหลือของกลุ่มอาสาสมัคร : การติดตามสมาชิก : การสำรวจความครอบคลุม : สมุดนัดติดตามภาวะสุขภาพ 3. งบประมาณช่วยให้การดำเนินงานง่ายขึ้น 4. เพื่อนร่วมงานในโรงพยาบาล, ทีม PCT, ผู้บริหาร งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่าม่วง จ. กาญจนบุรี

17 งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่าม่วง จ. กาญจนบุรี

18 งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่าม่วง จ. กาญจนบุรี


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google