งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี

2 ปี 2549 ( คน ) ปี 2550 ( คน ) ปี 2551 ( คน ) 252198225 งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี

3 HIVQUAL-T ปี 2549 - 2550  ผลการวัดวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี

4 HIVQUAL-T ปี 2549 - 2550 ตัวชี้วัดหลัก ปี 2549 ปี 2550 1. CD 4 / VL CD4 อย่างน้อย 2 ครั้ง / ปี 51.283.1 ได้รับยา ARV ตรวจ CD4 2 ครั้ง / ปี 55.688 ได้รับยา ARV ตรวจ VL 1 ครั้ง / ปี2.82.7 2. OIs ได้รับยาป้องกัน PCP 100 ได้รับยาป้องกัน Cryptococcosis 100 3. ยา ARV ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์รับยา ได้รับยา ARV 82.888.6 4. TB ได้รับการคัดกรอง TB 97.4100 5. Preventi on Positive Prevention 100 6. Pap Pap smear 29.625

5 ตัวชี้วัดเสริมปี 2549 ปี 2550 ผู้ป่วยที่เคยได้รับการตรวจคัด กรองซิฟิลิส 2.14.7 ผู้ป่วยที่มีเพศสัมพันธ์ได้รับการ ตรวจซิฟิลิส 04.3 เป็นซิฟิลิสระยะ Active ได้รับ การรักษา (N.A.) ได้รับการตรวจคัดกรองโรค หนองใน 065.2 ได้รับการตรวจคัดกรองโรค หนองในเทียม 065.2 ได้รับการตรวจแผลอวัยวะเพศ 028.3 ผู้ป่วยได้รับยาสม่ำเสมอ 77.890.7 ผู้ป่วยติดตาม Adherence 100 คัดกรอง CMV 88.89 50 HIVQUAL-T ปี 2549 - 2550 งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี

6 HIVQUAL-T ปี 2549 - 2550 งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี  ตัวชี้วัดหลัก ได้รับ counseling แต่ ไม่ปฏิบัติ ?

7 กราฟผลการวัด HIVQUAL-T ปี 49 – 50  ตัวชี้วัดเสริม งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี

8

9 ได้รับ counseling แต่ ไม่ปฏิบัติ ?

10 Quality Improvement Project งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี โครงการ “ การติดตามคุณภาพ ตามมาตรฐานการดูแลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วัตถุประสงค์ (SMART objective) ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ทุกราย ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลท่าม่วงได้รับการตรวจ CD4, ตรวจตาเพื่อคัดกรอง CMV, การคัดกรองวัณโรคปอด ทุก 6 เดือน และได้รับการ คัดกรองโรคหนองใน ซิฟิลิส และมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในปี 2551 ขอบเขตการดำเนินงาน ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ทุกรายที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป,  2 visit / year ตัวชี้วัด (Indicators) 1) 100 % ของผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการตรวจ CD4 ทุก 6 เดือน 2) 100 % ของผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ที่มี CD 4 ต่ำกว่า 50 ได้รับการตรวจตา เพื่อคัดกรอง CMV 3) 90 % ของผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการคัดกรอง วัณโรคปอด ทุก 6 เดือน 4) 80 % ของผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการคัดกรองโรค หนองใน ซิฟิลิส มะเร็งปากมดลูกอย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี

11  ผลการดำเนินโครงการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี ( ข้อมูลนับถึง เดือน กลางเดือนสิงหาคม 2551) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี ( ข้อมูลนับถึง เดือน กลางเดือนสิงหาคม 2551) งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรีเกณฑ์ เป้าหมาย ( ราย ) เป้าหมาย (%) ทำได้ ( ราย ) คิดเป็น % CD4 ทุก 6 เดือน 22510010446.22 คัดกรอง CMV 8100675 คัดกรอง TB ทุก 6 เดือน 2259020591.11 คัดกรอง STD 2258020591.11 Pap smear117806051.28 Viral load1758013979.43

12  ผลการดำเนินโครงการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี ( ข้อมูลนับถึง เดือน กลางเดือนสิงหาคม 2551) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี ( ข้อมูลนับถึง เดือน กลางเดือนสิงหาคม 2551) งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี

13 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการ (Lesson Learn) งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี 1. ทำจุดเน้นทีละ 1 เรื่อง 2. ทำเป็น ทีม

14 Best Practice ที่ได้รับจาก โครงการ Quality Improvement งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี  การปรับรูปแบบการติดตามผู้ป่วย : ระบบสมัครใจ : การนัด หมายล่วงหน้า : โทรศัพท์ติดตาม : กลุ่ม อาสาสมัครติดตาม  รูปแบบการติดตามโดยทำเป็น Chart 1 ปี Chart

15 งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี 1. การส่งตรวจ Viral Load, Drug Resistance 2. ความรู้สึกต่อการตรวจ Pap smear 3. ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ได้รับยา ARV : ผู้ป่วยไม่พร้อม : ญาติไม่พร้อม : ภาวะสุขภาพ

16 งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี 1. การประชุมกลุ่มผู้รับบริการ เพื่อ ชี้แจงข้อมูลการดำเนินงาน 2. การมีส่วนช่วยเหลือของกลุ่ม อาสาสมัคร : การติดตามสมาชิก : การ สำรวจความครอบคลุม : สมุดนัดติดตามภาวะสุขภาพ 3. งบประมาณช่วยให้การดำเนินงาน ง่ายขึ้น 4. เพื่อนร่วมงานในโรงพยาบาล, ทีม PCT, ผู้บริหาร

17 งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี

18


ดาวน์โหลด ppt งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google