งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี

2 ปี 2549 ( คน ) ปี 2550 ( คน ) ปี 2551 ( คน ) งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี

3 HIVQUAL-T ปี  ผลการวัดวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี

4 HIVQUAL-T ปี ตัวชี้วัดหลัก ปี 2549 ปี CD 4 / VL CD4 อย่างน้อย 2 ครั้ง / ปี ได้รับยา ARV ตรวจ CD4 2 ครั้ง / ปี ได้รับยา ARV ตรวจ VL 1 ครั้ง / ปี OIs ได้รับยาป้องกัน PCP 100 ได้รับยาป้องกัน Cryptococcosis ยา ARV ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์รับยา ได้รับยา ARV TB ได้รับการคัดกรอง TB Preventi on Positive Prevention Pap Pap smear

5 ตัวชี้วัดเสริมปี 2549 ปี 2550 ผู้ป่วยที่เคยได้รับการตรวจคัด กรองซิฟิลิส ผู้ป่วยที่มีเพศสัมพันธ์ได้รับการ ตรวจซิฟิลิส 04.3 เป็นซิฟิลิสระยะ Active ได้รับ การรักษา (N.A.) ได้รับการตรวจคัดกรองโรค หนองใน ได้รับการตรวจคัดกรองโรค หนองในเทียม ได้รับการตรวจแผลอวัยวะเพศ ผู้ป่วยได้รับยาสม่ำเสมอ ผู้ป่วยติดตาม Adherence 100 คัดกรอง CMV HIVQUAL-T ปี งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี

6 HIVQUAL-T ปี งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี  ตัวชี้วัดหลัก ได้รับ counseling แต่ ไม่ปฏิบัติ ?

7 กราฟผลการวัด HIVQUAL-T ปี 49 – 50  ตัวชี้วัดเสริม งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี

8

9 ได้รับ counseling แต่ ไม่ปฏิบัติ ?

10 Quality Improvement Project งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี โครงการ “ การติดตามคุณภาพ ตามมาตรฐานการดูแลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วัตถุประสงค์ (SMART objective) ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ทุกราย ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลท่าม่วงได้รับการตรวจ CD4, ตรวจตาเพื่อคัดกรอง CMV, การคัดกรองวัณโรคปอด ทุก 6 เดือน และได้รับการ คัดกรองโรคหนองใน ซิฟิลิส และมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในปี 2551 ขอบเขตการดำเนินงาน ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ทุกรายที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป,  2 visit / year ตัวชี้วัด (Indicators) 1) 100 % ของผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการตรวจ CD4 ทุก 6 เดือน 2) 100 % ของผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ที่มี CD 4 ต่ำกว่า 50 ได้รับการตรวจตา เพื่อคัดกรอง CMV 3) 90 % ของผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการคัดกรอง วัณโรคปอด ทุก 6 เดือน 4) 80 % ของผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการคัดกรองโรค หนองใน ซิฟิลิส มะเร็งปากมดลูกอย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี

11  ผลการดำเนินโครงการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี ( ข้อมูลนับถึง เดือน กลางเดือนสิงหาคม 2551) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี ( ข้อมูลนับถึง เดือน กลางเดือนสิงหาคม 2551) งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรีเกณฑ์ เป้าหมาย ( ราย ) เป้าหมาย (%) ทำได้ ( ราย ) คิดเป็น % CD4 ทุก 6 เดือน คัดกรอง CMV คัดกรอง TB ทุก 6 เดือน คัดกรอง STD Pap smear Viral load

12  ผลการดำเนินโครงการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี ( ข้อมูลนับถึง เดือน กลางเดือนสิงหาคม 2551) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี ( ข้อมูลนับถึง เดือน กลางเดือนสิงหาคม 2551) งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี

13 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการ (Lesson Learn) งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี 1. ทำจุดเน้นทีละ 1 เรื่อง 2. ทำเป็น ทีม

14 Best Practice ที่ได้รับจาก โครงการ Quality Improvement งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี  การปรับรูปแบบการติดตามผู้ป่วย : ระบบสมัครใจ : การนัด หมายล่วงหน้า : โทรศัพท์ติดตาม : กลุ่ม อาสาสมัครติดตาม  รูปแบบการติดตามโดยทำเป็น Chart 1 ปี Chart

15 งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี 1. การส่งตรวจ Viral Load, Drug Resistance 2. ความรู้สึกต่อการตรวจ Pap smear 3. ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ได้รับยา ARV : ผู้ป่วยไม่พร้อม : ญาติไม่พร้อม : ภาวะสุขภาพ

16 งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี 1. การประชุมกลุ่มผู้รับบริการ เพื่อ ชี้แจงข้อมูลการดำเนินงาน 2. การมีส่วนช่วยเหลือของกลุ่ม อาสาสมัคร : การติดตามสมาชิก : การ สำรวจความครอบคลุม : สมุดนัดติดตามภาวะสุขภาพ 3. งบประมาณช่วยให้การดำเนินงาน ง่ายขึ้น 4. เพื่อนร่วมงานในโรงพยาบาล, ทีม PCT, ผู้บริหาร

17 งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี

18


ดาวน์โหลด ppt งานบริการให้การปรึกษา โรงพยาบาลท่า ม่วง จ. กาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google